Vergoedingen

De hoogte van vergoeding van gedeclareerde tandheelkundige behandelingen kan nog wel eens wisselen. Er spelen verschillende factoren mee. 

Verzekeringsvoorwaarden van onze merken bepalen de hoogte van een vergoeding

Voor een aantal behandelingen vergoeden wij, afhankelijk van het verzekeringspakket, maximaal een bepaald percentage. Meer informatie over de vergoeding van een specifieke behandeling vindt u op de website per merk/zorgverzekeraar:
VGZ | Bewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam


Houd rekening met een mogelijke wachttijd van 12 maanden
 

Sommige aanvullende verzekeringen hebben voor bepaalde behandelingen een wachttijd van 12 maanden. Dat betekent dat de verzekerde gedurende de wachttijd premie betaalt, maar nog géén recht heeft op vergoeding voor deze specifieke behandelingen. Wanneer de verzekerde dezelfde polis na 12 maanden aanhoudt, kan een dergelijke behandeling vanuit die polis vergoed worden. Deze wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering en is dus niet van toepassing op behandelingen die vanuit de basisverzekering gemachtigd en/of vergoed worden. 

Landelijke wet- en regelgeving kan de hoogte van een vergoeding bepalen

De hoogte van vergoeding kan bepaald worden door de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) én door afspraken die zijn vastgelegd in de NZa tariefbeschikkingen voor tandheelkundige zorg en orthodontie. Voor een aantal behandelingen bestaat een Wettelijke Eigen Bijdrage die wordt bepaald door Zorginstituut Nederland. Deze wettelijke eigen bijdrage wordt ingehouden op uw vergoeding en kunt u daarna bij uw patiënt(e) in rekening brengen.

Extra normen kunnen de vergoeding van een aantal prestatiecodes beperken

In het kader van doelmatigheid en plausibiliteit, hebben onze medisch adviseurs extra normen opgesteld voor een aantal prestatiecodes. Deze normen zijn niet beschreven in de NZa tariefbeschikkingen, maar kunt u hier raadplegen. Op basis hiervan zullen wij sommige prestaties in een aantal situaties niet of maar beperkt vergoeden.

Verschillende pakketten en/of overeenkomsten

Voor de vergoedingen uit aanvullende verzekeringen maken wij geen onderscheid tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Dat doen we wél bij zorg uit de basisverzekering, maar dan alleen als de verzekerde een naturapolis heeft. Heeft u een machtiging? Vanuit de basisverzekering of een aanvullend pakket? Op basis hiervan kan een vergoeding weer nét iets anders berekend worden. 

 • Voor bepaalde behandelingen is er een machtiging noodzakelijk. Raadpleeg onze machtigingenpagina’s voor informatie over wanneer een machtiging noodzakelijk is en welke gegevens wij nodig hebben om uw aanvragen te kunnen beoordelen.

  Veruit de meeste machtigingen worden verleend voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Op een (gedeeltelijk) goedgekeurde machtiging, vindt u de maximaal goedgekeurde prestatiecodes, aantallen en bedragen. Deze kunnen afwijken van de door u aangevraagde prestatiecodes, aantallen en bedragen. Heeft uw praktijk voor de betreffende gecontracteerde zorg géén overeenkomst met ons afgesloten én heeft onze verzekerde een Naturapolis? Dan kan er voor de behandeling een niet-gecontracteerd tarief gerekend worden. Vervolgens kan er bijvoorbeeld ook nog een Wettelijke Eigen Bijdrage worden ingehouden, waardoor het uiteindelijk uit te betalen bedrag lager uitvalt. 

 • Raadpleeg uw contract(en) en de contractbijlage(n) in het Zorginkoopportaal van VECOZO voor een overzicht van alle prestatiecodes die onder de overeenkomst vallen én de bijbehorende overeengekomen maximale (techniek)kosten per prestatiecode en behandeling. De honorariumtarieven vind u op de website van de NZa.
 • Wanneer u heeft gekozen om voor gecontracteerde zorg géén overeenkomst met Coöperatie VGZ af te sluiten, vergoeden wij voor deze zorg een niet-gecontracteerd tarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van het merk en de verzekeringsvoorwaarden van de polis van uw patiënt(e). Laat uw patiënt(e) zijn/haar verzekeringsvoorwaarden hierop nalezen.
 • Declaraties uit de aanvullende verzekering worden vergoed conform polisvoorwaarden. De vergoeding kan een bepaald percentage zijn van het gedeclareerde bedrag, met of zonder een maximaal budget. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat bepaalde prestatiecodes een maximaal aantal keren wordt vergoed of dat bepaalde prestatiecodes geheel worden uitgesloten van vergoeding. Hiervoor verwijzen wij u en onze verzekerde(n) naar de verzekeringsvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen.

Worden er kosten verrekend met een andere declaratie, creditering of terugvordering?

Vorderingen, correcties en door u gecrediteerde kosten worden door ons verrekend met (een) andere declaratie(s). Dit kan leiden tot een negatief bedrag dat u nog aan ons verschuldigd bent. In dat geval verrekenen wij dit negatieve bedrag met uw eerstvolgende declaratie. Wilt u hier een specificatie/overzicht van ontvangen? Dan kunt u een rekening courant overzicht bij ons opvragen. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam