Passende zorg

Door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt staat de toegang tot zorg onder druk. Als we willen dat ook in de toekomst iedereen goede zorg kan krijgen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Dat kan met passende zorg. Die laat zorgprofessional en patiënt samen beslissen over de best passende behandeling. Passende zorg richt zich vooral ook op gezondheid en zelfredzaamheid, zodat mensen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past. Het uitgangspunt achter passende zorg is dat keuzes gemaakt worden die aansluiten bij de behoeften van mensen.

Passende zorg is breder dan de (gezondheids)zorg

Om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen, dan moet de zorg veranderen. Daarom hebben Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ opgesteld. Hierin staat wat nodig is om te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft, bereikbaar voor iedereen en van goede kwaliteit. Het advies is een vervolg op het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Maatschappelijke problemen

Passende zorg gaat niet alleen over de toekomst van de zorg. Het gaat ook om het verkleinen van de gezondheidsverschillen, meer werkplezier voor zorgprofessionals en een gezonde samenleving. Maatschappelijke problemen zoals woningnood, schulden en eenzaamheid hebben invloed op iemands gezondheid en moet je ook aanpakken. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, jeugdzorg, scholen en andere publieke of maatschappelijke organisaties.

Passende zorg in het kort

 • Als we de zorg anders organiseren, kunnen straks zo veel mogelijk mensen de zorg krijgen die nodig is.
 • Passende zorg houdt de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit.
 • Passende zorg kijkt ook naar de onderliggende maatschappelijke problemen, zoals schulden, woningnood en eenzaamheid.
 • Goede samenwerking tussen o.a. zorgaanbieders, gemeenten, jeugdzorg, scholen en andere publieke of maatschappelijke organisaties vormt de basis van passende zorg.

De vier basisprincipes van passende zorg

 1. Passende zorg is zorg die werkt tegen een redelijke prijs.
 2. Passende zorg betekent dat patiënt en zorgverlener samen beslissen.
 3. Passende zorg wordt, waar dat kan, zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd.
 4. Passende zorg gaat niet alleen over ziekte, maar ook over gezondheid, grip op je eigen gezondheiden invloed op de manier waarop je je leven inrichtmet een aandoening of beperking.

De noodzaak van passende zorg

De zorg staat onder druk. Er is schaarste aan mensen, middelen en geld. Als de trend zich op de huidige manier voortzet, bestaat het risico dat straks een derde van de zorgvragers niet meer de zorg kan krijgen die nodig is. Zeker met de huidige en toekomstige vergrijzing. Een op de zes mensen in Nederland werkt nu al in de zorg. Als we niets doen, hebben we straks een op de vier mensen nodig in de zorg, terwijl die nu bij wijze van spreken voor de klas staan of bij de politie werken. 

Personeelstekort

De noodzaak voor passende zorg zit om te beginnen in de enorme krapte op de arbeidsmarkt die alleen nog maar zal toenemen. Dat merken we in het onderwijs, bij de politie én in de zorg. Zo zijn er nu al mensen die geen huisarts hebben. Hetzelfde probleem speelt rondom verpleegkundigen en verzorgenden. Een tekort aan artsen en zorgpersoneel is geen denkbeeldig toekomstbeeld, maar is nu al aan de orde.

Stijgende zorgkosten

Een ander probleem vormen de stijgende zorgkosten. Er komen steeds meer dure medicijnen en behandelingen bij, waardoor de zorgpremies stijgen en iedereen meer moet betalen. Dat leidt tot de vraag: welke zorg voegt weinig tot geen waarde toe, of kunnen we anders leveren? Welke behandelingen zijn echt noodzakelijk? Welke behandelingen kunnen we voorkomen door te investeren in gezondheid? Daarnaast wil de zorgsector verduurzamen. De doelen zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De zorg is nu verantwoordelijk voor 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Toegankelijke zorg

Keuzes zijn nodig om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. Dat doe je met vragen als:

 • Is de zorg bewezen effectief?
 • Is de zorg doelmatig?
 • Kan de zorg anders worden ingezet? Bijvoorbeeld digitaal of met slimme hulpmiddelen?
 • Is er een alternatief? Bijvoorbeeld via informele zorg, of samenwerking met welzijnsorganisaties?

Waarom passende zorg helpt om de zorg toekomstbestendig te maken

Passende zorg vermindert de druk op zorgverleners en drukt de stijging van de zorgkosten:

 • Er is meer aandacht voor gezondheid en het voorkomen van ziekte.
 • Patiënten krijgen betere zorg die bij hen past.
 • Patiënten worden niet onnodig onderzocht of behandeld.
 • Nieuwe veelbelovende behandelingen en medicijnen blijven toegankelijk.

Het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ laat zien dat al heel veel mogelijk is met passende zorg. Het bevat allerlei succesvolle praktijkvoorbeelden. Maar paradoxaal genoeg toont het rapport daarmee ook dat de ‘best practices’ niet vanzelf in andere regio’s of zorgsoorten navolging krijgen.

Goede samenwerking vormt de basis van passende zorg

Er is een grote druk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, én van goede kwaliteit. Dat zijn de drie publieke doelen van ons zorgstelsel. Die doelen staan onder druk en dat vraagt om oplossingen van veel betrokkenen in en rond de zorg. Door betere samenwerking en inzet van zorg op de juiste plek kunnen we ons hiervoor sterk maken.

Een goed voorbeeld van het belang van betere samenwerking is de case van een 78-jarige vrouw met verschillende aandoeningen. Patiënten met langdurige zorg krijgen te maken met allerlei loketten. Door beter samen te werken, kun je mensen gerichter en doelmatiger ondersteunen. Dat doen we door gezamenlijk (patiënten, zorgpartijen en de overheid) afspraken te maken over het organiseren van passende zorg en te leren van succesvolle projecten of interventies. 

Kijk kritisch naar medische behandelingen

Zorgprofessionals laten ons zien dat sommige handelingen die dagelijkse praktijk zijn, niet effectief (meer) zijn. Een goed voorbeeld zijn de zogenoemde ‘beter niet doen’-lijsten die academische ziekenhuizen en verpleegkundigen hebben gepubliceerd om niet-passende zorg terug te dringen. 

 • Een voorbeeld is een onderzoek van Zorginstituut Nederland naar het plaatsen van inwendige defibrillatoren (icd). Bij 1 op de 5 patiënten is een icd overbodig en zijn andere behandelmethodes effectiever. Het onderzoek is aanleiding voor een nieuwe richtlijn.
 • Een tweede voorbeeld is de behandeling van mannen met prostaatkanker. 4 op de 10 patiënten hebben de laatste 3 maanden een intensieve behandeling die de levensduur niet verlengt. Als je de keuze biedt tussen intensief behandelen of niet behandelen met behoud van meer levenskwaliteit, zullen veel patiënten voor niet behandelen kiezen.

Maak onderbouwde keuzes door Samen Beslissen

Op het moment dat je samen beslist met de patiënt, kan dat op basis van een goed gesprek tussen arts en patiënt leiden tot andere keuzes. Het voeren van het eerlijke, goede gesprek is niet altijd eenvoudig. Wat zijn de consequenties van de behandeling? Zijn de risico’s en nadelen bekend bij de patiënt

Maak werken in de zorg aantrekkelijker

Vanaf 2023 trekt het kabinet jaarlijks 500 miljoen euro uit voor meer werkplezier in de zorg. Dat geld wordt bijvoorbeeld ingezet voor betere stagebegeleiding, minder zware werkroosters en meer inspraak voor zorgmedewerkers. Op deze manier moet werken in de zorg aantrekkelijker worden.

Passende zorg: de juiste zorg op de juiste plek

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een essentieel onderdeel van passende zorg en richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Het doel:

 • Het verplaatsen van de zorg naar locaties dichter bij mensen thuis en in hun eigen vertrouwde omgeving.
 • Het organiseren van zorg rondom de behoeften van de patiënt.
 • Het vervangen van bestaande zorg met innovatieve vormen van zorg, zoals e-health, technologie (domotica) en sociaal en maatschappelijk werk.
 • Arbeidsbesparende voorbeelden zo goed mogelijk inzetten.
Zo kunnen we de zorg op de juiste manier afstemmen op de behoeften van de mensen en de zorg toegankelijker en efficiënter maken.

Voorbeelden van passende zorg

VGZ verzamelt en deelt voorbeelden, Good Practices van passende zorg, zoals:

Oogdruppelbril

Een voorbeeld is de oogdruppelbril die een verzekerde van VGZ zelf heeft ontwikkeld. Met deze speciale bril kan de patiënt zelf oogdruppels toedienen na een staaroperatie. De wijkverpleegkundige hoeft hierdoor niet meer tot wel zes keer per dag langs te komen om de ogen te druppelen.

Klittenbandzwachtels

Een patiënt met trombosebenen kan zelf de klittenbandzwachtels omdoen. Dat geeft vrijheid. Je kunt zelf bepalen wanneer je gaat douchen en wilt opstaan. Normaal is een wijkverpleegkundige drie keer in de week 45 minuten kwijt om de benen te zwachtelen. De tijd die wordt bespaart, kan de wijkverpleegkundige gebruiken voor iemand die zorg nodig heeft.

Monitoring op afstand

COPD-patiënten kunnen op afstand worden gemonitord, als ze de waarden en hun eigen beleving van de dag online invullen. Ze worden opgeroepen op het moment dat daar aanleiding toe is en hoeven niet meer elk half jaar naar de poli. Patiënten zijn gelukkiger en tevredener. De zorgverlener heeft meer tijd voor zware patiënten.

Hulp bij betalingsproblemen

VGZ heeft teams die mensen helpt met betalingsproblemen rondom de premie zorgverzekering. Er wordt geprobeerd haalbare betalingsregelingen voor mensen te treffen. Met gemeenten worden afspraken gemaakt rondom minimumpolissen, voor mensen op bijstandsniveau of net daarboven.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam