Coöperatie VGZ presenteert zorginkoopbeleid 2024

En nu: samen verder naar zinnige en passende zorg!  

31-03-2023


Coöperatie VGZ presenteert zoals ieder jaar vóór 1 april haar zorginkoopplannen voor het volgende jaar. VGZ zet voor 2024 in op samenwerking met zorgpartners die als koploper de transitie echt vorm willen geven. Afgelopen periode werd duidelijk dat er steeds meer druk op de zorg komt als gevolg van een stijgende zorgvraag. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt onverminderd krap. Dit in een onzekere economische en onvoorspelbare (geo)politieke tijd, waarin kosten voor zowel zorgaanbieders als premiebetalers snel stijgen. Dit zijn allemaal reden waardoor premiestijgingen, voor een steeds groter wordende groep leden van onze coöperatie, steeds moeilijker op te vangen zijn. Naast de betaalbaarheid van zorg, staat de toegankelijkheid onder druk en blijven we streven naar verbetering van kwaliteit van zorg. Onze leden moeten kunnen rekenen op die toegankelijkheid en daarom hebben we innovatieve oplossingen nodig, zodat we onze leden blijvend van goede zorg kunnen voorzien. 

Het is tegen deze achtergrond waarbinnen het een gezamenlijke opgave is van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, om samen te komen tot toekomstbestendige zorg. Cas Ceulen Chief Health Officer: ‘We zetten, in lijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA), vol in op passende zorg voor onze leden: meer zelf, meer thuis en meer digitaal en vooral passend bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Samen met zorgaanbieders denken we uit wat er aan innovatie en vernieuwing nodig is om deze beweging te maken. En dan komt het aan op daadkracht en echte bereidheid om te veranderen. Alleen zo kunnen we toekomstbestendige zorg voor iedereen realiseren.’  

Hoe ziet Coöperatie VGZ zinnige en passende zorg?  

Zinnige en passende zorg heeft aantoonbare meerwaarde voor de patiënt. Coöperatie VGZ is er met een groot aantal aanbieders al jaren goed mee aan de slag. Dit IZA benadrukt het belang ervan en dus gaan we er mee door. Het is zorg die om de patiënt georganiseerd is, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie, waarbij hij zelf aan zet is waar dat kan (eigen regie), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen. Dit zodat de zorg die door dokters en verpleegkundigen wordt gegeven juist kan worden ingezet bij die patiënten waarbij dat het beste past. Het is dus niet een one size fits all, maar de best fit. Waarbij gebruik wordt gemaakt van de goede voorbeelden om zorg beter passend te leveren dan  nu.  

Deze principes vormen ook voor 2024 het uitgangspunt in ons inkoopbeleid. Inmiddels heeft Coöperatie VGZ ruim 200 Good Practices – succesvolle en bewezen praktijkvoorbeelden van zinnige, passende zorg – verzameld en uitgewerkt in concrete implementatieplannen. Al deze Good Practices zijn aangedragen door een brede groep van innovatieve zorgprofessionals, dus niet aan de bestuurstafels, maar juist vanuit het zorgproces en de werkvloer. We zien dat deze koplopers hun collega’s hiermee inspireren en dat de voorbeelden steeds vaker overgenomen worden. Wij maken ons daar sterk voor. Het kan immers niet zo zijn dat goede voorbeelden uit de ene kant van het land niet elders ook kunnen helpen om problemen op te lossen. Als iedereen het wiel zelf blijft uitvinden duurt de transformatie nog langer. Deze tijd hebben we niet. Om de verspreiding van bewezen praktijkvoorbeelden kracht bij te zetten, maken we de impact inzichtelijk, vergelijken we zorgaanbieders op hun prestaties en differentiëren we in onze afspraken. Maar bovenal, met onze innovatiemanagers helpen we grote transities vlot te trekken, gewoon op de vloer bij de aanbieder. Dit is van ons samen. Zinnige, passende zorg is wat ons betreft de norm: van Good Practices naar Common Practices. 

Onze inkoopplannen voor 2024  

Om vol in te kunnen zetten op passende zorg hebben we in onze inkoopplannen ‘hoofdpunten’ opgenomen. In deze video worden ze toegelicht door Chief Health Officer Cas Ceulen. Dit zijn ze op een rij:  

 • Toekomstbestendige zorg: als aanjager van toekomstbestendige zorg willen we de transformatie in de zorg versnellen en de zorg toekomstbestendig maken. Hierdoor maken we de zorg in Nederland passend en houden we haar toegankelijk voor iedereen.
 • Arbeidsmarkt: we stimuleren zorg en vernieuwingen die de druk op zorggebruik– en daarmee de druk op personeel en kosten – verlagen.
 • Digitalisering: we jagen op initiatieven die door slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen, de schaarse capaciteit goed richt. Waarbij zorg beschikbaar blijft voor die patiënten die het nodig hebben.
 • Waarde voor onze leden: de innovaties die worden bedacht, zijn relevant voor onze leden: Wij vragen aanbieders om in hun zorg aan onze leden, hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van hun eigen regie en deze op toegankelijke eenvoudige wijze bijvoorbeeld digitaal te leveren. Onze leden hoeven dan immers niet of veel minder te reizen en kunnen hun zorg thuis ontvangen. Daardoor zijn ze ook zelf meer partner in hun eigen behandeling.
 • Duurzaamheid: we stimuleren initiatieven om de zorg te verduurzamen en bovenal mensen gelijke kansen te geven op goede gezondheid en zorg. Passende of zinnige zorg is ook duurzame zorg. Onnodig medicijn gebruik onnodig reizen, onnodig behandeld worden is niet duurzaam. Deze twee belangrijke aspecten in de richting voor de komende jaren gaan gelijk op. Duurzaamheid is voor ons samen te vatten in drie thema’s: gezond, gelijk en groen.  

Samen maken we de zorg toekomstbestendig. Voor iedereen 

Op basis van bovenstaande ‘hoofdpunten’ hebben we onze inkoopplannen opgesteld. Met de publicatie van deze inkoopplannen nodigen we zorgaanbieders uit om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan en gezamenlijke afspraken te maken voor 2024. Het afgelopen jaar heeft het in een aantal gevallen (te) lang geduurd om tot overeenstemming te komen over de contracten. Dat willen we komend jaar anders doen. Na publicatie van ons inkoopbeleid willen we gelijk samen aan de slag om de belangrijkste veranderingen voor het komende jaar te bespreken. We willen elkaar graag goed begrijpen op de inhoud én op een gezamenlijke ambitie met concrete doelen. Als we daar vroegtijdig een gezamenlijk commitment op hebben, dan volgt daarna ongetwijfeld versnelling in de contractering. We zijn er namelijk van overtuigd dat we alleen succesvol kunnen zijn als we samen werken aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen.    

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam