Jaarcijfers basisverzekeringen zorgverzekeraar Coöperatie VGZ

Zorgverzekeraars publiceren hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens eenzelfde sjabloon. Op deze manier kunnen belangstellenden op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars. De wijze van publiceren hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk afgesproken met het ministerie van VWS.

De jaarcijfers in dit overzicht gaan alleen over de basisverzekering. Ze zijn daarom niet gelijk aan de cijfers die in ons jaarverslag staan. In het jaarverslag zijn ook aanvullende verzekeringen en andere activiteiten opgenomen. Bovendien wijkt de opstelling in het jaarverslag af van dit overzicht doordat in dit overzicht de resultaten oude jaren apart worden getoond. In dit overzicht lichten wij de onderdelen van de jaarcijfers van de basisverzekering toe.

Jaarcijfers basisverzekering Coöperatie VGZ UA

Solvabiliteit basisverzekering ultimo jaar 

Net als de meeste organisaties en huishoudens, houden we voor onverwachte kosten in de toekomst een financiële buffer aan: zo kunnen we ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen voldoen. We moeten immers de declaraties van ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en andere zorgaanbieders wel kunnen blijven betalen voor onze verzekerden. Ook De Nederlandsche Bank stelt op dit punt strikte eisen aan zorgverzekeraars. 
Vanaf 1 januari 2016 gelden voor de reserves van zorgverzekeraars de Solvency II- solvabiliteitseisen. Gemeten volgens deze regels komt de solvabiliteit van Coöperatie VGZ uit op 141 procent van het absoluut vereiste minimum. VGZ beschikt over een gezonde vermogenspositie die we in de komende jaren zullen aanwenden voor een stabiele ontwikkeling van de premie. Om de cijfers in context te plaatsen: met het bedrag van onze reserves kunnen we ongeveer drie maanden de zorgkosten van al onze verzekerden opvangen. 
De ratio inzake Solvency-II betreft de ratio van de gehele juridische entiteit, dus inclusief de aanvullende verzekeringen. De omvang van het aanwezig en vereiste vermogen onder Solvency II is niet opgenomen, omdat onder Solvency II er geen betrouwbare splitsing gemaakt kan worden naar hoofdverzekering en aanvullende verzekering. 

Aansluiting op de jaarrekening 

De jaarcijfers basisverzekering 2017 in dit overzicht zijn niet hetzelfde als de jaarcijfers die wij in ons jaarverslag over 2017 presenteren. De verschillen zitten onder meer in het resultaat op onze aanvullende verzekeringen en in het bedrag dat we uit onze reserves haalden om de premies voor 2017 en 2018 te beperken. 

Resultaat basisverzekering (zie bovenstaand regel 13) 

Vorming premietekortvoorziening 2018 basisverzekering (regel 14) 
Dit is het bedrag dat we op de begroting voor 2018 hebben gereserveerd om de premiestijging voor 2018 te kunnen beperken. 
 
Resultaat aanvullende verzekeringen 

Dit is het resultaat dat we behaalden op de aanvullende verzekeringen in 2017. 

Andere baten en lasten en resultaat uit andere activiteiten 

Dit is het resultaat dat we behaalden uit andere activiteiten, met name betrekking hebbend op de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg.


Meer Feiten en Cijfers

 • 1. Subtotaal premies eigen rekening huidig jaar
  Het geld waarmee zorgverzekeraars de zorgrekeningen van hun verzekerden betalen, bestaat uit enerzijds de premies die de eigen verzekerden betalen en anderzijds een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van de Rijksoverheid. 

  1a. Premies eigen rekening huidig jaar: de premies die de verzekerden in 2017 maandelijks betaalden. 

  1b. Bijdrage vereveningsfonds: iedere zorgverzekeraar krijgt een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is afhankelijk van de samenstelling van het verzekerdenbestand. Op deze manier kunnen zorgverzekeraars voor al hun verzekerden dezelfde premie rekenen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd.
   
 • 2. Zorgkosten eigen rekening huidig jaar 
  Dit is het totaal van alle zorgrekeningen die Coöperatie VGZ in 2017 voor haar verzekerden betaalde uit de basisverzekering. Het bedrag dat verzekerden zelf bijbetaalden aan verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico en eigen bijdragen is hier al van afgetrokken.  
 • 3a. Schadebehandelingskosten
  Dit zijn de kosten die Coöperatie VGZ maakt om de declaraties van de zorgaanbieders te kunnen betalen. Dit betreffen de kosten voor de afdelingen die de declaraties van de ziekenhuizen, huisartsen enzovoorts ontvangen en de betaling verzorgen.
 • 3b. Niet verevenbare zorgkosten
  Dit zijn kosten die betrekking hebben op landelijke projecten die zijn gericht op het verhogen van de doelmatigheid van de zorgverlening. De kosten hiervoor worden via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verdeeld over de zorgverzekeraars op basis van hun verzekerdenaantallen.
 • 4. Reclamekosten
  Dit zijn de kosten die Coöperatie VGZ maakt om huidige en nieuwe verzekerden onder meer via radio, televisie, brieven, mails en onze websites op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de nieuwe premie, de inhoud van de nieuwe polissen, nieuwe producten en diensten. Bij een aantal van onze merken staat deze post op 0, omdat Coöperatie VGZ zelf geen reclame maakt voor deze merken - dat doen deze merken zelf en Coöperatie VGZ heeft geen inzicht in en geen zeggenschap over de uitgaven die zij hiervoor doen. Dit geldt ook voor de volmachten van VGZ.
 • 5. Acquisitiekosten minus reclamekosten
  Coöperatie VGZ betaalt voor een aantal merken provisiekosten aan tussenpersonen en intermediairs om onze verzekerden te helpen met vragen en met het maken van de juiste keuze. Daarnaast worden onder meer de personele kosten van de Divisie Commercie binnen Coöperatie VGZ hier verantwoord.   
 • 6. Overige bedrijfskosten
  Dit zijn alle andere bedrijfskosten die Coöperatie VGZ maakt om de verzekering aan te bieden aan haar verzekerden, zoals IT-kosten, personeelskosten en de kosten voor onze kantoorgebouwen.
 • 7. Subtotaal verzekeringsresultaat (1-2-3-4-5-6)
  Geen toelichting
 • 8. Opbrengst uit beleggingen basisverzekering 
  Dit zijn de opbrengsten die we in 2017 met beleggingen behaalden. Het geld dat Coöperatie VGZ op de rekening heeft staan, beleggen we op een voorzichtige en verantwoorde manier, met als belangrijkste uitgangspunt het behoud van het belegde bedrag.   
 • 9. Resultaat behaald in huidig jaar (7+8) 
  Geen toelichting
 • 10. Resultaat oude jaren basisverzekering
  Zorgverzekeraars en de overheid schatten jaarlijks de verwachte zorgkosten en bijdrage vereveningsfonds (zie 2) in. Zo weten ze hoe hoog de premies moeten zijn om die kosten te dekken. Tegelijkertijd doen zorgverzekeraars natuurlijk ook hun best om die zorgkosten te beperken. Bijvoorbeeld door verstandig in te kopen en door de rekeningen van zorgaanbieders goed te controleren. Als de zorgkosten en de bijdrage uit het vereveningsfonds van eerdere jaren blijken mee te vallen, heeft dit een gunstig effect op de cijfers van het lopende jaar en vice versa.  
 • 11. Vrijval premietekortvoorziening voorgaand jaar
  Dit is het bedrag dat we op de begroting van 2017 hadden gereserveerd om de stijging van de premies voor dat jaar te beperken.
 • 12. Subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)
  Geen toelichting.
 • 13. Resultaat (9+12)
  Alle kosten en opbrengsten uit de bovenstaande posten bij elkaar opgeteld vormen samen het resultaat voor de basisverzekering over 2017.

  Coöperatie VGZ is een coöperatie zonder winstoogmerk. Als we winst maken, dan geven we deze winst terug aan onze verzekerden in de vorm van lagere (niet kostendekkende) premies, we investeren het in zorgvernieuwing, of we voegen het toe aan de reserves, om voldoende geld achter de hand te hebben voor onverwachte gebeurtenissen, zoals een plotselinge toename van de zorgkosten.
   
 • 14. Lagere premie in volgend jaar 
  Dit deel van de premiekorting leidt ertoe dat de premie voor 2018 niet kostendekkend is en dit neemt de zorgverzekeraar daarom op in de jaarcijfers over 2017. 
 • 15. Toevoeging aan reserves
  Zorgverzekeraars zijn verplicht bepaalde reserves aan te houden zodat ze bij onverwachte gebeurtenissen nog gewoon de rekeningen van hun verzekerden kunnen blijven betalen. De overheid stelt hier regels voor (zie ook posten 14 tot en met 17). 
 • 16. Overige bestemmingen resultaat (13-14-15)
  Geen toelichting.