VGZ Zorgkantoor

Langdurige zorg is er voor mensen die
blijvend intensieve zorg nodig hebben.

Het VGZ zorgkantoor regelt in 7 regio's in Nederland de zorg of het pgb
voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

De zorgverzekeraars in Nederland voeren de zorgverzekeringswet uit in opdracht van de overheid. De Wet langdurige Zorg (Wlz) is hier onderdeel van en wordt uitgevoerd door de zorgkantoren van de zorgverzekeraars. De Wlz is er voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor verpleging en verzorging (ouderen), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het onafhankelijke Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of mensen in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.


Het zorgkantoor heeft als taak om te zorgen dat zorg voldoende beschikbaar is. Dat doet het zorgkantoor door afspraken te maken met zorgverleners. Ze houdt zich hierbij aan afspraken die met de overheid zijn gemaakt op het gebied van wet- en regelgeving. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of de zorgkantoren deze taken goed uitvoert. Nederland is opgedeeld in 31 zorgregio's. Het VGZ Zorgkantoor voert de Wlz uit voor 7 regio's in Nederland. Dat doen ze voor iedereen die woont in die regio's. Ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn.