Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopbeleid

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de zorgketen. Het bepaalt in hoge mate welke behandeling een patiënt nodig heeft en wie die behandeling moet uitvoeren. Daarmee heeft de diagnostiek grote invloed op de kwaliteit van het zorgproces én op de totale zorgkosten.

Aanbieders van diagnostiek, zorgverzekeraars en patiënten hebben een gezamenlijk belang om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Wij zoeken daarom de optimale balans tussen de drie K’s: kwaliteit, klantbeleving en kosten. Deze drie pijlers vormen de uitgangspunten van ons inkoopbeleid.

Algemene voorwaarden zorginkoop 2020 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2019 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2018 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2017 (PDF)
Algemene voorwaarden zorginkoop 2016 (PDF)

Informatie en planning offertetraject integrale digitale diagnostiek 2020

In het document Inkoopbeleid Diagnostiek en Trombosezorg 2020 worden de algemene uitgangspunten voor de inkoop van diagnostiek en trombosezorg 2020 geschetst. Hieronder vindt u meer informatie terug over het specifieke offertetraject 2020.

 

Offertetraject

Bij VGZ onderstrepen wij de noodzaak om de eerste- en tweedelijns diagnostiek (inclusief trombosezorg) doelmatiger in te richten. Daarom voeren we al sinds 2014 actief beleid op het dossier diagnostiek. Echter, anno 2019 is er nog steeds sprake van versnippering en capaciteitsoverschot in de diagnostiek en dat belemmert de transitie naar zinnige zorg. We streven bij VGZ naar integrale digitale diagnostiek. Wij denken dit te bereiken door de diagnostiek op regionaal niveau te gaan organiseren, middels schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionaal keuzes en verbindingen worden gemaakt voor zinnige diagnostiek.

 

Het doel van dit offertetraject is om tot kwalitatief goede integrale digitale diagnostiek te komen per regio, tegen een concurrerende tariefstelling. Dat betekent dat VGZ door middel van dit offertetraject streeft naar betere kwaliteit en meer integraliteit, tegen lagere tarieven/kosten. De zorgaanbieders selecteren wij door middel van een privaatrechtelijke inkoopprocedure. Coöperatie VGZ kiest bij deze inkoopprocedure voor een online offertetraject. Dit betekent dat het proces omtrent het offertetraject volledig is gedigitaliseerd: het indienen van offertes, het stellen van vragen, het raadplegen van de eisen et cetera verloopt via een speciaal hiertoe ingerichte website.

 

Als in dit offertetraject wordt gesproken over diagnostiek, dan wordt daarmee ook trombosezorg bedoeld. Tevens verloopt de inkoop van eerstelijns functie- en beelddiagnostiek via dit offertetraject (let op: eerstelijns functie- en beelddiagnostiek wordt voor 2020 niet selectief ingekocht vanwege de infrastructurele verschillen met andere diagnostieksoorten).

 

Bij interesse in het offertetraject kunt u contact met ons opnemen via diagnostiek@vgz.nl. Zorg dat u de benodigde inloggegevens tijdig aanvraagt zodat u de gelegenheid heeft tot het doornemen van informatie en ook gebruik kunt maken van de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Meer informatie hierover vindt u terug in onderstaande tijdslijn.

 

Tijdslijn

Voor het offertetraject geldt de volgende tijdslijn. Let wel: de tijdslijn moet gezien worden als een streven. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor de meeste actuele planning verwijzen wij u naar de planning binnen Negometrix.


Datum   Actie
 16 april 2019  Publicatie offertetraject online
 Vanaf publicatie offertetraject t/m 6 mei 2019 12:00  1e Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
 Uiterlijk 17 mei 2019  Beschikbaar stellen 1e antwoorden door VGZ aan zorgaanbieders
 Van 20 mei 2019 9:00 t/m 24 mei 2019 17:00  2e Mogelijkheid tot het stellen van vragen 
 24 mei 2019 23:59  Vervaldatum voor het indienen van bezwaren tegen onvolkomenheden, onduidelijkheden, vermeende onrechtmatigheden of tegenstrijdigheden van het offertetraject
 Uiterlijk 7 juni 2019  Beschikbaar stellen 2e antwoorden door VGZ aan zorgaanbieders
 26 juli 2019 17:00  Sluiting offertetraject/ deadline indienen offertes
 27 juli 2019 t/m 5 september 2019  Beoordeling door beoordelingsteam en verificatieronde
 Uiterlijk 6 september 2019  Informeren zorgaanbieders over beoordelingsresultaat
 27 september 2019 23:59  Vervaldatum voor het indienen van bezwaren tegen beoordelingsresultaat van het offertetraject
 1 januari 2020   Ingangsdatum contract


Voorbehouden & juridische bepalingen

De hierboven omschreven inkoopprocedure betreft een privaatrechtelijke inkoopprocedure. Coöperatie VGZ kan niet worden aangemerkt als een aanbestedende dienst en is om deze reden niet gebonden aan de Aanbestedingswet. De toepassing van normen van aanbestedingsrecht ongeacht of deze al dan niet wettelijk zijn verankerd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Coöperatie VGZ  behoudt zich, ongeacht het hier bovenstaande, het recht voor de inkoopprocedure tussentijds, al dan niet tijdelijk dan wel definitief, af te breken, niet over te gaan tot  selectie op basis van dit offertetraject en/of geen (nieuwe) overeenkomsten te sluiten. Bij wijzigingen informeren wij u via de website

Zinnige zorg 2020

Coöperatie VGZ vindt het belangrijk zinnige zorg te organiseren voor haar verzekerden. Zinnige zorg is zorg van de beste kwaliteit, voor een doelmatige prijs. Daarom zijn we voornemens om per 2020 de eerstelijnsdiagnostiek en de antistollingszorg doelmatiger te organiseren/contracteren. We proberen aanbieders en aanvragers bij ons voornemen te betrekken om hiermee de versnippering en het capaciteitsoverschot in deze zorg terug te dringen en meer toekomstbestendig te maken. Bestaande contracten en volumes zijn daarbij niet richtinggevend. VGZ kijkt naar de kwaliteit en toegankelijkheid voor patiënt en aanvrager. Meer informatie volgt in het inkoopbeleid 2020 dat op 1 april 2019 op de website gepubliceerd wordt. 


Inkoopbeleid 2020

Op 1 april 2019 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. 

 

Inkoopbeleid 2019

Op 1 april 2018 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2019 gepubliceerd. 

Daarnaast kunt u ook het handboek Diagnostiek en de tarievenlijst laboratoriumdiagnostiek 2019 raadplegen.

 

Inkoopbeleid 2018

Op 1 april 2017 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2018 (PDF) gepubliceerd. Daarnaast kunt u het handboek Diagnostiek (PDF) vinden. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2018 (Excel) zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017. De bijbehorende lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier.

 

Inkoopbeleid 2017

Op 1 april 2016 hebben wij de kaders voor het inkoopbeleid voor 2017 (PDF) gepubliceerd. De A&B-tarieven laboratoriumdiagnostiek 2017 (Excel) zijn inmiddels bekend en de normen verwerkt in het handboek Diagnostiek (PDF). Op basis van dit beleid is de lijst met voorkeursaanbieders (2017) (Excel) tot stand gekomen.

 
Heeft u vragen over ons inkoopbeleid, dan kunt u terecht bij uw regionale zorginkoper of een e-mail sturen naar Diagnostiek VGZ.

Gerelateerde zorgsoorten

Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Heeft u vragen over ons inkoopbeleid?

Neem gerust contact op met uw regionale zorginkoper of stuur een e-mail naar Diagnostiek VGZ.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord