Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de GGZ!

Inkoopbeleid

Voor onze verzekerden zoeken wij continu naar de juiste balans tussen kwaliteit, klantbeleving en kosten van zorg. Wij stimuleren en faciliteren zinnige zorg, door in ons inkoopbeleid 'Good Practices' mee te nemen. Dit zijn concrete praktijkvoorbeelden van zinnige zorg initiatieven. Dat is wat wij noemen 'Zinnige zorginkoop'. In het inkoopbeleid leest u meer over onze visie op GGZ zorg, de soorten overeenkomsten die wij aanbieden, de rol van zinnige zorginkoop en wat de uitgangspunten zij bij de inkoop van GGZ.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: patiënt centraal en verspilling voorkomen

Het vroegtijdig signaleren van risico's op psychoses, het centraliseren van nachtzorg of het inzetten van e-health. Het zijn voorbeelden van, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Het zijn voorbeelden van, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?

Samen met u werken we aan zinnige zorg!  

Selectieve inkoop

Om gepast gebruik in de specialistische GGZ te stimuleren, continueren we de selectieve inkoop voor onze naturapolissen op basis van normen van de beroepsgroep. Dit kan leiden tot gehele of gedeeltelijke uitsluiting van aanbieders voor de volgende diagnoses/aandoeningen: eetstoornissen, dementie, alcohol en overige middelen. Bent u benieuwd naar de vastgestelde minimumnormen? Lees hierover meer in het document 'Beroepsgroepnormen voor de aandoeningen eetstoornissen, dementie, alcohol en overige middelen'.

Wachtlijsten en bemiddeling

Een lange wachttijd botst met het streven naar toegankelijke zorg. Om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zo kort mogelijk te houden, gaan we ervan uit dat u wachttijden inzichtelijk maakt en informatie aanlevert bij Vektis. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten op tijd de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Als zorgverzekeraar helpen wij ook graag aan een zo kort mogelijke wachttijd voor onze verzekerden. Daarom maken wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen over de aanpak van wachtlijsten. Indien er in een bepaalde regio bijvoorbeeld voldoende gecontracteerde zorg aanwezig is, kan het zijn dat individuele zorgkostenplafonds niet worden opgehoogd. Er is immers voldoende, kwalitatief goede zorg beschikbaar.

 • Wachtlijstbemiddeling nodig?
  Onze Zorgadviseurs van Wachtlijstbemiddeling helpen u en uw patiënten graag om de wachttijd te verkorten. In 7 van de 10 gevallen vinden zij een zorgaanbieder waar uw patiënt eerder geholpen wordt. Meer hierover leest u op op onze website. Wilt u direct wachtlijstbemiddeling aanvragen? Vul dan het contactformulier in.
 • Komt uw zorgkostenplafond in zicht?

  Is 70% van uw zorgkostenplafond bereikt of verwacht u het omzetplafond voor het lopende contractjaar te overschrijden? Dan vragen wij u vriendelijk om ons (indien mogelijk vóór 1 september) hierover te informeren. Bent u digitaal gecontracteerd? Stuur dan een e-mail naar digitalecontracteringggz@vgz.nl. Bent u face-to-face gecontracteerd? Neem dan contact op met uw zorginkoper. Onze Zorgadviseurs zullen - in het geval van overschrijding zorgkostenplafond - geen verwijzing (meer) maken naar uw praktijk/instelling (wachtlijstbemiddeling). 

GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Daarom reiken wij - in samenwerking met MIND - jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit. Een geldprijs waarmee we herstel-initiatieven steunen, zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. Lees meer over de GGZ Herstelspecial.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over ons inkoopbeleid of bent u nieuwsgierig naar onze visie op zinnige zorg? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders GBGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria worden vergoedingen gedifferentieerd?

  U ontvangt een basisvergoeding naarmate u beschikt over een geldig kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • U beschikt over een LVVP - NIP Visitatieverslag en -certificaat
  • U beschikt over een registratie in het register KiBG
  • U beschikt gelijktijdig over een LVVP NIP Visitatieverslag en -certificaat en bent geregistreerd in het register KiBG
 • Hoe ga ik om met een zorgkostenplafond?

  Wij adviseren u om de verhouding tussen uw geleverde zorg en het zorgkostenplafond goed en tussentijds te monitoren. Komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij een digitaal aanvraagformulier

 • Mag ik een lopende behandeling afbreken bij het bereiken van mijn zorgkostenplafond?

  Het bereiken van het zorgkostenplafond is geen reden om de lopende behandeling te staken. U bent immers vanaf de intake verantwoordelijk voor uw patiënt. Het is uiteraard ook niet de bedoeling dat u eventuele declaraties zelf in rekening brengt bij uw patiënt, onze verzekerde. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een verhogingsaanvraag van uw zorgkostenplafond bij ons in te dienen. 

  Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij hiervoor een digitaal aanvraagformulier. Indien er geen verhoging is toegekend, kunt u nieuwe patiënten doorverwijzen naar afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.

 • Hanteert VGZ een minimumwaarde voor het vaststellen van een zorgkostenplafond?

  Ja, wij hanteren een minimumwaarde voor het vaststellen van een zorgkostenplafond. Voor zowel de GBGGZ als de SGGZ is dit € 30.000.
 • Kan ik een verhogingsaanvraag van mijn zorgkostenplafond indienen?

  Ja, dat is mogelijk. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verhoging van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen verhogingsaanvragen voor eerdere jaren). Zodra de periode voor het indienen voor verhogingsaanvragen nadert, publiceren wij hiervoor een digitaal aanvraagformulier.

 • De verhogingsaanvraag voor mijn zorgkostenplafond is niet toegekend. Hoe ga ik hiermee om?

  U verspreidt uw zorg over de resterende periode binnen het zorgkostenplafond en beoordeelt of nieuwe zorgvragen passen binnen uw zorgkostenplafond.

  Past dit niet of is uw verhogingsaanvraag niet toegekend? Dan vragen wij u vriendelijk de patiënt, onze verzekerde niet in behandeling te nemen. Om uw patiënt toch verder te helpen, kunt u uw patiënten doorverwijzen naar afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Samen met uw patiënt gaan we op zoek naar een passende behandelaar.

 • In mijn overeenkomst is er sprake van een zorgkostenplafond. Wat betekent dit?
  Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door uw geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen.
 • VGZ differentieert in 2019 haar vergoedingen voor vrijgevestigde aanbieders GBGGZ niet meer op basis van het kwaliteitscriterium voor ‘regionale samenwerking huisartsen’. Waarom is hiervoor gekozen?
  Wij hechten grote waarde aan een sterke samenwerking tussen verwijzers en de gecontracteerde GGZ-zorgaanbieders. Om die reden hebben wij de samenwerking jarenlang (financieel) gestimuleerd. Inmiddels heeft de tijd niet stilgestaan en constateren wij dat het criterium in meer of mindere mate onderdeel is gaan uitmaken van een register zoals bijvoorbeeld het KiBG.