Voorwaarden rechtstreeks declareren door niet-gecontracteerde GGZ zorgaanbieders

De zorgverzekeraars die deel uitmaken van Coöperatie VGZ U.A. (hierna: VGZ) voeren vanaf 1 januari 2020 een strikter betaalbeleid. Niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben geen recht om te declareren bij VGZ. 

Wij verwerken declaraties van zorgaanbieders zonder (zorginkoop)overeenkomst alleen rechtstreeks onder de volgende voorwaarden:

1. Onberispelijk gedrag

De zorgaanbieder en diens bestuurders dienen van onberispelijk gedrag te zijn. Daaronder verstaan we onder andere maar niet uitsluitend dat de zorgaanbieder:

 • Financieel gezond beleid voert conform de verplichtingen uit Boek 2 afdeling 9 Burgerlijk Wetboek waarbij ook de jaarrekening van het afgelopen jaar is gedeponeerd en een accountantsverklaring aanwezig is. 
 • Niet betrokken is bij klachten en/of meldingen en/of aantekeningen in rapporten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 • Niet betrokken is bij procedures (rechtspraak, arbitrage, bindend advies etc.) in verband met fraude of vermoedens van fraude of bij andere gebeurtenissen die de eer en goede naam van de zorgverzekeraar nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

2. Verslavingszorg of jaartotaal aan declaraties onder de omzetdrempel van € 200.000

De geleverde zorg op de declaratie voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding op grond van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden van de verzekerde (waaronder eisen van doelmatigheid) en heeft betrekking op verslavingszorg, óf heeft (ook) betrekking op andere ggz-zorg waarbij het totaalbedrag van betaalde declaraties aan de zorgaanbieder door VGZ in het voorgaande (peil) jaar (2023) niet het bedrag van € 200.000 oversteeg.

3. Goedkeuring declaratie door verzekerde

De verzekerde stemt in met de geleverde zorg, zoals vermeld op de (in te dienen) declaratie en met de declaratieverwerking door de zorgaanbieder ten behoeve van de verzekerde. De zorgaanbieder levert op eerste verzoek van VGZ onverwijld bewijs van vorenbedoelde instemmingen.

Indien en voor zover u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder van mening bent dat een declaratie en/of u niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, dient u dat te melden bij VGZ.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam