Zorginkoop 2024

We vinden het belangrijk dat de zorg in Nederland van hoge kwaliteit is en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, hebben we tijdens de coronacrisis heel direct ervaren. En de druk op de zorg neemt vooralsnog alleen maar toe. De vergrijzing leidt tot stijgende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt loopt verder op. Bovendien hebben we te kampen met moeilijke economische omstandigheden en stijgende kosten voor premiebetalers en zorgaanbieders. Tegelijkertijd heeft de afgelopen periode laten zien dat we via de weg van samenwerking oplossingen kunnen vinden voor gezamenlijk ervaren knelpunten. 

Onze inkoopplannen voor 2024 

Coöperatie VGZ zet zich in om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor onze leden te garanderen. We willen hen meer grip geven op hun gezondheid en – als het nodig is - op de zorg die ze krijgen. Op basis van de wensen en behoeften van onze leden maken we afspraken met zorgaanbieders over zinnige, passende zorg. We willen innovatie en digitalisering van zorgprocessen versnellen en de samenwerking - in de keten en over zorgdomeinen heen - stimuleren. Daarbij hebben we expliciet oog voor duurzaamheid, zeker waar dit hand in hand gaat met zinnige, passende zorg
 

Om vol in te kunnen zetten op passende zorg zijn onze inkoopplannen gebaseerd op vijf hoofdpunten:  

 • Toekomstbestendige zorg: als aanjager van toekomstbestendige zorg willen we de transformatie in de zorg versnellen en de zorg toekomstbestendig maken. Hierdoor maken we de zorg in Nederland passend en houden we haar toegankelijk voor iedereen.
 • Arbeidsmarkt: we stimuleren zorg en vernieuwingen die de druk op zorggebruik– en daarmee de druk op personeel en kosten – verlagen.
 • Digitalisering: we jagen op initiatieven die door slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen, de schaarse capaciteit goed richt. Waarbij zorg beschikbaar blijft voor die patiënten die het nodig hebben.
 • Waarde voor onze leden: de innovaties die worden bedacht zijn relevant voor onze leden: wij vragen aanbieders om in hun zorg aan onze leden, hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van hun eigen regie en deze op toegankelijke eenvoudige wijze bijvoorbeeld digitaal te leveren. Onze leden hoeven dan immers niet of veel minder te reizen en kunnen hun zorg thuis ontvangen. Daardoor zijn ze ook zelf meer partner in hun eigen behandeling.
 • Duurzaamheid: we stimuleren initiatieven om de zorg te verduurzamen en bovenal mensen gelijke kansen te geven op goede gezondheid en zorg. Passende of zinnige zorg is ook duurzame zorg. Onnodig medicijngebruik onnodig reizen, onnodig behandeld worden is niet duurzaam. Deze twee belangrijke aspecten in de richting voor de komende jaren gaan gelijk op. Duurzaamheid is voor ons samen te vatten in drie thema’s: gezond, gelijk en groen. 

In deze video licht VGZ Chief Health Officer Cas Ceulen de vijf speerpunten toe:

Hoe ziet Coöperatie VGZ passende zorg? 

Passende zorg heeft aantoonbare meerwaarde voor de patiënt. Daarnaast draagt het bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Tot slot levert het een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals toegankelijkheid en betaalbaarheid en ondersteunt het de verduurzaming van de zorg.  

De principes van zinnige, passende zorg zijn ook in 2024 het uitgangspunt in ons inkoopbeleid. Inmiddels heeft Coöperatie VGZ ruim 200 Good Practices – succesvolle en bewezen praktijkvoorbeelden van zinnige, passende zorg – verzameld en uitgewerkt. Al deze Good Practices zijn aangedragen door een breed scala aan innovatieve zorgprofessionals. We zien dat zij hun collega’s hiermee inspireren en dat deze voorbeelden steeds vaker overgenomen worden. Om de verspreiding van bewezen praktijkvoorbeelden kracht bij te zetten, maken we de impact inzichtelijk, vergelijken we zorgaanbieders op hun prestaties en differentiëren we in onze afspraken. Zinnige, passende zorg is wat ons betreft de norm: van Good Practices naar Common Practices. 

Samen maken we de zorg toekomstbestendig. Voor iedereen. 

Ons inkoopbeleid is een uitnodiging aan zorgaanbieders om intensief samen te werken aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. In de gegeven omstandigheden en onder druk van de maatschappelijke urgentie zullen we samen moeten zoeken naar balans tussen de belangen van alle (toekomstige) zorggebruikers en zorgprofessionals. Het afgelopen jaar heeft het in een aantal gevallen (te) lang geduurd om tot overeenstemming te komen over de contracten. Het is onze intentie om voor 2024 eerder middels gezamenlijke afspraken te komen tot passende contractering. Dit is in het belang van ons allemaal. We zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen samen kunnen werken aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam