Overeenkomst Tandprothetische zorg

Voor tandprothetische zorg bieden we tandartsen en tandprothetici een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geldt voor conventionele protheses en implantaatgedragen protheses. Op deze pagina leest u meer over de minimumeisen, de wijzigingen en het aanvraagproces van deze overeenkomst.

 Overeenkomst aanvragen

De aanvraagtermijn voor deze overeenkomsten is gesloten.

Het is alléén voor nieuwe praktijken nog mogelijk om een overeenkomst Tandprothetische Zorg aan te vragen voor de periode 2023-2025. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. Onder een nieuwe praktijk verstaan wij:

 • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft vanaf 1 september 2022 of later, en/of;
 • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 september 2022 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

 Minimumeisen

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025? Voor de overeenkomst hanteren we de volgende minimumeisen: 
 • U bent een BIG-geregistreerde tandarts of een tandprotheticus zoals beschreven in artikel 34 van de Wet BIG
 • U bent aangesloten bij het KwaliteitsRegister Tandprothetici of het KwaliteitsRegister Tandartsen
 • Als u tandprotheticus bent, dan bent u lid van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • Als u tandprotheticus bent, dan bent u in het bezit van een geldig ONT branchekeurmerk, afgegeven door Roozenboom Certification of over een geldig ISO Healthcare certificaat te beschikken.

Wijzigingen overeenkomst 2023-2025 t.o.v. 2022

Hogere tarieven voor 2023

We verhogen per 1 januari 2023 de tarieven voor de zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg met 11% ten opzichte van 2022. Deze tariefsverhoging geldt voor de komende 3 jaar, hierin is de indexatie van 2024 en 2025 al inbegrepen. Met deze tariefverhoging komen we tegemoet aan de impact van inflatie op de bedrijfsvoering van zorgverleners in de mondzorg. Daarnaast hebben we de opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Dat is juist in deze tijd voor ons een belangrijk aandachtspunt. Met de tariefverhoging van 11% streven we beide belangen na.

Nieuwe voorwaarde metalen versteviging bij implantaatgedragen bovenprothese

Voor metalen versteviging bij een implantaatgedragen boven- of onderprothese kunt u extra techniekkosten per kaak declareren. Een nieuwe voorwaarde voor een metalen versteviging bij een implantaatgedragen bovenprothese is dat er nog minstens 10 elementen in de onderkaak aanwezig moeten zijn.

Passende termijnen voor het leveren van nazorg

We hebben passendere termijnen opgesteld voor het leveren van nazorg. De nieuwe nazorgtermijnen vindt u in de overeenkomst Tandprothetische zorg.

 Tarieven

In de overeenkomst Tandprothetische Zorg is afgesproken dat u voor de honoreringscomponenten behorende bij de prestatiecodes in Bijlage 1 en 2 maximaal 90% van de tarieven in de actuele NZa tariefbeschikking in rekening brengt. Via het onderstaande document 'Tarieven Honorarium' vindt u het precieze bedrag terug dat u per prestatiecode mag declareren in 2023.

Behandelingen die geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025, maar wél gedeclareerd kunnen worden volgens de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in het kader van tandprothetische zorg (op implantaten), kunnen aangevraagd worden via een Bijzondere Individuele Zorgvraag.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam