Vorderingen

Heeft u als zorgaanbieder van ons een mail of brief ontvangen met daarin het verzoek om een openstaand bedrag aan ons terug te betalen? Dan betreft dit een zogeheten vordering. Een vordering kan verschillende oorzaken hebben. Op deze webpagina leggen we u graag uit wanneer u een vordering van ons ontvangt en wat dit voor u betekent.

 Een vordering: waarom en wanneer?

U ontvangt van ons een vordering als u een bepaald bedrag aan ons verschuldigd bent. Het ontstaan van dit verschuldigde bedrag kan verschillende oorzaken hebben. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een vordering van ons wanneer:

 • Er achteraf controles zijn uitgevoerd op uw declaraties, waarbij bleek dat een deel van deze declaraties niet in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.
 • Na een tussentijdse afrekening of eindafrekening van het zorgkostenplafond blijkt dat u het zorgkostenplafond heeft overschreden.
 • Bij de afrekening blijkt dat u de urenafspraak (wijkverpleging) of afspraak op ligduur (ELV) heeft overschreden.
 • U eerder een voorschot van ons heeft ontvangen en u dit voorschot nog aan ons moet terugbetalen. 
 • U zelf correcties heeft doorgevoerd, waardoor u een te hoog bedrag van ons heeft ontvangen.
 • Uw declaraties zijn gecrediteerd en deze niet verrekend kunnen worden.

 Wat staat er in een vordering en wat betekent dat voor u?

Wanneer u een vordering van ons heeft ontvangen, ziet u in één oogopslag aan het kenmerk wat de reden van de vordering is. Hieronder vindt u een overzicht van de kenmerken.

Kenmerk

Uitleg

VZVL-DS93 of CM93  Niet verrekenbare declaraties n.a.v. een creditnota/gecorrigeerde
 nota
VZVL-DS98 of CM98  Niet verrekenbare declaraties n.a.v. een achteraf controle 
CM96  Overschrijding zorgkostenplafond (GGZ)
CM89

Overschrijding zorgkostenplafond en/of ureninzet of ligduur (Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV), Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen(GZSP))

 Betaling van een vordering

Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag tijdig én voor de genoemde vervaldatum aan ons terug te betalen. Betaalt u de vordering niet voor de genoemde vervaldatum? Dan volgen we onderstaande stappen, waarin we u graag meerdere betaalmogelijkheden bieden óf in overleg tot concrete betaalafspraken komen.

 1. Als uw betaling uitblijft, ontvangt u van ons een herinnering.

 2. Als uw betaling ook na de herinnering uitblijft, proberen we de vordering te verrekenen met nieuw ingediende declaraties.*

  Is dit niet mogelijk omdat we geen declaraties meer van u ontvangen? Dan gaan we door naar stap 3. 
 3. Blijft uw betaling voor een langere periode uit? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de vordering over te dragen aan een incassobureau.

  De rente- en incassokosten die dit met zich meebrengt, zijn voor uw rekening.

*Verrekening met declaraties

In een rekening-courant ziet u in één oogopslag welke declaraties we met een vordering hebben verrekend. Wilt u een rekening-courant opvragen? Gebruik dan het formulier 'Rekening-courant aanvragen'.

 Vragen, bezwaar of een betalingsregeling?

Heeft u specifieke vragen, bent u het niet eens over de ontvangen vordering óf wilt u een betalingsregeling aanvragen om het verschuldigde bedrag aan ons terug te betalen? Bekijk dan de verschillende service- en contactmogelijkheden in onderstaande ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’. We helpen u graag verder. Zo proberen we met elkaar onnodige en extra incassokosten te voorkomen.

 Algemene vragen en antwoorden

Heeft u van ons een e-mail of brief ontvangen met daarin het verzoek om een openstaand bedrag aan ons terug te betalen? Bekijk hieronder de veelgestelde, algemene vragen en antwoorden.

 • U kunt bij de betaling van de vordering het betalingskenmerk van de factuur vermelden.
 • In dit geval kan het zijn dat het vorderingsverzoek en uw betaling elkaar hebben gekruist. Het kan echter ook zo zijn dat wij uw betaling niet goed hebben ontvangen óf hebben kunnen verwerken. Om dit te controleren, vragen wij u vriendelijk om het webformulier 'Vraag over een vordering' in te vullen en de gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u de vordering al heeft voldaan. Op basis hiervan controleren wij de status van de vordering in onze administratie. Daarna ontvangt u per e-mail een reactie.
 • Uw declaraties worden gewoon uitbetaald, tenzij er nog een rekening courant openstaat naar aanleiding van bijvoorbeeld voorschotten of creditnota’s. Indien de vordering niet wordt voldaan, ontvangt u een betalingsherinnering. Als daarna het bedrag nog niet voldaan is, kunnen wij overgaan tot het verrekenen van de vordering met alle binnenkomende declaraties. Meer informatie over de betaling van een vordering
 • Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag tijdig én voor de genoemde vervaldatum aan ons terug te betalen. Doet u dit niet, dan ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u – na de ontvangst van deze herinnering – het verschuldigde bedrag nog steeds niet betaald? Dan verrekenen wij de vordering(en) met alle binnenkomende declaraties. Blijft u betaling voor een lange periode uit? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Meer informatie over de betaling van een vordering
 • Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om de vordering in termijnen aan ons terug te betalen. Wilt u in aanmerking komen voor betaling in termijnen? Dan kunt u dit kenbaar maken door het webformulier 'Aanvragen betalingsregeling' in te vullen. 
 • Heeft u na het lezen van veelgestelde vragen en antwoorden nog een vraag? Stel uw vraag dan via het webformulier 'Vraag over een vordering'.

 Vragen en antwoorden vorderingen bij plafondoverschrijdingen

Sinds 2012 maken we financiële afspraken met zorgaanbieders over een vast (aanneemsom) of maximum (zorgkostenplafond) zorgbudget. Wanneer zorgaanbieders deze financiële afspraken of het zorgkostenplafond overschrijden, versturen wij een tussentijdse- of eindafrekening. In deze tussentijdse- of eindafrekening wordt duidelijk wat de totaalsom is van de declaraties die wij boven het zorgkostenplafond hebben uitbetaald. Deze overschrijding van het zorgkostenplafond moet u aan ons terugbetalen.

Vanaf 1 januari 2023 betalen we declaraties boven het zorgkostenplafond niet meer uit. Daardoor hoeven we deze betalingen ook niet meer later terug te vorderen. Mogelijk ontvangt u wel nog eindafrekeningen van plafondoverschrijdingen van vorige jaren.

 • Een betalingsherinnering volgt na vordering in het kader van de afrekening van het zorgkostenplafond. In de betalingsherinnering vindt u een beschrijving en kunt u controleren op welke vordering de betalingsherinnering betrekking heeft. Het bedrag dat wordt genoemd in de betalingsherinnering betreft het openstaande bedrag. Heeft u al een deel betaald? Dan is dit gecorrigeerd in het openstaande bedrag. 

  Heeft u toch nog vragen over de betalingsherinnering? Stel uw vraag dan via het webformulier 'Vraag over een vordering'.

 • Dat maakt niet uit. U kunt zowel het betaalkenmerk van de tussentijdse- of eindafrekening als de betalingsherinnering gebruiken. 

  Voor elke betalingsherinnering wordt er een nieuw betaalkenmerk gegenereerd, maar deze staan wel gekoppeld aan dezelfde, openstaande vordering. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam