Vergoedingen

De vergoeding voor een tandheelkundige behandeling is niet altijd hetzelfde. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de verzekeringsvoorwaarden of landelijke wet- en regelgeving.

 Verzekeringsvoorwaarden basisverzekering

 • Wij vergoeden een bepaald percentage
  Voor een aantal behandelingen vergoeden wij een bepaald percentage. Dit is afhankelijk van het verzekeringspakket van uw patiënt. Meer informatie over de vergoeding van een specifieke behandeling staat opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites:

  VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam

 • Bent u op zoek naar een overzicht van alle prestatiecodes die onder de overeenkomst vallen? Of wilt u weten wat de bijbehorende overeengekomen maximale (techniek)kosten per prestatiecode en behandeling zijn? U vindt dit in uw overeenkomst(en) in het Zorginkoopportaal van VECOZO.

  De honorariumtarieven vindt u op de website van de NZa.

 • Heeft u gekozen om voor gecontracteerde zorg géén overeenkomst met ons af te sluiten? Dan vergoeden wij voor deze zorg een niet-gecontracteerd tarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de verzekering van uw patiënt. 

  Deze maximale tarieven vindt u in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Deze lijst kunt u downloaden bij onze Algemene informatie

 Verzekeringsvoorwaarden aanvullende verzekering

 • Declaraties uit de aanvullende verzekering worden vergoed volgens onze polisvoorwaarden
  Wordt een tandheelkundige behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering? Dan is er lang niet altijd een volledige vergoeding van de behandeling. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Er wordt een bepaald percentage vergoed
  • Er wordt een maximaal budget vergoed
  • Er wordt een maximaal aantal keer vergoed 

  Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat bepaalde prestatiecodes helemaal uitgesloten worden van vergoeding. 

  Meer informatie over de vergoeding staat opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden en op onze websites:
  VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | ZEKUR | Zorgzaam

 • Wachttijd bij specifieke behandelingen uit de aanvullende verzekering
  Bij sommige aanvullende verzekeringen hebben we een wachttijd van 12 maanden. Deze wachttijd geldt dan alleen voor specifieke behandelingen vanuit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat de verzekerde gedurende deze wachttijd wel premie betaalt, maar nog géén recht heeft op vergoeding voor deze specifieke behandelingen.

  Heeft de verzekerde de polis nog steeds na 12 maanden? Dan wordt ook die specifieke behandeling vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

  Wanneer gaat de wachttijd in?
  De wachttijd gaat in op de ingangsdatum van de aanvullende verzekering. De wachttijd geldt niet voor behandelingen die vanuit de basisverzekering vergoed worden.

 Landelijke wet- en regelgeving

 • De hoogte van vergoeding kan bepaald worden door de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). En door afspraken die zijn vastgelegd in de NZa tariefbeschikkingen:

 • Voor een aantal behandelingen bestaat een wettelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald door Zorginstituut Nederland (ZN).

  Het kan zijn dat er op uw behandeling een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is. Dit wordt dan ingehouden op uw vergoeding. U kunt de wettelijke eigen bijdrage daarna bij uw patiënt in rekening brengen.

 Doelmatigheid en plausibiliteit

 • In het kader van zinnige zorg zijn alle prestatiecodes binnen de mondzorg onderzocht op doelmatigheid en plausibiliteit. Dit heeft ervoor gezorgd dat onze medisch adviseurs voor een aantal prestatiecodes extra normen hebben opgesteld. Deze normen staan dus niet beschreven in de NZa beschikkingen. 

  Prestatiecodes waarvoor extra normen gelden: 

  • Prestatiecode X21 en X25 (onder de 18 jaar)
  • Prestatiecodes M30, M40, E14, E16, E17

  Bovenstaande prestaties worden in een aantal situaties niet of maar beperkt vergoed. Meer hierover vindt u op de pagina Doelmatigheid en plausibiliteit

 Vergoeding vanuit een machtiging

 • Voor bepaalde behandelingen is er een machtiging noodzakelijk. Raadpleeg onze machtigingenpagina’s voor informatie over wanneer een machtiging noodzakelijk is en welke gegevens wij nodig hebben om uw aanvragen te kunnen beoordelen.

  Veruit de meeste machtigingen worden verleend voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Op een (gedeeltelijk) goedgekeurde machtiging, vindt u de maximaal goedgekeurde prestatiecodes, aantallen en bedragen. Deze kunnen afwijken van de door u aangevraagde prestatiecodes, aantallen en bedragen.

  De uitbetaling van gemachtigde zorg kan lager uitvallen

  Wij geven machtigingen af met het 100% tarief. Wanneer u gemachtigde zorg bij ons declareert, betalen we niet altijd het volledige gemachtigde bedrag uit. Dit komt doordat we bijvoorbeeld een niet-gecontracteerd tarief vergoeden, of doordat er een wettelijke eigen bijdrage of eigen risico betaald moeten worden door de verzekerde. 

  • Niet-gecontracteerd tarief

   Declareert u gecontracteerde zorg waarvoor u geen overeenkomst heeft? En heeft onze verzekerde een Naturapolis? Dan vergoeden we een niet-gecontracteerd tarief en valt de betaling lager uit. Het percentage dat we wel vergoeden vindt u terug in de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders'. Deze lijst kunt u downloaden bij onze Algemene informatie.
  • Wettelijke eigen bijdrage

   Voor bepaalde zorg is er sprake van een wettelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat verzekerde een deel van de kosten zelf betaalt. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt en hoe hoog de bijdrage is.
  • Eigen risico

   Alle verzekerden van 18 jaar en ouder betalen jaarlijks een verplicht - en eventueel vrijwillig - eigen risico voor zorg uit de basisverzekering.
 • Raadpleeg uw contract(en) en de contractbijlage(n) in het Zorginkoopportaal van VECOZO voor een overzicht van alle prestatiecodes die onder de overeenkomst vallen én de bijbehorende overeengekomen maximale (techniek)kosten per prestatiecode en behandeling. De honorariumtarieven vind u op de website van de NZa.
 • Wanneer u heeft gekozen om voor gecontracteerde zorg géén overeenkomst met Coöperatie VGZ af te sluiten, vergoeden wij voor deze zorg een niet-gecontracteerd tarief. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van het merk en de verzekeringsvoorwaarden van de polis van uw patiënt(e). Laat uw patiënt(e) zijn/haar verzekeringsvoorwaarden hierop nalezen.
 • Declaraties uit de aanvullende verzekering worden vergoed conform polisvoorwaarden. De vergoeding kan een bepaald percentage zijn van het gedeclareerde bedrag, met of zonder een maximaal budget. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat bepaalde prestatiecodes een maximaal aantal keren wordt vergoed of dat bepaalde prestatiecodes geheel worden uitgesloten van vergoeding. Hiervoor verwijzen wij u en onze verzekerde(n) naar de verzekeringsvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam