Explosieve groei opschaling digitale zinnige zorg

13-01-2021

De zorg in Nederland staat sinds de corona-uitbraak nog meer onder druk, ook in 2021. Slimmer omgaan met beschikbare middelen en menskracht is urgenter dan ooit. Coöperatie VGZ ziet een spectaculaire groei van verbeterinitiatieven die de beweging zinnige zorg in een stroomversnelling brengt. De opschaling van bestaande initiatieven neemt toe. En steeds meer zorginstellingen nemen ze van elkaar over. Ook merkt VGZ dat het draagvlak voor digitale zorginitiatieven bij zorgaanbieders en patiënten flink toeneemt.

Als VGZ zien we onder andere binnen het netwerk Zinnige Zorg veel succesvolle initiatieven voor zorg op afstand en digitale toepassingen. Diverse ziekenhuizen en GGZ- en VVT-instellingen (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), bedenken, implementeren en kopiëren oplossingen die een passend antwoord vormen op maatschappelijke knelpunten in Coronatijd. Bestaande en nieuwe initiatieven worden deze maanden op steeds grotere schaal ontwikkeld en opgeschaald. En vooral dat laatste, het slim opschalen van bestaande initiatieven, is nu in een stroomversnelling gekomen.

Zo nam het Catharina ziekenhuis meer dan 38 elders ontwikkelde initiatieven over, naast de 12 nieuwe zinnige zorg-oplossingen uit eigen koker. De Noordwest ziekenhuisgroep introduceerde binnen hun muren meer dan 33 goede voorbeelden van andere collega-zorgstellingen. Alliantiepartners binnen het netwerk Zinnige Zorg nemen elkaars initiatieven dus nu sneller en vaker over.

Veel succesvolle voorbeelden van ‘telemonitoring’ (zorg op afstand)

‘De meeste oplossingen die in het oog springen gaan over zorg via telemonitoring’, vertelt Charlotte Oldenburg, missieleider Netwerk Zinnige Zorg bij Coöperatie VGZ. ‘In deze coronacrisis zien we dat zorg opeens vaker op digitale wijze kan, waar deze voorheen alleen fysiek werd geleverd in de zorginstelling. Zo zetten zes ziekenhuizen van het netwerk Zinnige Zorg in op telemonitoring copd/hartfalen en leren zo van elkaars werkwijze en resultaten. Enkele ziekenhuizen hebben het hele zorgproces zelfs opnieuw ingericht. Bij opvallende afwijkingen wordt alsnog persoonlijk contact gezocht. Zorg op maat dus.’ Deze aanpak leidt aantoonbaar tot minder (spoed)opnames doordat eerder ingegrepen kan worden.

• Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis past telemonitoring nu toe bij maar liefst zes patiëntgroepen. In een half jaar tijd maken al tweehonderd patiënten gebruik van telemonitoring COPD.
• Het Maxima Medisch Centrum breidde de telemonitoring bij patiënten met hartfalen uit naar telemonitoring voor patiënten met COPD
• Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis spreekt inmiddels van een verdubbeling van het aantal patiënten dat via telemonitoring behandeld wordt.

Telemonitoring CZE: minder polibezoeken, schokken en opnames

Het Catharina Ziekenhuis leest via telemonitoring ICD’s (inwendige defibrillatoren) dagelijks automatisch op afstand uit. Remotecare-verpleegkundigen beoordelen eventueel afwijkende metingen en nemen bij bijzonderheden contact op met de patiënt. Patiënten kunnen ook op eigen initiatief hun gegevens doorsturen. Telemonitoring ICD vermindert het aantal polibezoeken met 20%, het aantal schokken en het aantal EHH- en ziekenhuisopnames. Meerdere ziekenhuizen implementeerden inmiddels dit initiatief. Uiteindelijk willen we dat dit beschikbaar komt voor alle 22.500 patiënten met een ICD. Ook zien we dat steeds meer ziekenhuizen - waaronder het Albert Schweitzer - geplande cardiologische ingrepen in dagbehandeling aanbieden, waardoor patiënten dezelfde dag naar huis kunnen.

Overnemen van elkaars succesvolle praktijkvoorbeelden

Succesvolle zinnige zorg initiatieven vinden extra snel hun weg dankzij de nauwe samenwerking binnen het gelijknamige netwerk, dat bestaat uit innovatieve zorgaanbieders en VGZ. Oldenburg: ‘Zowel ziekenhuizen als VVT- en GGZ-instellingen leren van elkaars slimme oplossingen en nemen deze van elkaar over. We zien nu een brede opschaling van slimme initiatieven, waardoor het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Met zes ziekenhuizen zetten we als VGZ gericht in op telemonitoring copd/hartfalen, met vijf ziekenhuizen implementeren we ziekenhuisbreed het initiatief ‘Samen Beslissen’. Onze ambitie is om binnen drie jaar alle keuzehulpen die geschikt blijken te implementeren, zodat patiënten goed geïnformeerd zijn over de voor- en nadelen van de behandelopties.’

Groeiend draagvlak bij zowel zorgprofessionals als patiënten

VGZ en haar netwerkpartners willen de goede dingen van de digitalisering van de zorg graag vasthouden en versnellen, ook na corona. Oldenburg: ‘Ook de meeste patiënten staan hiervoor open en ervaren de toegevoegde waarde ervan. Zelfs een patiënt van 89 uit het CWZ maakt nu enthousiast gebruik van digitale zorg. De zorg komt nu naar de patiënt in plaats van andersom. Het maakt de zorg voor patiënten toegankelijker, meer op maat en daardoor beter. Opleggen van initiatieven bij zorgprofessionals willen we niet, maar de goede voorbeelden aanreiken die bijdragen aan de maatschappelijke problematiek wel. Maatwerk dus.’

Wat is het netwerk Zinnige Zorg?

Het netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ. Zij werken meerjarig samen om de zorg in Nederland aantoonbaar beter te maken voor de patiënt en een oplossing te bieden voor de oplopende personeelstekorten en zorgkosten. Zorgprofessionals hebben een actieve rol als ambassadeur in het ontwikkelen en opschalen van initiatieven (good practices) die hieraan bijdragen.


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam