Zorginkoop 2021

Iedereen krijgt de zorg die nodig is

Hoe gezonder mensen zich voelen, hoe meer ze kunnen doen wat ze echt belangrijk vinden. Daar zetten wij ons bij Coöperatie VGZ elke dag voor in. We doen dat door namens onze verzekerden afspraken te maken met zorgaanbieders. Ons belangrijkste doel is dat iedereen, nu en in de toekomst, de zorg krijgt die nodig is, niet teveel en niet te weinig. Ook onze kinderen en kleinkinderen. 

Transitie of zorginfarct?

De zorg in Nederland behoort tot de wereldtop. Dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd staat de zorg onder druk. Zonder passend antwoord op de groeiende personeelstekorten, komen zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg in de knel. Daarom is een serieuze transitie van de zorg nodig. En dat lukt alleen als er in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan oplossingen.

Zinnige zorg als uitgangspunt

Om de noodzakelijke transitie in de zorg te realiseren, stimuleren we de ontwikkeling en bredere toepassing van initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. Succesvolle initiatieven bestempelen we als ‘good practices’ van zinnige zorg. Tientallen initiatiefnemers laten ons zien dat zinnige zorg een substantiële bijdrage levert aan het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.

De wensen en ideeën van verzekerden en zorgverleners vormen de basis van zinnige zorg. We werken daarom onder meer samen met een netwerk van zorgaanbieders. Deze unieke samenwerking laat zien dat het mogelijk is om passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen. Deze verbeterinitiatieven implementeren we graag breed bij zoveel mogelijk andere zorgaanbieders, zodat we ook landelijk vergelijkbare resultaten bereiken.

Ruimte voor vernieuwing

We vinden het belangrijk dat zorgverleners de ruimte krijgen om werk te maken van zinnige zorg. Te vaak ervaren ze verkeerde prikkels, waardoor het bieden van optimale zorg of het werken aan vernieuwing belemmerd wordt. Daarom creëren we, waar mogelijk, de ruimte voor zorgaanbieders om te laten zien wat goede en gepaste zorg is. Daarvoor werken we onder meer samen met een aantal alliantiepartners in het Netwerk Zinnige Zorg. Met deze partners ontwikkelen we het gedachtegoed van zinnige zorg. De dokters en verpleegkundigen van deze aanbieders helpen ons op allerlei manieren om de noodzakelijke transitie in de zorg te stimuleren en verder uit te breiden.

Breder toepassen van zinnige zorg

We zijn continu op zoek naar voorbeelden van zinnige zorg. Ieder jaar halen we nieuwe initiatieven op bij zorgaanbieders en patiënten. Daarnaast stimuleren we met onze zorginkoop dat andere zorgaanbieders good practices overnemen, zodat steeds meer mensen ervan profiteren. Dat doen we onder meer door in de contractering extra ruimte te bieden aan zorgaanbieders die actief met good practices aan de slag zijn. Bij een aantal specifieke zorgsoorten ondersteunen we dat met afwijkende volume- en prijsafspraken of met meerjarenovereenkomsten.

Meer aandacht voor patiënten op het juiste moment

We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk de regie krijgen over hun eigen leven. Dat geldt voor werken en vrije tijd, maar ook in het sociaal domein en de zorg. 
Via Shared Decision Making (‘samen beslissen’) kiezen patiënten steeds vaker in samenspraak met hun zorgverleners voor zorg die het beste past bij hun persoonlijke situatie of bij hun behandelwensen. Dat versterkt de regie van patiënten, is behulpzaam in de therapietrouw én spreekt zorgverleners aan op hun professionaliteit. Samen met zorgaanbieders, patiënten en andere partners zijn we continu op zoek naar initiatieven waarbij gepaste zorg voor patiënten centraal staat. Waar mogelijk gebruiken we initiatieven rond zinnige zorg voor de ontwikkeling van collectieve verzekeringen die passen bij zorgvragen van specifieke doelgroepen. 

Digitalisering

Innovaties door digitalisering van zorginhoud, organisatie en processen zijn geen doel op zich. We zien digitalisering als een hulpmiddel voor het oplossen van bestaande knelpunten in de zorg of binnen zorgorganisaties. Met behulp van digitalisering kunnen we zorg vaak persoonlijker maken, dichter bij huis organiseren en aansluiten bij individuele voorkeuren. Daarnaast kan digitalisering van de zorg een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt. We willen samen met zorgaanbieders ontdekken wat er mogelijk is en de opschaling van succesvolle toepassingen mogelijk maken. Daarbij gaan we op zoek naar oplossingen die een alternatief zijn voor en in de plaats komen van traditionele vormen van zorg.

Andere actuele thema’s

In ons beleid besteden we ook aandacht aan de volgende actuele thema's in de zorg:

 • Domeinoverstijgende samenwerking vinden we belangrijk, vooral waar dit  knelpunten voor zorgvragers vermindert. Samen met zorgkantoren en gemeenten zoeken we passende alternatieven om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen realiseren.
 • Anders inrichten van processen draagt bij aan meer tijd voor zorg. We doen dit zelf door het verbeteren van onze online communicatiekanalen, het uitbreiden van Horizontaal Toezicht, het uniformeren van machtigingsprocedures en het wegnemen van onnodige vereisten. Daarnaast verzamelen en verspreiden we zogenoemde FIT-initiatieven. Initiatieven die aanbieders kunnen helpen hun bedrijfsvoering of processen in de zorg te vereenvoudigen en hun bedrijfskosten te verlagen.
 • Een integrale en, waar nodig, regionale aanpak kan helpen bij het aanpakken van wachttijden, tekort aan personeel en/of hiaten in het zorgaanbod. Op basis van regionale data maken we ‘regiobeelden’. Aan de hand van concrete problemen in de regio gaan we in dialoog met zorgaanbieders en gemeenten om concrete gezamenlijk vastgestelde knelpunten aanpakken. We bepalen samen de focus en prioriteiten, zodat we daadwerkelijk tot oplossingen komen die positieve impact hebben voor alle betrokkenen. 

Samenwerken en van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doen én kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met zorgaanbieders en patiënten aan goede en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.
We willen samen de zorg verbeteren door:

 • Van elkaar te leren
 • Elkaar te blijven uitdagen
 • Te kijken wat er wél kan

Onze zoektocht naar zinnige zorg strekt zich uit van de curatieve zorg tot het sociale domein en van de eerste lijn tot de specialistische gezondheidszorg. We faciliteren graag de dialoog over wat er anders en beter kan. Bijvoorbeeld door good practices met elkaar te delen, zorgverleners van elkaar te laten leren en door initiatieven op te halen. Zorgverleners kunnen hun verbeterideeën met onze inkopers bespreken of indienen via het Zinnige Zorg Loket.

Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving  is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam