Vergoedingen

Onze verzekerden hebben recht op vergoedingen van geneesmiddelen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn aangewezen. Daarnaast vergoeden wij, zoals benoemd in ons preferentiebeleid, van een aantal geneesmiddelen alleen de variant met de laagste prijs. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vergoedingen van geneesmiddelen.

Geregistreerde geneesmiddelen

Naast de geneesmiddelen die staan opgenomen in ons preferentiebeleid, vergoeden wij alleen geneesmiddelen die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn aangewezen als 'geregistreerde geneesmiddelen'. U vindt deze lijst met geregistreerde geneesmiddelen in bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering. Voor een aantal geregistreerde geneesmiddelen geldt extra voorwaarden. Deze extra voorwaarden vindt u in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering of raadpleeg onze handleiding 'Procedure geneesmiddelen en dieetpreparaten'

Apotheekbereidingen

Apotheekbereidingen zijn een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen. Wij vergoeden alleen apotheekbereidingen als:

 • er geen gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is                                    uitgesloten van een vergoeding én
 • de behandeling is aan te merken als rationele farmacotherapie

In de handleiding 'Magistrale receptuur / apotheekbereidingen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

Aflevertermijn geneesmiddelen

Voor de uitgifte, het vergoeden en declareren van geneesmiddelen voor chronisch gebruik vragen wij u vriendelijk rekening te houden met onderstaande (declaratie-)regels:

 • Bij een eerste uitgifte mag u uw patiënt voor maximaal 15 dagen geneesmiddelen meegeven
 • Bij vervolguitgiftes kunt u - bij chronisch gebruik* - voor minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden geneesmiddelen meegeven
 • Indien de declaratieprijs voor één maand meer dan € 1.000 is, mag u maximaal voor één maand aan geneesmiddelen meegeven. Indien de patiënt na een periode van 6 maanden goed is ingesteld op het geneesmiddel, mag u voor maximaal drie maanden afleveren.
 • Levert u een geneesmiddel vaker dan 1 keer per 3 maanden (bijvoorbeeld omdat de gezondheid van de patiënt in het geding komt of omdat de houdbaarheid van het geneesmiddel korter is dan 3 maanden)? Dan mag u maximaal 1 keer per maand de standaarduitgifte declareren
 • Moet u het geneesmiddel vaker dan 1 keer per 4 weken afleveren? Dan is er sprake van een 'weekterhandstelling'. U mag hiervoor maximaal 1 keer per week het tarief voor aflevering (per week) bij ons declareren. 

* Er is sprake van een te verwachten gebruik van het geneesmiddel gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden nadat de verzekerde op het geneesmiddel is ingesteld. 

Zelfzorggeneesmiddelen

Wij vergoeden zelfzorggeneesmiddelen indien deze chronisch gebruikt worden:

 • Er sprake is van een verwacht gebruik van minimaal 6 maanden per jaar
 • De eerste 15 dagen betaalt de verzekerde zelf

Maagzuurremmers

Maagzuurremmers worden uitsluitend bij chronisch gebruik vergoed uit de basisverzekering. De eerste 15 dagen betaalt de verzekerde zelf. Als een verzekerde een maagzuurremmer chronisch gebruikt en de sterkte of werkzame stof van de gebruikte maagzuurremmer wordt gewijzigd hoeft de verzekerde niet nogmaals de eerste 15 dagen zelf te betalen. De verzekerde heeft immers een chronische indicatie voor maagzuurremmers.

Geneesmiddelen besteld uit het buitenland
(bij leveringsproblemen)

Indien een geregistreerd geneesmiddel in Nederland niet leverbaar is, dan kan dit mogelijk wel uit het buitenland besteld worden. Wij vergoeden alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

 • de geneesmiddelen staan opgenomen in bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering én
 • de geneesmiddelen/het middel tijdelijk of permanent niet leverbaar is in Nederland én gepubliceerd staat in het Staatscourant geneesmiddelen

In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij leveringsproblemen' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

Geneesmiddelen besteld uit het buitenland
(bij zeldzame indicatie)

Indien uw patiënt een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met de in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, dan kan een geneesmiddel uit het buitenland mogelijk wel uitkomst bieden. Mocht dit het geval zijn, vergoeden wij alleen geneesmiddelen uit het buitenland als:

 • er sprake is van rationele farmacotherapie én
 • uw patiënt, onze verzekerde lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners

In de handleiding 'Uitwijken naar importgeneesmiddelen bij zeldzame indicatie' vindt u meer informatie en leest u de veelgestelde vragen en antwoorden. 

Geneesmiddelen bij langdurig verblijf in het buitenland

Indien uw patiënt voor een langdurige periode in het buitenland wil verblijven, adviseren wij u allereerst de gewoonlijke hoeveelheid van de geneesmiddelen af te leveren. In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen namelijk ook verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan de geneesmiddelen dan gewoon in het buitenland halen en bij ons declareren (op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland').

Wilt u toch meer dan de gewoonlijke hoeveelheid geneesmiddelen meegegeven aan uw patiënt? Dan is er geen toestemming van ons nodig, maar vragen we u wel nadrukkelijk rekening te houden met de (declaratie-)regels zoals vermeld in de handleiding 'Aflevertermijn geneesmiddelen bij langdurig verblijf in buitenland'.

Afbouwmedicatie antidepressiva

Zet u apotheekbereidingen in bij de afbouw van een antidepressivum? Dan verwachten we dat u voorafgaand aan de terhandstelling controleert en toetst of voldaan wordt aan onze vergoedingsvoorwaarden. Basis voor deze voorwaarden is het multidisciplinair document ‘afbouwen SSRI’s en SNRI’s’ dat eind september 2018 door het veld is uitgebracht. Bij een positieve beoordeling dient de declaratie-afhandeling rechtstreeks plaats te vinden tussen de apotheek en VGZ conform de afspraken in de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg. Dat houdt in dat u de kosten niet bij de verzekerde in rekening mag brengen. VGZ controleert achteraf of er sprake was van rationele farmacotherapie.

Specifieke geneesmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van specifieke geneesmiddelen. Per geneesmiddel vindt u meer informatie over de vergoedingen en indien van toepassing vindt u in de bijbehorende handleidingen meer informatie over hoe u het geneesmiddel bij ons kunt declareren. 

 • Wij vergoeden anticonceptiva voor:

  • verzekerden tot 21 jaar
  • verzekerden vanaf 21 jaar bij endometriose of menorragie (bij bloedarmoede)
         Let op: dit wordt pas vergoed na goedkeuring van een machtigingsaanvraag

  Indien er geen sprake is van deze specifieke aandoeningen, vergoeden wij anticonceptie vanaf 21 jaar vanuit de aanvullende verzekering. Niet iedere patiënt heeft zo’n aanvullende verzekering. U kunt de declaraties echter gewoon bij ons aanleveren. Het eventuele niet-verzekerde deel verrekenen wij zelf met onze verzekerde.

  Voor anticonceptiva kan een preferent middel aangewezen zijn. Bij de profielbepaling worden enkel de regels die vanuit de basisverzekering vergoed zijn meegenomen in de berekening.

 • Menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG) wordt als doorgeleverde bereiding geleverd door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) aan de GGD of apotheek. Wij vinden dit rationele farmacotherapie en vergoeden MARIG daarom zonder toestemming vooraf. U kunt voor de rechtstreekse declaratie van dit middel gebruik maken van lokale code 97095010. Het commentaarrecord moet gevuld worden met de omschrijving van het geleverde geneesmiddel. Transport- en/of verzendkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Op Vimpat 150mg zit een eigen bijdrage. Tot 1 november 2022 vergoeden wij deze eigen bijdrage. Dit hebben we besloten omdat veel artsen en apothekers uitweken naar 50mg, omdat daar geen eigen bijdrage op zit. 150mg inclusief de eigen bijdrage is echter goedkoper dan drie keer 50mg, en bovendien is het voor mensen makkelijker om maar één pil te slikken.

  Vanaf 1 oktober 2022 zijn er alternatieve producten voor Vimpat 150mg op de markt gekomen welke geen eigen bijdrage hebben. Om die reden vergoeden wij de eigen bijdrage van Vimpat 150mg niet meer vanaf 1 november 2022.

 • Wij vergoeden alleen indifferente zalven en crèmes die:

  • staan opgenomen in het FNA (Formularium der Nederlandse Apothekers)
  • farmacotherapeutisch gebruikt worden bij een chronische huidaandoening volgens de vigerende farmaceutische behandelrichtlijnen van de beroepsgroep

  Alle overige indifferente zalven en crèmes komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking. Ook zalven en crèmes voor cosmetische toepassingen worden niet vergoed.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam