Duurzame zorg speerpunt in zorginkoopbeleid VGZ

15-04-2022
Coöperatie VGZ wil bijdragen aan het verduurzaming van de zorgsector. Duurzame zorg is daarom 1 van de 5 speerpunten in het zorginkoopbeleid 2023.

Van de totale CO2 uitstoot van VGZ zit 99,8% in de (zorg)keten. Naast duurzaam beleggen en het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering kunnen we via de inkoop van zorg de grootste impact realiseren. Verduurzamen van de zorg doen we vanuit het principe van zinnige zorg; alleen die zorg leveren die nodig is en daar waar het nodig is. Dat is goed voor klimaat en milieu én voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor iedereen. We stimuleren dat noodzakelijke zorg en zorgvastgoed gaat voldoen aan de doelen op de vier pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg.

Het inkoopbeleid 2023 bevat voor alle zorgsoorten een generieke paragraaf, die met de verschillende zorgverzekeraars gezamenlijk is opgesteld. Daar waar de grootste impact zit heeft VGZ aanvullend beleid gemaakt: CO2 reductie bij de ziekenhuizen (MSZ), reductie medicijnemissies bij apotheken (extramurale farmacie), circulair werken bij verpleeg- en verzorgingshuizen en verduurzamen van vastgoed. De rode draad daarin is bewustwording vergroten en zorgaanbieder in de regie.

Zo vraagt VGZ de ziekenhuizen om hun CO2 uitstoot in kaart te brengen en reductiedoelen voor 2025 te stellen. Van de apotheken verwacht we een actieve bijdrage aan de inzameling van overgebleven medicijnen, gepaste uitgifte van medicijnen en stimuleren van doelmatig voorschijven. De leveranciers van preferente geneesmiddelen tekenen een duurzaamheidsverklaring en geven aan hoe ze de productie gaan verduurzamen. Aansluitend bij het klimaatakkoord verwachten we van alle intramurale zorgaanbieders dat ze een vastgestelde CO2 routekaart aanleveren bij EVZ en ons tijdig informeren over nieuwbouw en renovatieplannen. De komende jaren wordt dit beleid uitgebreid naar meer thema’s en meer zorgsoorten.

VGZ gaat duurzaamheid meenemen in de (inkoop)gesprekken met de zorgaanbieders. We ondersteunen de zorgaanbieders door het ophalen, uitwerken en verspreiden van groene voorbeelden waarmee zorgaanbieders hun CO2-uitstoot, afval of medicijnemissies direct kunnen terugdringen. De koplopers gaan we in de schijnwerpers zetten.

Het inkoopbeleid 2023 van VGZ is hier te vinden.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam