Uw gekozen zorgsoort:

Diagnostiek en trombosezorg

Vergoedingen
Hoe regel ik een vergoeding?
Declaraties
Hoe los ik een probleem met mijn declaratie op?
Beleid
Waar kan ik het beleid van diagnostiek en trombosezorg raadplegen?
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Waarom werkt VGZ met een categorisering van diagnostiekaanbieders?
  Wij categoriseren diagnostiekaanbieders om verschillen tussen aanbieders inzichtelijk te maken. Ook stimuleren we huisartsen om voor deze aanbieders te kiezen bij het aanvragen van hun laboratoriumdiagnostiek. Zo sturen we onze verzekerden naar aanbieders die het hoogst scoren op de drie K’s van VGZ: de beste kwaliteit en klantbeleving tegen de laagste kosten. Als huisartsen kiezen voor voorkeursaanbieders, draagt dat bovendien bij aan de betaalbaarheid van de zorg voor onze verzekerden.
   
  Lees meer over onze visie op de pagina Inkoopbeleid.
 • Hoe komt VGZ tot deze categorisering?

  Bij de beoordeling van aanbieders wordt gelet op de volgende 3 aspecten: kwaliteit, klantbeleving en kosten. Coöperatie VGZ heeft kwaliteitscriteria, normen en voorwaarden voor alle zorgaanbieders opgesteld waaraan de dienstverlening dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. Deze criteria kunt u teruglezen in het Handboek Diagnostiek.

 • Wat betekenen de verschillende categorieën?

  We hebben A- en B-aanbieders, waarbij de A-categorie onze voorkeursaanbieders zijn voor 2018. Aanbieders in de B-categorie zijn gecontracteerd, maar geen voorkeursaanbieders. Indien de geoffreerde tarieven niet marktconform zijn, wordt rekening gehouden met het regionaal aanbod in relatie tot de zorgplicht van VGZ.


  De lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier

 • Voor welke vormen van diagnostiek geldt de systematiek?
  Onze systematiek geldt alleen voor laboratoriumonderzoek, zoals bloed- en urineonderzoek. Voor pathologische onderzoeken, beelddiagnostiek en functieonderzoeken werken wij niet met voorkeursaanbieders.
 • Waarom stimuleert VGZ huisartsen om gebruik te maken van voorkeursaanbieders?
  Huisartsen bepalen voor een groot deel waar laboratoriumdiagnostiek voor hun patiënten wordt uitgevoerd. Door juist hen te stimuleren om gebruik te maken van voorkeursaanbieders, houden we de zorg betaalbaar.
 • Kom ik in aanmerking voor de prestatie Resultaatbeloning diagnostiek & kwaliteit?
  Bij de prestatie Resultaatbeloning diagnostiek & kwaliteit ontvangt de zorgaanbieder een vergoeding voor het deelnemen aan een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) en/of voor het digitaal aanvragen van diagnostiek. Indien u minimaal 1x per jaar deelneemt aan een DTO en/of ≥ 35% van de laboratoriumdiagnostiek digitaal aanvraagt, komt u in aanmerking voor deze prestatie. De prestatie kan worden aangevraagd door het aanvinken van de prestatie in de vragenlijst in de digitale contracteeromgeving van VECOZO. Meer informatie kunt u hier terugvinden.
 • Hoe berekent VGZ de hoogte van de doorverwijsbeloning voor huisartsen?

  Net zoals in de voorgaande jaren heeft de doorverwijsbeloning richting voorkeursaanbieders laboratoriumdiagnostiek een plaats gekregen in de regionale prestatie van de huisarts (als zijnde deelprestatie). Meer informatie kunt u hier terugvinden. Wilt u worden geïnformeerd over de mogelijkheden? Neem dan contact op met uw regionale zorginkoper Huisartsenzorg

 • Wat als er geen voorkeursaanbieder in de regio zit, of als ik de enige aanbieder in de regio ben?
  De concurrentie tussen diagnostiekaanbieders is groot. Enkele aanbieders zien heel Nederland als potentieel werkgebied. Wij verwachten dat voorkeursaanbieders actief worden in regio’s waar momenteel geen voorkeursaanbieders zijn, of dat niet-voorkeursaanbieders zich verbeteren om alsnog in aanmerking te komen voor een voorkeursstatus. Ook kunt u als huisarts of als groep huisartsen contact opnemen met een voorkeursaanbieder om de mogelijkheden in uw regio te bespreken.
 • Hoe voorkom ik als huisarts dat mijn patiënten ver moet reizen?
  Wij vinden dat patiënten in de buurt terecht moeten kunnen voor het afnemen van bloed. Dit kan in uw eigen huisartsenpraktijk, bij een prikpost in de wijk of bij een andere afnamelocatie van het laboratorium. U kunt samen met onze voorkeursaanbieders kijken hoe u het priknetwerk en de toegankelijkheid van dit netwerk optimaal kunt vormgeven. 
 • Welke stappen gaat VGZ in de toekomst zetten?

  Sinds 2014 voert VGZ een actief inkoopbeleid inzake diagnostiek. We zetten in op een doelmatiger landschap voor laboratoriumdiagnostiek; vanwege de infrastructurele samenhang heeft dat direct effect op de trombosezorg en vice versa.

  Ook in 2019 is ons streven naar zinnige zorg leidend bij de inkoop van diagnostiek en trombosezorg. Onze speerpunten bij de zorginkoop van diagnostiek en trombosezorg 2019 zijn: 

  • Voortzetten beleid laboratoriumdiagnostiek
  • Stimuleren transitie trombosediensten
 • Worden de kosten voor VGZ-verzekerden vergoed als de huisarts laboratoriumdiagnostiek aanvraagt bij een niet-voorkeursaanbieder?

  VGZ heeft voor 2018 alle aanbieders van laboratoriumdiagnostiek gecontracteerd, maar niet alle aanbieders zijn ook voorkeursaanbieder. Vraagt een huisarts laboratoriumdiagnostiek aan bij een gecontracteerde niet-voorkeursaanbieder, dan kan de verzekerde nog steeds rekenen op volledige vergoeding van de kosten. Dit onderzoek belast het eigen risico van de verzekerde wel relatief zwaar, omdat de kosten hoger zijn.

  De lijst met voorkeursaanbieders 2018 raadpleegt u hier

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord