Rapport 13 jaar zorgstelsel

Ons huidige zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa, blijkt uit het rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ van De Argumentenfabriek. In vergelijking met andere Europese landen scoort het Nederlandse stelsel hoog op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Hier mogen we trots op zijn! Op deze pagina leest u meer over het rapport en de uitkomsten.

Het belang van slimmere zorg

Het rapport van De Argumentenfabriek toont aan dat de zorguitgaven de afgelopen jaren niet méér stegen dan de economische groei. Maar het rapport laat tegelijk zien dat de zorgkosten door technologische ontwikkelingen, loonstijgingen en de toenemende vergrijzing waarschijnlijk in de toekomst verder zullen toenemen. Ook het personeelstekort in de zorg groeit. Om te kunnen garanderen dat iedereen nu en in de toekomst de zorg krijgt die nodig is, wordt het steeds belangrijker om de zorg slimmer in te richten.

Start van de Zorgverzekeringswet

In 2006 maakte de overheid hier een begin mee door de Zorgverzekeringswet (Zvw) in te voeren. De Zvw regelt de curatieve zorg, het onderdeel dat gericht is op herstel van zieken. Deze wet verving de Ziekenfondswet met als doel om de zorg in Nederland kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gereguleerde marktwerking was de manier om dit te bereiken. Belangrijke pijlers in het stelsel zijn duidelijke financiële kaders en vriendschappelijke competitie. Deze pijlers zijn verwoord in de hoofdlijnakkoorden die de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS afsluiten.

Nederland scoort goed

Op basis van onderzoek binnen publieke bronnen concludeert De Argumentenfabriek dat ons huidige zorgstelsel goed werkt. Vergeleken met andere Europese landen binnen het OESO-verband (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gooit Nederland hoge ogen. Nederlanders leven over het algemeen lang en onze zorg is toegankelijker dan die in andere landen. Bovendien kent Nederland weinig sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden en stijgen de uitgaven voor curatieve zorg tot nu toe niet sneller dan dat de economie groeit.

Afbeelding waarin de Nederlandse zorg vergeleken wordt met andere Europese landen

Stimulans voor innovatie

Coöperatie VGZ onderschrijft de conclusies uit het rapport en beschouwt de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars als een belangrijke pijler. Vooraf afgesproken budgetten bieden zorgaanbieders ruimte om te leren en experimenteren (trial and error), wat innovatie stimuleert. Deze ruimte voor innovatie motiveert zorgaanbieders om stappen te maken naar zinnige zorg: gepaste, innovatieve zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gebaseerd op vernieuwende ideeën die door henzelf worden aandragen, bijvoorbeeld Samen Beslissen (Shared Decision Making).

Samenwerking met innoverende zorgaanbieders

Het stelsel biedt een voedingsbodem voor een cultuur waarin innoverende zorgaanbieders de toon zetten. Zij weten immers als geen ander wat goed is voor de patiënt. Met steeds meer van deze zorgaanbieders werkt VGZ binnen het netwerk Zinnige Zorg nauw samen om de zorg te vernieuwen en zinnige zorg te bieden.

Door zinnige zorg doelen behaald

Dat zinnige zorg werkt, blijkt uit onderzoek in ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Beide ziekenhuizen startten in 2015 met omvangrijke veranderprogramma’s, geënt op zinnige zorg. De effecten van deze programma’s in de periode van 2015 tot en met 2017 zijn recent door het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare en de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke programma’s eraan bijdragen dat de zorg van hoge kwaliteit is en blijft. Zo kan Nederland de uitstekende positie die ze op dit vlak in Europa heeft ook in de toekomst behouden.Afbeelding waarin de conclusie van het rapport is opgesomd

Langdurige zorg relatief duur

In Nederland is de langdurige zorg kwalitatief van hoog niveau en beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft. Tegelijkertijd zijn de kosten hiervoor ten opzichte van andere Europese landen hoog. Dit komt door de toenemende vergrijzing, veranderingen in de verhouding tussen werkende zorgprofessionals en zorgbehoevende ouderen en regionale verschillen in demografie en klantbehoefte. Deze ontwikkelingen verdienen de aandacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Een transitie is noodzakelijk, zeker als het over de ouderenzorg gaat. Met het oog op de vergrijzing en dus de toename in zorgvraag vindt VGZ het van belang deze transitie te activeren en te versnellen. Het streven naar zinnige zorg staat hierin centraal.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het rapport of zinnige zorg in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

Onze visie op zorg

Wat verstaan wij onder Zinnige Zorg en waarom geloven wij daarin? Bekijk hieronder de video.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam