Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de geestelijke gezondheidszorg. 

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2023

De druk op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is al een lange tijd erg hoog. De impact van de coronapandemie op het geestelijk welbevinden van mensen bevestigt bovendien dat we voor een grote, gezamenlijke uitdaging staan. Een uitdaging die niet alleen door zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgelost kan worden, maar ook op maatschappelijk niveau aandacht verdient. Lange wachttijden en forse arbeidsmarktproblematiek leiden ertoe dat de zorg voor onze leden minder toegankelijk is. Daarom zetten we maximaal in op het organiseren van zinnige, passende zorg. Dit doen we onder andere door samen met zorgaanbieders de screening en triage te verbeteren, digitale zorg te stimuleren en waar mogelijk substitutie te realiseren naar monodisciplinaire zorg. Ook vinden we het belangrijk dat zorg wordt geleverd door zorgaanbieders met specifieke expertises en kwaliteiten. Een gerichte en doelmatige aanpak bevordert het realiseren van passende zorg.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Screening en triage
 • Doelmatigheid
 • Stimuleren van digitale zorg
Publicatie maximum GGZ tarieven 2022

In het zorginkoopbeleid 2022 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren - een eigen lijst met VGZ-tarieven zullen vaststellen voor 2022. Het betreft hier de tarievenlijst handmatig gecontracteerde zorgaanbieders. We hanteren in 2022 deze eigen tarievenlijst met maximumtarieven. Hieronder kunt u de tarievenlijst downloaden.

Werkwijze contractering 2022

Op 1 april jl. hebben we het inkoopbeleid GGZ voor 2022 gepubliceerd. Zoals aangekondigd in ons inkoopbeleid (pagina 17) informeren wij u graag over de werkwijze rondom de digitale contractering voor 2022. U leest meer over de kwaliteitseisen die kunnen leiden tot een hoger tariefpercentage, de simulatietool en vragenlijst in het kader van het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Wijzigingen/aanvullingen inkoopbeleid 2021

Op 31 maart 2020 hebben wij ons inkoopbeleid voor Geestelijke gezondheidszorg 2021 gepubliceerd. Inmiddels zijn er op het gebied van de planning/het procesverloop een drietal wijzigingen doorgevoerd.

 • Wijziging procesverloop - instellingen GBGGZ, SGGZ en LGGZ (26-10-2020)

  In het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 13 heeft VGZ het ‘Procesverloop instellingen generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en langdurige GGZ’ opgenomen.

  In verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel per 2022 welke direct effect heeft op de inkoop van contractjaar 2021 heeft VGZ besloten de termijn ‘Productieafspraak en zorgovereenkomst geaccepteerd door zorgaanbieder Vecozo’ uiterlijk 1 november 2020 aan te passen naar:

  Ons streven is om medio november 2020 het inkoopseizoen af te sluiten. Dan hebben we onder andere overeenstemming bereikt over:
  • De good practices die u implementeert.
  • De bijbehorende financiële afspraak.

  De aangepaste planning voor de inkoop van instellingen generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en langdurige GGZ luidt als volgt:

  Datum Activiteit  Kanaal 
   1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 2021 Website Coöperatie VGZ 
   Uiterlijk 30 juni 2020
  • Openstelling uitvraagmodule
  • Conceptovereenkomsten toegestuurd 
  VECOZO
   Binnen 4 weken na openstelling van de uitvraagmodule/ verzending van de overeenkomsten
  • Uitvraagmodule volledig ingevuld en bevestigd door zorgaanbieder
  • Vragen op overeenkomst aangeleverd

   VECOZO
   Uiterlijk 31 augustus 2020  Openstelling onderhandelmodule  VECOZO
   Uiterlijk 30 september 2020  Openstelling contracteermodule  VECOZO
   Medio november 2020

   Wij streven ernaar om op 10 november 2020 het inkoopseizoen af te sluiten, waarbij dan met zorgaanbieders overeenstemming is bereikt over:

  • De good practices die de zorgaanbieder implementeert
  • De bijbehorende financiële afspraak
  VECOZO
   1 januari 2021  Ingangsdatum overeenkomst  
 • Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur (30-09-2020)

  In het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 14 heeft VGZ het ‘Tijdspad inkoop acute GGZ tot 72 uur’ opgenomen.

  De NZa heeft per 25 september 2020 aangekondigd de termijn voor het indienen van het voorcalculatorisch budgetformulier te verschuiven van 1 oktober 2020 naar 31 december 2020.

  VGZ volgt, in navolging van de landelijke afspraken, deze gewijzigde deadline. Dit heeft derhalve tot gevolg dat de volgende termijnen mede verschuiven:

  • Inkoopgesprekken acute GGZ 2021 in representatie obv regioplan en minimale dataset verschuift naar uiterlijk 31 december 2020.
  • Individuele verzekeraar stelt definitief lumpsum 2019 vast obv VEKTIS cijfers en definitieve landelijke afspraak 2019 naar uiterlijk 31 december 2020.

  De aangepaste planning voor de inkoop van acute GGZ tot 72 uur luidt als volgt:

  Datum Activiteit  Kanaal 
   1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 2021 Website Coöperatie VGZ 
   1 april 2020 Publicatie NZA voorcalculatorisch budgetformulier  Website NZa
   1 juni 2020 Aanleveren update regioplan, productiecijfers 2019, 2020 en regionale minimale dataset
  door budgethouder aan marktleider en 2e representerende zorgverzekeraar 
  1e en 2e zorgverzekeraar 
   1 april 2020 tot 31 december 2020 Inkoopgesprekken acute GGZ 2021 in representatie o.b.v. regioplan en minimale dataset   
   31 december 2020 Deadline indienen voorcalculatorisch budgetformulier 2021   Website NZa 
   31 december 2020 Individuele verzekeraar stelt definitief lumpsum 2019 vast o.b.v. Vektis-cijfers en
  definitieve landelijke afspraak 2019 
  Individuele zorgverzekeraar

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw (regionale) zorginkoper.

 • Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur (23-12-2020)

  Op 30 september 2020 hebben wij een Wijziging tijdspad - inkoop acute GGZ tot 72 uur gepubliceerd op de website (zie boven). Dit betrof een wijziging op het inkoopbeleid GGZ 2021 op pagina 14 ‘Tijdspad inkoop acute GGZ tot 72 uur’.

  In verband met de verwachte aankondiging van de NZa om de termijnen voor indiening binnen de Acute GGZ 2021 te verschuiven, zijn wij genoodzaakt de planning hierop aan te passen. Dit betekent dat de eerder gepubliceerde tabel (zie boven) geheel komt te vervallen. Voor de Acute GGZ volgen wij de landelijke - door de NZa - vastgestelde termijnen. De actuele termijnen kunt u opvragen bij de NZa


Publicatie maximum GGZ tarieven 2021  

In het zorginkoopbeleid GGZ 2021 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren – een eigen lijst met VGZ-tarieven hebben vastgesteld voor 2021. Dit betreft een tarievenlijst voor niet-digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. Hieronder kunt u de tarievenlijst downloaden.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Het vroegtijdig signaleren van risico's op psychoses, het centraliseren van nachtzorg of het inzetten van e-health. Het zijn voorbeelden (good practices) van, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?

Samen met u werken we aan zinnige zorg!  

Wachtlijsten en bemiddeling

Een lange wachttijd botst met het streven naar toegankelijke zorg. Om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zo kort mogelijk te houden, gaan we ervan uit dat u wachttijden inzichtelijk maakt op uw website en maandelijks informatie aanlevert bij Vektis. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten op tijd de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Als zorgverzekeraar helpen wij ook graag aan een zo kort mogelijke wachttijd voor onze verzekerden. Daarom maken wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen over de aanpak van wachtlijsten. Indien er in een bepaalde regio bijvoorbeeld voldoende gecontracteerde zorg aanwezig is, kan het zijn dat individuele zorgkostenplafonds niet worden opgehoogd. Er is immers voldoende, kwalitatief goede zorg beschikbaar.

Wachttijdenreductie binnen GGZ door inzet op zinnige zorg
Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ.
 • Wachtlijstbemiddeling nodig?

  Onze Zorgadviseurs van Wachtlijstbemiddeling helpen u en uw patiënten graag om de wachttijd te verkorten. In 7 van de 10 gevallen vinden zij een zorgaanbieder waar uw patiënt eerder geholpen wordt. Meer hierover leest u op op onze website. Wilt u direct wachtlijstbemiddeling aanvragen? Vul dan het contactformulier in.
 • Komt uw zorgkostenplafond in zicht?

  Bent u digitaal gecontracteerd en komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond.

GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Daarom reiken wij - in samenwerking met MIND - jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit. Een geldprijs waarmee we herstel-initiatieven steunen, zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. Lees meer over de GGZ Herstelspecial.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over ons inkoopbeleid of bent u nieuwsgierig naar onze visie op zinnige zorg? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 

 • Aanpassing contractafspraken 2021

  VGZ heeft nog geen vragen ontvangen van zorgaanbieders omtrent het aanpassen van het zorgkostenplafond in relatie tot het vervallen herschikkingsmoment van handmatig gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betreft het contractjaar 2021. Wij kunnen ons voorstellen dat u vanwege de COVID-19 situatie hier niet aan toegekomen bent. U kunt uw vragen mailen naar zorginkoopcuratieveggz@vgz.nl.

  Binnengekomen vragen en de beantwoording daarvan zullen wij op onze website publiceren.

   
 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders GBGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria worden vergoedingen gedifferentieerd?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • U beschikt over een LVVP - NIP Visitatieverslag en -certificaat
  • U beschikt over een registratie in het register KiBG
  • U gelijktijdig beschikt over een LVVP NIP Visitatieverslag -certificaat en bent geregistreerd in het register KiBG

  Voor meer informatie downloadt u de:

 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders SGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria differentieert VGZ haar vergoedingen?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren geregistreerd zijn in een voor hen betreffend landelijk register (NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN)
  • Voor zover u een psychiater bent of er een psychiater werkzaam is in uw praktijk of instelling, neemt hij/zij deel aan de regionale crisisdienst

  Voor meer informatie downloadt u de:

 • In mijn overeenkomst is er sprake van een zorgkostenplafond. Wat betekent dit?

  Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door uw geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen. Lees meer over het zorgkostenplafond.
 • Kan het zorgkostenplafond tussentijds worden bijgesteld?

  Productieafspraken kunnen alléén bijgesteld worden voor handmatige gecontracteerde zorgaanbieders. Dit zijn instellingen met een omzet > €3 miljoen. In overleg kunnen de productieafspraken bijvoorbeeld worden bijgesteld wanneer er aantoonbare verschuivingen in de markt en/of vraag zichtbaar zijn, indien de realisatie meer dan 10% achterblijft op het overeengekomen zorgkostenplafond, of wanneer materiële controles daar aanleiding toe geven. De definitieve bijstelling vindt plaats in het laatste kwartaal van 2022 en wordt uiteindelijk ondertekend in VECOZO.

  Voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders (met een omzet < €3 miljoen) kunnen de productieafspraken tussentijds niet bijgesteld worden.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam