Uw gekozen zorgsoort:

Vergoedingen

Wij vergoeden mondzorg volgens onze verzekeringsvoorwaarden. Jeugdmondzorg, kaakchirurgie, prothethiek, implantologie en bijzondere tandheelkunde vergoeden wij in de meeste gevallen (deels) vanuit de basisverzekering. Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar, orthodontie en eigen bijdragen vallen onder de aanvullende verzekeringen. In sommige gevallen moeten verzekerden vooraf toestemming bij ons aanvragen.

Krijgt u vragen van uw patiënten over de (aanvullende) zorgverzekering?

Verzekerden vragen zich aan het einde van het jaar af welke wijzigingen in hun verzekeringen zitten voor het nieuwe jaar. Zo ook wat betreft de tandartsverzekeringen. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken over de tandheelkundige verzekeringen van VGZ. In 2018 blijft de premie voor de aanvullende verzekeringen ongewijzigd. De tandheelkundige verzekeringen van VGZ kennen een budget, met onze offertechecker kunnen verzekerden op basis van uw offerte precies berekenen hoeveel ze uit hun aanvullende verzekering vergoed krijgen. Daarnaast is de selectie op de verzekering “Tand Beter” afgeschaft.De wensen voor een aanvullende tandverzekering zijn onder andere afhankelijk van de behoefte aan mondzorg. Is uw patiënt edentaat geworden? Verwijs uw patiënt naar onze klantenservice. Onze klantadviseurs adviseren graag het best passende pakket in deze nieuwe situatie.

Vergoeding gecontracteerde zorg

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan vindt u in deze overeenkomst informatie over de tarieven die u mag declareren en de hoogte van de vergoeding.

Vergoeding ongecontracteerde zorg

Als u geen overeenkomst met ons heeft, mag u maximaal de tarieven uit de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) declareren.

Wij vergoeden mondzorg in de regel volledig, ook bij ongecontracteerde aanbieders. Uitzonderingen hierop zijn kaakchirurgie, kunstgebitten, kronen en bruggen na een ongeval en bijzondere tandheelkunde. Hierbij hanteren wij de maximale vergoeding volgens de lijst ‘Maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders’. Deze lijst verschilt per merk. U vindt de lijsten op de websites van onze verschillende merken, op dezelfde pagina als de polisvoorwaarden. Tandprothetische zorg door niet gecontracteerde tandprothetici vergoeden wij tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Implantologie

Voor implantologische zorg biedt VGZ een overeenkomst aan tandarts(-implantologen) aan die geregistreerd zijn in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), of daaraan door VGZ gelijkgesteld zijn. De overeenkomst Implantologie is een persoonsgebonden overeenkomst. Om een volledige vergoeding conform overeenkomst te ontvangen sluit iedere tandarts(-implantoloog) een eigen overeenkomst. Andere behandelaren kunnen alleen onder de verlengde arm van de gecontacteerde implantoloog werken en declareren. Een overeenkomst Implantologie met één van de tandarts(-implantologen) in uw praktijk betekent dus niet dat elke behandelaar in uw praktijk gecontracteerd is voor implantologische behandelingen. Informeert u uw patiënten als ze behandeld worden door een niet-gecontracteerde tandarts(-implantoloog)? Op onze website wordt binnenkort aangegeven welke implantologen per praktijk gecontracteerd zijn.

Tandprothetische zorg op implantaten door de tandprotheticus

De tandprotheticus kan hiervoor een machtiging aanvragen . U kunt dit doen via het machtigingenportaal van Vecozo. U geeft daarbij aan welke tandarts de verzekerde naar u verwezen heeft.Het heeft onze voorkeur dat de behandelingen en declaraties via de gecontracteerde implantoloog verlopen. Dit is de ketenleider en heeft wat ons betreft de regie bij het implanteren, de vervolgbehandelingen en de controles. Indien u rechtstreeks bij ons aanvraagt en declareert is bij natura-verzekerden in dat geval, conform polisvoorwaarden, het restitutietarief van toepassing.Wij sluiten geen overeenkomsten met tandprothetici voor deze zorg.

Bijzondere tandheelkunde en orthodontie

In uitzonderlijke gevallen hebben onze verzekerden recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor bijzondere tandheelkunde. Het gaat om de volgende situaties:

  • als de verzekerde een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft. Heeft uw patiënt een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak? Dan heeft hij of zij ook recht op het aanbrengen van een implantaat en de opbouw, als deze worden gebruikt voor het bevestigen van een uitneembaar kunstgebit.
  • als de verzekerde een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft;
  • als de verzekerde een medische behandeling moet krijgen en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Het gaat over het algemeen om het ontstekingsvrij maken van de mond. Bijvoorbeeld door het tandvlees te behandelen, het trekken van tanden en kiezen of door het geven van antibiotica.

    Orthodontie vergoeden wij alleen uit de basisverzekering als uw patiënt een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond of het gebit heeft, waarbij een behandeling in teamverband nodig is.

Afwijkende vergoedingen

Sealen van melkelementen (V30 en V35)

Een zorgverzekeraar mag geen ondoelmatige zorg vanuit de basisverzekering vergoeden. Uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur en informatie opgesteld door het Ivoren Kruis blijkt dat er onvoldoende bewijs is voor de doelmatigheid van het sealen van melkelementen (V30 en V35). Daarom vergoedt VGZ het sealen van melkelementen niet, tenzij er een onderbouwde rechtvaardiging voor wordt gegeven.

Afwijzing X21 bij jeugd tot 18 jaar

Een zorgverzekeraar mag geen ondoelmatige zorg vanuit de basisverzekering vergoeden. In het kader van doelmatige zorg is het systeem zo ingericht dat wij de X21 (panoramische opname) niet vergoeden voor jeugd tot 18 jaar.

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat er geen bewijs is voor de doelmatigheid van deze röntgenopname bij jeugd jonger dan 18 jaar tenzij er klinische aanwijzingen zijn dat er sprake is van een gestoorde gebitsontwikkeling, inclusief geïmpacteerde of niet aangelegde gebitselementen. In deze gevallen kan het vervaardigen van een X21 gerechtvaardigd zijn.

Voor cariësdiagnostiek zijn BW’s de aangewezen röntgenopnames. Het maken van een panoramische röntgenopname alleen om de ontwikkeling van het gebit te beoordelen zonder dat er afwijkingen worden verwacht, is niet terecht (bron: Ned. Tijdschrift voor Tandheelkunde: jaargang 123, editie 4, april 2016). Op grond van deze doelmatigheidscriteria wijzen wij de X21 bij jeugd tot 18 jaar af, tenzij er een duidelijke rechtvaardiging voor de X21 wordt gegeven.

Rebas en vervanging clips, magneten of drukknoppen

VGZ heeft in 2017 de maximale techniekkosten wat betreft het rebasen (J70 t/m J73) in lijn gebracht met de toelichting in de Nza tariefsbeschikking. Dit leidt tot een andere verdeling van de techniekkosten per code. Het vervangen van de matrixen is onder de J74 gebracht en niet meer onder de J70 t/m J73. De maximale techniekkosten voor de J70 t/m J73 zijn hiermee in lijn gebracht en betreffen enkel het opvullen van de prothese. Als u een clip, magneet of drukknop vervangt vraagt u de J74 aan.

Zie ook:

“Ad J74) Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.“

(Nza, Tariefsbeschikking tandheelkundige zorg, 2017)Nza, Tariefsbeschikking tandheelkundige zorg, 2017)

U kunt op dit moment de J70 in combinatie met de J74 niet via het Machtigingenportaal Vecozo aanvragen. U vraagt de J70 daarom afzonderlijk van de J74 aan.

Orthodontie gestart? Gebruik alleen F-codes

Als een verzekerde met een orthodontische behandeling gestart is mogen een periodieke controle en gebitsreiniging in het kader van een orthodontische behandeling niet apart in rekening gebracht worden. Deze activiteiten zijn namelijk onderdeel van de prestaties orthodontie. Dit staat in de Tariefsbeschikking Orthodontische Zorg (pagina 11) van de NZa. Uit materiële controle is gebleken dat de volgende prestaties in combinatie met een orthodontische behandeling veelal onterecht gedeclareerd worden: C22, C28, M03, M10 en M20.Wees alert op het correct declareren zodat u niet geconfronteerd wordt met ingrijpende achterafcontroles. Binnenkort controleert ons systeem waar mogelijk vooraf op deze combinaties.

 

Wij vergoeden mondzorg volgens onze verzekeringsvoorwaarden. Jeugdmondzorg, kaakchirurgie, prothethiek, implantologie en bijzondere tandheelkunde vergoeden wij in de meeste gevallen (deels) vanuit de basisverzekering. Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar, orthodontie en eigen bijdragen vallen onder de aanvullende verzekeringen. In sommige gevallen moeten verzekerden vooraf toestemming bij ons aanvragen.

Krijgt u vragen van uw patiënten over de (aanvullende) zorgverzekering?

Verzekerden vragen zich aan het einde van het jaar af welke wijzigingen in hun verzekeringen zitten voor het nieuwe jaar. Zo ook wat betreft de tandartsverzekeringen. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken over de tandheelkundige verzekeringen van VGZ. In 2018 blijft de premie voor de aanvullende verzekeringen ongewijzigd. De tandheelkundige verzekeringen van VGZ kennen een budget, met onze offertechecker kunnen verzekerden op basis van uw offerte precies berekenen hoeveel ze uit hun aanvullende verzekering vergoed krijgen. Daarnaast is de selectie op de verzekering “Tand Beter” afgeschaft.De wensen voor een aanvullende tandverzekering zijn onder andere afhankelijk van de behoefte aan mondzorg. Is uw patiënt edentaat geworden? Verwijs uw patiënt naar onze klantenservice. Onze klantadviseurs adviseren graag het best passende pakket in deze nieuwe situatie.

Vergoeding gecontracteerde zorg

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan vindt u in deze overeenkomst informatie over de tarieven die u mag declareren en de hoogte van de vergoeding.

Vergoeding ongecontracteerde zorg

Als u geen overeenkomst met ons heeft, mag u maximaal de tarieven uit de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) declareren.

Wij vergoeden mondzorg in de regel volledig, ook bij ongecontracteerde aanbieders. Uitzonderingen hierop zijn kaakchirurgie, kunstgebitten, kronen en bruggen na een ongeval en bijzondere tandheelkunde. Hierbij hanteren wij de maximale vergoeding volgens de lijst ‘Maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders’. Deze lijst verschilt per merk. U vindt de lijsten op de websites van onze verschillende merken, op dezelfde pagina als de polisvoorwaarden. Tandprothetische zorg door niet gecontracteerde tandprothetici vergoeden wij tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Implantologie

Voor implantologische zorg biedt VGZ een overeenkomst aan tandarts(-implantologen) aan die geregistreerd zijn in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), of daaraan door VGZ gelijkgesteld zijn. De overeenkomst Implantologie is een persoonsgebonden overeenkomst. Om een volledige vergoeding conform overeenkomst te ontvangen sluit iedere tandarts(-implantoloog) een eigen overeenkomst. Andere behandelaren kunnen alleen onder de verlengde arm van de gecontacteerde implantoloog werken en declareren. Een overeenkomst Implantologie met één van de tandarts(-implantologen) in uw praktijk betekent dus niet dat elke behandelaar in uw praktijk gecontracteerd is voor implantologische behandelingen. Informeert u uw patiënten als ze behandeld worden door een niet-gecontracteerde tandarts(-implantoloog)? Op onze website wordt binnenkort aangegeven welke implantologen per praktijk gecontracteerd zijn.

Tandprothetische zorg op implantaten door de tandprotheticus

De tandprotheticus kan hiervoor een machtiging aanvragen . U kunt dit doen via het machtigingenportaal van Vecozo. U geeft daarbij aan welke tandarts de verzekerde naar u verwezen heeft.Het heeft onze voorkeur dat de behandelingen en declaraties via de gecontracteerde implantoloog verlopen. Dit is de ketenleider en heeft wat ons betreft de regie bij het implanteren, de vervolgbehandelingen en de controles. Indien u rechtstreeks bij ons aanvraagt en declareert is bij natura-verzekerden in dat geval, conform polisvoorwaarden, het restitutietarief van toepassing.Wij sluiten geen overeenkomsten met tandprothetici voor deze zorg.

Bijzondere tandheelkunde en orthodontie

In uitzonderlijke gevallen hebben onze verzekerden recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor bijzondere tandheelkunde. Het gaat om de volgende situaties:

  • als de verzekerde een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft. Heeft uw patiënt een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak? Dan heeft hij of zij ook recht op het aanbrengen van een implantaat en de opbouw, als deze worden gebruikt voor het bevestigen van een uitneembaar kunstgebit.
  • als de verzekerde een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft;
  • als de verzekerde een medische behandeling moet krijgen en deze behandeling zonder bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Het gaat over het algemeen om het ontstekingsvrij maken van de mond. Bijvoorbeeld door het tandvlees te behandelen, het trekken van tanden en kiezen of door het geven van antibiotica.

    Orthodontie vergoeden wij alleen uit de basisverzekering als uw patiënt een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond of het gebit heeft, waarbij een behandeling in teamverband nodig is.

Afwijkende vergoedingen

Sealen van melkelementen (V30 en V35)

Een zorgverzekeraar mag geen ondoelmatige zorg vanuit de basisverzekering vergoeden. Uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur en informatie opgesteld door het Ivoren Kruis blijkt dat er onvoldoende bewijs is voor de doelmatigheid van het sealen van melkelementen (V30 en V35). Daarom vergoedt VGZ het sealen van melkelementen niet, tenzij er een onderbouwde rechtvaardiging voor wordt gegeven.

Afwijzing X21 bij jeugd tot 18 jaar

Een zorgverzekeraar mag geen ondoelmatige zorg vanuit de basisverzekering vergoeden. In het kader van doelmatige zorg is het systeem zo ingericht dat wij de X21 (panoramische opname) niet vergoeden voor jeugd tot 18 jaar.

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat er geen bewijs is voor de doelmatigheid van deze röntgenopname bij jeugd jonger dan 18 jaar tenzij er klinische aanwijzingen zijn dat er sprake is van een gestoorde gebitsontwikkeling, inclusief geïmpacteerde of niet aangelegde gebitselementen. In deze gevallen kan het vervaardigen van een X21 gerechtvaardigd zijn.

Voor cariësdiagnostiek zijn BW’s de aangewezen röntgenopnames. Het maken van een panoramische röntgenopname alleen om de ontwikkeling van het gebit te beoordelen zonder dat er afwijkingen worden verwacht, is niet terecht (bron: Ned. Tijdschrift voor Tandheelkunde: jaargang 123, editie 4, april 2016). Op grond van deze doelmatigheidscriteria wijzen wij de X21 bij jeugd tot 18 jaar af, tenzij er een duidelijke rechtvaardiging voor de X21 wordt gegeven.

Rebas en vervanging clips, magneten of drukknoppen

VGZ heeft in 2017 de maximale techniekkosten wat betreft het rebasen (J70 t/m J73) in lijn gebracht met de toelichting in de Nza tariefsbeschikking. Dit leidt tot een andere verdeling van de techniekkosten per code. Het vervangen van de matrixen is onder de J74 gebracht en niet meer onder de J70 t/m J73. De maximale techniekkosten voor de J70 t/m J73 zijn hiermee in lijn gebracht en betreffen enkel het opvullen van de prothese. Als u een clip, magneet of drukknop vervangt vraagt u de J74 aan.

Zie ook:

“Ad J74) Reparatie zonder staafdemontage

Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.“

(Nza, Tariefsbeschikking tandheelkundige zorg, 2017)Nza, Tariefsbeschikking tandheelkundige zorg, 2017)

U kunt op dit moment de J70 in combinatie met de J74 niet via het Machtigingenportaal Vecozo aanvragen. U vraagt de J70 daarom afzonderlijk van de J74 aan.

Orthodontie gestart? Gebruik alleen F-codes

Als een verzekerde met een orthodontische behandeling gestart is mogen een periodieke controle en gebitsreiniging in het kader van een orthodontische behandeling niet apart in rekening gebracht worden. Deze activiteiten zijn namelijk onderdeel van de prestaties orthodontie. Dit staat in de Tariefsbeschikking Orthodontische Zorg (pagina 11) van de NZa. Uit materiële controle is gebleken dat de volgende prestaties in combinatie met een orthodontische behandeling veelal onterecht gedeclareerd worden: C22, C28, M03, M10 en M20.Wees alert op het correct declareren zodat u niet geconfronteerd wordt met ingrijpende achterafcontroles. Binnenkort controleert ons systeem waar mogelijk vooraf op deze combinaties.