Inkoopbeleid

We geloven in een sterke organisatie van de eerstelijnszorg. Dit voorkomt onnodig gebruik van duurdere specialistische of intramurale zorg. Op deze pagina leest u meer over het inkoopbeleid.

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

Eerstelijnsverblijf (ELV), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) zien we als belangrijke aanvulling op de keten voor zorg aan kwetsbare groepen. De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:
 • Optimale inzet ELV / GRZ
 • Het regionale coördinatiepunt
 • Positie specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn
Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria ziet u in onderstaande video en leest u in ons inkoopbeleid.

Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP)

De geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. In 2019 viel deze zorg onder de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ vanuit de Wlz. Per 2021 zijn alle prestaties onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees hier meer over in ons inkoopbeleid, de zorgovereenkomst GZSP en de Bestuursverklaring ten behoeven van de inkoop 2022 voor GZSP.

Machtigingsprocedure voor GZSP in een groep

Voor GZSP-zorg in een groep dient een machtiging aangevraagd te worden. Dit geldt voor de prestaties “Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten” en “Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet aangeboren hersenletsel” (met uitzondering van de prestatie “Zorg in een Groep voor Huntington”). Meer informatie over deze machtigingsprocedure en de wijze waarop een machtiging aangevraagd kan worden, vindt u op deze webpagina.

Doorontwikkeling coördinatiefunctie ELV

De  minimumvereisten voor de regionale coördinatiefunctie ELV zijn:

a. Triage
b. 24/7 bereikbaar en inzicht in regionale beschikbaarheid
c. Monitoring en evaluatie van de coördinatiefunctie
d. Kwaliteit- en effectmeting van de coördinatiefunctie

Wij schroeven dit ambitieniveau graag nog iets op door de bovenstaande functionaliteiten als basisvereisten te zien en daaraan toe te voegen:

e. Werkprocessen en triage zijn zoveel mogelijk digitaal ingericht
f. Het regionaal coördinatiepunt is doelmatig ingericht
g. Er is sprake van een optimaal aantal punten om het hele land te bedienen
h. Alle bedden (van alle zorgaanbieders) in de regio zijn inzichtelijk

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wat is het landelijk kwaliteitskader ELV en waar is deze te vinden?

  Er is geen landelijk kwaliteitskader ELV. Dit betreft een fout in de inkoopvoorwaarden en wordt aangepast. 
 • Welke indicatoren moeten aangeleverd worden om transparatie te leveren?

  Van u als zorgaanbieder vragen wij transparantie voor de indicatoren kwaliteit en kosten. Onder kwaliteit verstaan wij het percentage patiënten die na de opname naar huis gaan en de NPS-score. Onder de component kosten verstaan wij de ligduur en de kosten per patiënt.
 • Hoe gaat VGZ ermee om als een zorgaanbieder van geriatrische revalidatiezorg niet beschikt over een centrale, specialistische locatie per aandoening?

  Voor specifieke doelgroepen (zoals cliënten die een amputatie hebben ondergaan of een CVA hebben gehad) is centralisatie op een specialistische locatie noodzakelijk. Dit om tot voldoende volume te komen en er voor te zorgen dat zorgverleners ervaren, bevoegd en bekwaam blijven binnen deze specialistische doelgroepen
 • Wij zijn van mening dat een anti-decubitus matras niet standaard moet worden gebruikt maar dat hier een medische indicatie aan ten grondslag moet liggen. Is VGZ het hiermee eens?

  Een anti-decubitus matras moet standaard aanwezig zijn binnen het eerstelijnsverblijf. Alleen bij een ernstig verhoogd risico of daadwerkelijk aanwezige decubitus(wonden) dient er conform de landelijke afspraken en richtlijnen een anti-decubitus matras ingezet te worden. In overige gevallen volstaat een preventief volwaardig matras. Dit betekent dat anti-decubitus matras direct ingezet moet kunnen worden wanneer het noodzakelijk is.
 • Wat als een cliënt niet binnen 24 uur opgenomen kan worden in een instelling voor eerstelijnsverblijf?

  VGZ stelt als inkoopvoorwaarde dat een cliënt die ELV nodig heeft, binnen 24 uur opgenomen kan worden. Als u hier niet aan kunt voldoen, doordat alle bedden bezet zijn of wanneer er niet voldoende bevoegd en bekwaam personeel is, dan dient u contact op te nemen met het regionale coördinatiepunt. Hier zijn de beschikbare bedden inzichtelijk voor de regio en wordt een oplossing geboden. Mocht het coördinatiepunt geen uitkomst bieden, dan kunnen wij de verzekerde ook ondersteunen bij het vinden van een ELV bed.
Staat uw vraag over het inkoopbeleid er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam