Welke gegevens levert u aan? 

Vraagt u een machtiging aan? Op deze pagina leest u per behandeling welke gegevens noodzakelijk zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

 Herinnering: privacy/AVG

Wij behandelen aanvragen zo zorgvuldig mogelijk en houden rekening met de privacy van u en van onze leden. Helpt u mee? 

 • Stuur alléén informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag
 • Verwijder (persoons)gegevens die niet nodig zijn

 Vind hier de minimaal vereiste gegevens per behandeling:

SGGZ met verblijf (in het buitenland)

Langdurig medisch noodzakelijk verblijf GGZ (vanaf 366 dagen)

* Opbouw van bijlagen

Hieronder vindt u meer informatie over welke gegevens in de verwijsbrief, het behandelplan en de offerte moeten staan.

 • De verwijsbrief bevat: 

  • Inzicht in voortraject (gedegen ambulant voortraject is voorwaarde)
  • Reden opname
  • Reden voor keuze beoogde instelling
 • Het behandelplan bestaat uit:

  • DSM IV / DSM-5
  • Probleemanalyse
  • Scoreformulier versie: MATE-nl 2.1 (indien sprake van aanvraag in verband met verslavingsproblematiek). Neemt u niet de volledige MATE af? Dan horen we graag welk meetinstrument u dan gebruikt voor triage en zorgtoewijzing
  • Onderbouwing waarom verblijf noodzakelijk is om wensen en doelen van de cliënt(e) te bereiken
  • Onderbouwing van de geplande activiteiten of methoden van de behandeling tijdens verblijf
  • Een geïndividualiseerd behandelplan t.a.v. het nazorgtraject (indien sprake van aanvraag in verband met verslavingsproblematiek)
  • Verwachte opnameduur (aantal dagen) en zorgzwaarte (welke deelprestatie)
  • Naam en AGB-code hoofdbehandelaar
 • De offerte bevat de te leveren prestaties (verblijfsprestatie x aantal dagen):

  • Code diagnoscecodelijst: 29
  • Diagnosecode:
   • 01 – Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
   • 02 – Schizofreniespectrum -en andere psychotische stoornissen
   • 03 – Bipolaire stemmingsstoornissen
   • 04 – Depressieve stemmingsstoornissen
   • 05 – Angststoornissen
   • 06 – Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
   • 07 – Trauma en stress gerelateerde stoornissen
   • 09 – Somatische symptoomstoornis en aanverwante stoornissen
   • 10 – Voedings- en eetstoornissen
   • 13 – Seksuele disfuncties
   • 15 – Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
   • 16 – Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen
   • 17 – Neurocognitieve stoornissen
   • 18 – Persoonlijkheidsstoornissen
   • 22 – Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn
   • 23 – Restgroep
  • Deelprestatie verblijf
  • Aantal dagen verblijf
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam