Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van 'Zinnige Zorg'. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Samen met u werken we aan zinnige zorg in de geestelijke gezondheidszorg. 

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

Binnen de GGZ hebben we te maken met arbeidsmarktproblematiek en te lange wachttijden. Hierdoor is voor onze verzekerden niet altijd de juiste zorg tijdig beschikbaar. Wij vinden dit onacceptabel. Daarom zetten wij in op het organiseren van zo doelmatig mogelijke zorg. Door het verbeteren van intake en triage, substitutie naar kortdurend generalistisch behandelen en het stimuleren van digitale zorg, zorgen we er samen voor dat de GGZ toegankelijk blijft voor al onze verzekerden, nu en in de toekomst. Ook focussen we op inkoop van zorg bij een doelmatige zorgaanbieder met expertise voor een specifieke setting en doelgroep.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid 2022 zijn:

 • Invoering nieuwe bekostiging GGZ 2022
 • Sneller op de juiste plek
 • Ketensamenwerking
 • Stimuleren van digitale zorg

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria leest u in ons inkoopbeleid digitaal en handmatig.

Publicatie maximum GGZ tarieven 2020 VGZ 

In het zorginkoopbeleid GGZ 2020 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren – een eigen lijst met VGZ-tarieven zullen vaststellen voor 2020. Dit betreft een tarievenlijst voor niet-digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. Hieronder kunt u de tarievenlijst downloaden of lees meer in het nieuwsbericht.

Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor de ervaring van onze klanten en van zorgaanbieders. Wij vinden het belangrijk om de ideeën en standpunten van zorgaanbieders en onze klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. Welke normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit bestaande informatiebronnen en door aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en evaluatieonderzoek, cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland en data die we krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Zinnige zorg: samen werken en van elkaar leren

Het vroegtijdig signaleren van risico's op psychoses, het centraliseren van nachtzorg of het inzetten van e-health. Het zijn voorbeelden (good practices) van, zoals wij dat noemen, 'zinnige zorg'. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. Lees meer over zinnige zorg of bekijk de video en weet direct hoe u mee kunt doen aan zinnige zorg.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van zinnige zorg?

Samen met u werken we aan zinnige zorg!  

Wachtlijsten en bemiddeling

Een lange wachttijd botst met het streven naar toegankelijke zorg. Om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zo kort mogelijk te houden, gaan we ervan uit dat u wachttijden inzichtelijk maakt en informatie aanlevert bij Vektis. Zo zorgen we er samen voor dat patiënten op tijd de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Als zorgverzekeraar helpen wij ook graag aan een zo kort mogelijke wachttijd voor onze verzekerden. Daarom maken wij afspraken met verschillende GGZ-instellingen over de aanpak van wachtlijsten. Indien er in een bepaalde regio bijvoorbeeld voldoende gecontracteerde zorg aanwezig is, kan het zijn dat individuele zorgkostenplafonds niet worden opgehoogd. Er is immers voldoende, kwalitatief goede zorg beschikbaar.

Wachttijdenreductie binnen GGZ door inzet op zinnige zorg
Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ.
 • Wachtlijstbemiddeling nodig?

  Onze Zorgadviseurs van Wachtlijstbemiddeling helpen u en uw patiënten graag om de wachttijd te verkorten. In 7 van de 10 gevallen vinden zij een zorgaanbieder waar uw patiënt eerder geholpen wordt. Meer hierover leest u op op onze website. Wilt u direct wachtlijstbemiddeling aanvragen? Vul dan het contactformulier in.
 • Komt uw zorgkostenplafond in zicht?

  Bent u digitaal gecontracteerd en komt uw zorgkostenplafond in zicht? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van het zorgkostenplafond bij ons in te dienen. Ieder jaar kunt u tussen 1 april en 1 augustus een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons aanvragen voor het lopende jaar (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren). Lees meer over het zorgkostenplafond.

GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Daarom reiken wij - in samenwerking met MIND - jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit. Een geldprijs waarmee we herstel-initiatieven steunen, zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. Lees meer over de GGZ Herstelspecial.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u specifieke vragen over ons inkoopbeleid of bent u nieuwsgierig naar onze visie op zinnige zorg? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Aanpassing contractafspraken 2021

  VGZ heeft nog geen vragen ontvangen van zorgaanbieders omtrent het aanpassen van het zorgkostenplafond in relatie tot het vervallen herschikkingsmoment van handmatig gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betreft het contractjaar 2021. Wij kunnen ons voorstellen dat u vanwege de COVID-19 situatie hier niet aan toegekomen bent. U kunt uw vragen mailen naar zorginkoopcuratieveggz@vgz.nl.

  Binnengekomen vragen en de beantwoording daarvan zullen wij op onze website publiceren.

   
 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders GBGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria worden vergoedingen gedifferentieerd?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • U beschikt over een LVVP - NIP Visitatieverslag en -certificaat
  • U beschikt over een registratie in het register KiBG
  • U gelijktijdig beschikt over een LVVP NIP Visitatieverslag -certificaat en bent geregistreerd in het register KiBG

  Voor meer informatie downloadt u de:

 • VGZ stelt kwaliteitseisen aan vrijgevestigde aanbieders SGGZ en differentieert haar vergoedingen op basis van criteria uit het inkoopbeleid. Op basis van welke criteria differentieert VGZ haar vergoedingen?

  U ontvangt een basisvergoeding wanneer u beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De vergoeding wordt verhoogd naarmate:

  • Alle in de praktijk werkzame regiebehandelaren geregistreerd zijn in een voor hen betreffend landelijk register (NVvP, NVP, LVVP, NIP, VSR, VenVN)
  • Voor zover u een psychiater bent of er een psychiater werkzaam is in uw praktijk of instelling, neemt hij/zij deel aan de regionale crisisdienst

  Voor meer informatie downloadt u de:

 • In mijn overeenkomst is er sprake van een zorgkostenplafond. Wat betekent dit?

  Een omzetplafond is het maximum van de kosten die wij binnen de termijn van de overeenkomst aan u vergoeden. Deze vergoeding is voor de door uw geleverde zorg op basis van ingediende en goedgekeurde declaraties. Een omzetplafond betekent dat u deze zorg - binnen het zorgkostenplafond - over het jaar verspreidt. Voor declaraties boven uw zorgkostenplafond betekent dit dat u geen vergoeding ontvangt en dat u eventuele bedragen die boven het zorgkostenplafond aan u zijn uitbetaald later dient terug te betalen. Lees meer over het zorgkostenplafond.
 • Kan het zorgkostenplafond tussentijds worden bijgesteld?

  Onderstaande werkwijze is alleen van toepassing op zorgaanbieders met een zorgovereenkomst SGGZ en/of GBGGZ.

  De productieafspraak kan worden bijgesteld. Bijvoorbeeld in het geval bij aantoonbare verschuivingen in de markt en/of vraag, indien de realisatie meer dan 10% achterblijft bij het overeengekomen zorgkostenplafond of als materiële controles daar aanleiding toe geven. De definitieve bijstelling vindt plaats in het laatste kwartaal van 2021 en zal door beide partijen worden getekend in VECOZO.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord