Personeelstekort zorg: oorzaken en oplossingen

Het personeelstekort in de zorg is groot: er staan ruim 50.000 zorgvacatures open. De tekorten spelen sectorbreed. Van huisartsenzorg, wijkverpleging en MSZ tot de GGZ, gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. De verwachting is dat het personeelstekort in de zorg de komende jaren verder zal toenemen. De zorgvraag stijgt door vergrijzing en toenemende langdurige zorg. Om straks iedereen passende zorg te kunnen bieden, moet de zorg anders worden georganiseerd. Bijvoorbeeld door het delen van good practices.

Het personeelstekort in de zorg neem toe

De sector zorg & welzijn telt rond de 1,4 miljoen werknemers. Eén op de zeven werknemers in Nederland werkt in de zorg. De vraag naar voldoende opgeleid zorgpersoneel neemt toe. Volgens een rapport van de WRR is in 2040 één op de vier werkenden nodig in de zorg. In 2060 loopt dat zelfs op tot één op de drie mensen die in de zorg werken, als we niet ingrijpen. Als we het beleid niet aanpassen, stijgt het personeelstekort in de verpleegzorg van 26.000 medewerkers naar ruim 240.000 in 2050, blijkt uit onderzoek van Actiz. Nu spelen de personeelsproblemen vooral bij huisartsen, de langdurige zorg en GGZ. Op langere termijn spelen ze in alle zorgsectoren.

Personeelstekort in de zorg in het kort

De belangrijkste oorzaak van het personeelstekort in de zorg is de toenemende zorgvraag door de vergrijzing en toenemende langdurige zorg.

Korte termijn-oplossingen:

 • Werken in de zorg aantrekkelijker maken
 • Administratieve lasten verminderen
 • Best practices delen

 Lange termijn-oplossingen:

 • Passende zorg en zelfredzaamheid
 • Digitalisering en robotisering in de zorg
 • Inzet van slimme hulpmiddelen

De oorzaken van het personeelstekort in de zorg

De belangrijkste oorzaak van het personeelstekort in de zorg is de toenemende zorgvraag door de vergrijzing en toenemende langdurige zorg. Er zijn verschillende maatschappelijke en medische trends die de druk op de zorg vergroten:

 • De verwachting is dat in 2030 twee keer zoveel mensen aan de ziekte van Alzheimer kunnen lijden.
 • Er zijn steeds meer ziekten waaraan iemand tien jaar geleden nog overleed, maar die nu een chronische aandoening zijn. De zorg hiervoor kost extra mankracht.
 • Er is meer mogelijk qua levensreddende en levensverlengende behandelingen. Dat betekent dat patiënten over een langere periode worden behandeld en gemonitord.
De voorspelling is dat vooral in de langdurige zorg – waaronder thuiszorg en ouderenzorg vallen – het personeelstekort zal toenemen. Ook omdat de behoefte aan zorg bij die patiëntengroep het snelste groeit.

 

Organisatorische oorzaken personeelstekort in de zorg

De tekorten zijn niet alleen terug te leiden naar de vergrijzing:

 • De werkdruk in de zorg is hoog, mede door onderbezetting.
 • De hoge werkdruk leidt tot extra ziekteverzuim in de zorg (ruim 7,5% van de werkenden in de zorg en welzijn).
 • De uitstroom van zorgpersoneel groeit.
 • Er wordt veel parttime gewerkt met contracten voor weinig uren.
 • Er gaat tijd op aan ‘onnodige administratieve lasten’.
Als voorbeeld van onnodige administratieve lasten noemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (handmatige) vijfminutenregistratie in de wijkverpleging. Coöperatie VGZ geeft in het Zinnige Zorg Portaal hier een praktisch alternatief voor.

 

Kortetermijnoplossingen voor het personeelstekort in de zorg 

De volgende oplossingen kunnen het personeelstekort in de zorg op korte termijn terugdringen. Voorwaarde is dat zorgsector en overheid daarbij samen optrekken.

Oplossing 1: Werken in de zorg aantrekkelijker maken

Om het personeelstekort in de zorg terug te dringen, moet het werk aantrekkelijker worden. Driekwart van de zorgwerknemers is tevreden met het werk. Tegelijkertijd kent de zorgsector een hoog ziekteverzuim en ervaren veel werknemers de werkdruk als te hoog. Ruim 18 procent geeft aan dat de werktijden niet goed aansluiten op de thuissituatie. Om de zorg aantrekkelijker te maken, trekt het kabinet vanaf 2023 jaarlijks 500 miljoen euro uit voor meer werkplezier in de zorg. Het geld wordt onder meer ingezet voor betere stagebegeleiding en werkroosters die beter aansluiten op de privésituatie. 

Van deeltijdwerk naar passende roosters

Vooral in de zorg en het onderwijs werken relatief veel mensen parttime. Het gemiddelde ligt tussen de 25 en 28 uur per werkweek. Uit onderzoek blijkt dat het personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost als mensen met een kleine deeltijdbaan één uur per week extra gaan werken. Stichting Het Potentieel Pakken helpt organisaties met een-op-een gesprekken met medewerkers, om samen te kijken hoe extra uren aantrekkelijk kan worden gemaakt. Nu gaat dit vaak ten koste van het netto-inkomen, door korting op de toeslagen.

Oplossing 2: Administratieve lasten verminderen

Een veelgenoemde oorzaak voor de hoge werkdruk zijn de administratieve lasten. De initiatieven om de lastendruk te verminderen, zijn samengebracht in [Ont]regel de Zorg. De ambitie van het programma van het ministerie van VWS is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of te schrappen. Coöperatie VGZ checkt bij nieuwe initiatieven de administratieve belasting.

Oplossing 3: Good practices uit de zorg delen

De zorgsector heeft als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn, en dus zo laat mogelijk een beroep (moeten) doen op zorg. En dan ook liefst zo min mogelijk. Dat kan alleen door te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal zijn. Dat is een belangrijke reden dat Coöperatie VGZ Good Practices verzamelt. Het gaat hierbij om initiatieven die bijdragen aan:

 • een betere kwaliteit van zorg;
 • met minder arbeidstijd of kosten.

Eigen ideeën en vernieuwingen van zorgprofessionals 

De Good Practices die Coöperatie VGZ deelt, komen voort uit ideeën van zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat goed is voor de patiënt en wat de zorg beter maakt. Er zijn veel voorbeelden van Good Practices, zoals hulpmiddelen waardoor mensen zelf hun steunkousen kunnen aantrekken. Of een leefstijlprogramma dat mensen met ernstig overgewicht helpt bij een gezondere leefstijl. Ook werkt zorgorganisatie Omring samen met Coöperatie VGZ aan zinnige zorg voor ouderen. Daarbij bepalen de wijkverpleegkundige en de cliënt samen wat de beste passende zorg is. Coöperatie VGZ heeft inmiddels ruim 160 ‘Good Practices’ verzameld. 

FIT-initiatieven voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering

Naast ‘Good Practices’ deelt Coöperatie VGZ tal van voorbeelden die bijdragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Deze zogenoemde FIT-initiatieven richten zich op:

 • Het verlagen van de (netto) bedrijfskosten.
 • Efficiënte inzet van (arbeidstijd van) zorgpersoneel.
 • Duurzame zorg.
Waar ‘Good Practices’ over de zorgvraag gaan – betere zorg tegen lagere kosten, hogere patiënttevredenheid –, gaan FIT-initiatieven over de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Denk aan initiatieven om het verzuim omlaag te brengen of materiaalverspilling tegen te gaan.

Langetermijn-oplossingen voor het personeelstekort in de zorg

Komende jaren zijn nog meer mensen nodig in de zorg. Om te zorgen dat er in de toekomst genoeg mensen zijn om goede zorg te leveren, moet de zorg anders worden georganiseerd, met de focus op:

 • Passende zorg en zelfredzaamheid
 • Digitalisering
 • Slimme hulpmiddelen

Oplossing 1: Passende zorg en zelfredzaamheid

In het advies ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’ formuleren Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit de koers die nodig is om de zorg betaalbaar, toegankelijk voor iedereen en van goede kwaliteit te houden.

Passende zorg kijkt ook naar onderliggende maatschappelijke problemen. De aandacht ligt bij gezondheid en het voorkomen van ziekte. Door meer zelfredzaamheid doen mensen minder (snel) een beroep op zorg, maar is er zorg als dat nodig is.

Eigen regie en zelfmanagement

Mensen zijn gehecht aan hun zelfstandigheid. Ook een patiënt wil vaak zoveel mogelijk zelf de regie houden. Zelf beslissen wanneer, waar en hoe hij zorg ontvangt. Als het kan, online. Zelfmanagement houdt in dat de patiënt leert omgaan met een (chronische) ziekte en de gevolgen daarvan. De ziekte en beperkingen zijn niet het uitgangspunt, maar de eigen regie en de vraag wat iemand belangrijk vindt in zijn leven. En wat qua hulp nodig is om dat voor elkaar te krijgen.

Samen beslissen

Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen tot een keuze komen. In samenspraak de risico’s en nadelen van de behandeling bespreken, zodat de patiënt samen met de zorgprofessional een afgewogen keuze kan maken.

Oplossing 2: Digitalisering en robotisering in de zorg

Technologie kan bijdragen aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg. Steeds meer mensen maken via internet een afspraak met de huisarts of bekijken online hun patiëntendossier. Onderzoeksbureau Gupta heeft in het rapport ‘Uitweg uit de schaarste’ (2022), over personeelstekorten in de zorg, berekend dat medische technologie 110.000 zorgmedewerkers kan vrijspelen. 

Monitoring op afstand

Zorg op afstand gebeurt steeds vaker, bijvoorbeeld bij COPD en hartfalen. Fijn voor de patiënt: die heeft 24/7-monitoring en je bezoekt het ziekenhuis alleen als daar een aanleiding voor is.

Oplossing 3: Slimme hulpmiddelen


Slimme hulpmiddelen ontlasten de zorg op verschillende manieren: door preventie, betere zorg, waardig leven en eigen regie en/of arbeidsbesparing. Enkele voorbeelden:
de tanteLouise heupairbag, om de val op te vangen, is een voorbeeld van slim zorg voorkomen. 
Slim incontinentiemateriaal geeft een seintje als het nodig is. Fijn voor de oudere én de verpleging. 
Een oogdruppelbril is een hulpmiddel waarbij de patiënt autonomie behoudt – hij kan zelfstandig druppelen – en voor de wijkverpleging de handen vrijmaakt om andere patiënten te helpen.
 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam