Overeenkomst Implantologie

Voor implantologische zorg bieden we tandartsen en MKA-chirurgen een overeenkomst aan. Deze overeenkomst geldt voor implantaten in de edentate kaak. Op deze pagina leest u meer over de minimumeisen, de wijzigingen en het aanvraagproces van deze overeenkomst.

 Overeenkomst aanvragen

De aanvraagtermijn voor deze overeenkomsten is gesloten.

Het is alléén voor nieuwe praktijken nog mogelijk om een overeenkomst Implantologie aan te vragen voor de periode 2023-2025. De overeenkomst gaat dan in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend. Onder een nieuwe praktijk verstaan wij voor deze overeenkomsten:

 • Een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft vanaf 1 september 2022 of later, en/of;
 • Een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 1 september 2022 zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

 Minimumeisen

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst? Voor onze overeenkomsten hanteren we de volgende minimumeisen: 

Minimumeisen overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak)

 • De ketenleider is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider is erkend door de NVOI
 • Wanneer de ketenleider niet is erkend door de NVOI, dan kan de ketenleider:
 1. tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 casussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak. Deze behandelingen kunnen zowel in de dentate als edentate kaak hebben plaatsgevonden.
 2. aantonen dat hij/zij bij minimaal 25 casussen aanvullende chirurgische technieken heeft uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie.

Deze casussen kunt u uploaden in VECOZO. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de overeenkomst, worden de casussen beoordeeld door onze adviserend tandartsen. 

Voldoet de ketenleider niet aan bovenstaande minimumeisen? Dan komt uw praktijk mogelijk nog in aanmerking voor een overeenkomt Implantologie in de onderkaak.

Minimumeisen overeenkomst Implantologie in de onderkaak

 • De ketenleider is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht.

Deze casussen kunt u uploaden in VECOZO. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor de overeenkomst, worden de casussen beoordeeld door onze adviserend tandartsen. 

Wijzigingen overeenkomst 2023-2025 t.o.v. 2022

Criterium aanleveren casussen peri-implantitis voor niet-erkende ketenleiders vervalt

Als een ketenleider niet is erkend door de NVOI, kan hij/zij casussen overleggen om aan te tonen dat de opgedane ervaring gelijk staat aan een erkenning. Het criterium om casussen te overleggen die aantonen dat de ketenleider peri-implantitis heeft behandeld, komt vanaf 2023 te vervallen.

Achterwachtregeling bij klachten wordt onderdeel van overeenkomst

In de overeenkomst Implantologie 2023-2025 is een achterwachtregeling opgenomen. Gecontracteerde zorgaanbieders moeten binnen 24 uur na melding van een spoedeisende klacht nazorg garanderen op de locatie van behandeling. Voor alle niet-spoedeisende klachten, of na osseointegratie, moet de zorgaanbieder binnen 1 week de klachten zelf diagnosticeren.

Het plaatsen van 5 of 6 implantaten in de onderkaak niet langer onderdeel van overeenkomst

Het plaatsen van 5 of 6 implantaten in de onderkaak maakt niet langer deel uit van onze overeenkomst Implantologie 2023-2025. De reden hiervoor is dat het plaatsen van meer dan 4 implantaten niet getoetst is aan de stand der wetenschap en praktijk. Volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie NVOI is het plaatsen van 2 implantaten in de edentate onderkaak wel aangemerkt als effectieve en veilige zorg. In specifieke gevallen kunnen 3 of 4 implantaten worden geplaatst. Hier heeft de NVOI richtlijnen voor opgesteld.

 Ketenleiderschap in een overeenkomst

Wij vragen u voor uw praktijk één zorgverlener als ketenleider aan te wijzen.

 • De ketenleider wordt opgenomen in de overeenkomst
 • De ketenleider is verantwoordelijk voor het gehele behandeltraject, van de zorgvraag tot aan de afronding van de behandeling naar tevredenheid van de patiënt
 • De ketenleider ondertekent de overeenkomst

Als u namens de ketenleider wil ondertekenen, dan waarborgt u dat u namens hem/haar mag ondertekenen.

 Machtigingsvrije module

We bieden bij onze overeenkomsten zowel een Standaardmodule als een Machtigingsvrije module aan. Met een machtigingsvrije module hoeft u geen machtigingen meer aan te vragen voor uw behandelingen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een machtigingsvrije module?

De machtigingsvrije module is bedoeld voor zorgaanbieders die behandelingen in het verleden binnen de vastgestelde kaders hebben aangevraagd en gedeclareerd.

Op basis van uw implantologiescores bepalen we of u in aanmerking komt voor de module. Als u een overeenkomst Implantologie 2023-2025 aanvraagt en ondertekent, ontvangt u in eerste instantie altijd de Standaardmodule.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam