Uw gekozen zorgsoort:

Farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg omvat alle zorg rondom het verstrekken van geneesmiddelen door een apotheker en het apotheekteam. De apotheek werkt nauw samen met de huisarts en andere voorschrijvers. Samen zorgen ze ervoor dat de patiënt de juiste geneesmiddelen krijgt en deze op het juiste moment correct en veilig gebruikt. Het welzijn en de zorgvraag van de patiënt staan daarbij voorop.

Preferentiebeleid
Hoe werkt het preferentiebeleid van Coöperatie VGZ?
Vergoedingen
Ik wil weten wat voor vergoeding mijn patiënt krijgt.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Wanneer komen indifferente zalven en crèmes voor vergoeding in aanmerking?

  Indifferente zalven en crèmes komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking. Een uitzondering zijn de indifferente zalven en crèmes die zijn opgenomen in het FNA (Formularium der Nederlandse Apothekers). Een andere uitzondering zijn indifferente zalven en crèmes die farmacotherapeutisch gebruikt worden bij een chronische huidaandoening volgens de vigerende farmaceutische behandelrichtlijnen van de beroepsgroep. Cosmetische toepassing is van aanspraak uitgesloten.

 • Wanneer komen geneesmiddelen uit het buitenland voor vergoeding in aanmerking?

  Wij vergoeden geneesmiddelen uit het buitenland als ze zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het middel tijdelijk of permanent niet leverbaar is in Nederland. In deze memo leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen. Verder zijn er situaties waarbij een verzekerde een aandoening heeft die niet adequaat behandeld kan worden met in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Dan kan een geneesmiddel uit het buitenland aan de orde zijn. In deze memo leest u meer over de vergoeding en declaraties van deze geneesmiddelen.

 • Waarom kan ik niet rechtstreeks telefonisch met een medisch adviseur overleggen?

  Het is belangrijk dat alle aanvragen, beoordelingen en correspondentie rondom machtigingen en declaraties vastgelegd worden in het informatiesysteem van Coöperatie VGZ. Daarom vragen wij u om uw vragen en verzoeken schriftelijk of via e-mail in te dienen.

 • Wat is het beleid van Coöperatie VGZ voor het afsluiten van contracten met nieuwe apotheken?

  Coöperatie VGZ heeft op dit moment ruim voldoende farmaceutische zorg gecontracteerd. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. We kijken hierbij naar de volgende criteria:

  • Kan de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een andere apotheek sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
  • Zorgt de nieuwe apotheek voor betere zorg dan andere apotheken? Bijvoorbeeld een verbeterde samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor farmaceutische zorgverlening.
  • Heeft de nieuwe apotheek een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van farmaceutische zorg.
  • Biedt de nieuwe apotheek aanvullende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden én heeft de nieuwe apotheekhoudende in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?
 • Wat verstaat Coöperatie VGZ onder medische noodzaak in het kader van het preferentiebeleid?

  Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof. In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Heeft een verzekerde nog nooit een vergelijkbaar merkloos middel gebruikt? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. In die gevallen verwachten wij dat u als apotheker overlegt met de voorschrijver over de noodzaak. Lees meer op de pagina Preferentiebeleid.

 • Hoe bepaal ik de farmaceutische rationaliteit van een eigen bereiding?

  Rationele farmacotherapie is de behandeling, preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering (bron: Farmacotherapeutisch Kompas).

  In deze memo leest u meer over de aanspraak en vergoeding van apotheekbereidingen.

 • Hoe ga ik om met geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering?

  In bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering staan vergoedingsvoorwaarden voor dieetpreparaten en een aantal geneesmiddelen. Wij vergoeden deze geneesmiddelen alleen al ze voldoen aan deze voorwaarden. U vindt alle informatie, inclusief de te downloaden artsenverklaringen en apotheekinstructies, op www.znformulieren.nl.

  Zorgverzekeraars hebben de middelen van Bijlage 2 ingedeeld in vier groepen:

  • Groep 1: Geen toetsing vooraf door apotheker.
  • Groep 2: Alleen controle van voorwaarden door apotheker door middel van een apotheekinstructie.
  • Groep 3: Controle van de voorwaarden door de arts en door de apotheker. De arts vult de betreffende artsenverklaring in. De apotheker volgt de apotheekinstructie.
  • Groep 4: Zorgverzekeraars hebben een eigen beleid met betrekking tot de toetsing. In geval van middelen in groep 2 en 3 controleert de apotheker of voldaan is aan de voorwaarden. Coöperatie VGZ kan achteraf controleren of aan de voorwaarden is voldaan en aan de hand van de ingevulde apotheekinstructie. Lees voor meer informatie onze Procedure geneesmiddelen en dieetpreparaten bijlage 2 regeling zorgverzekering (PDF).
 • Mijn adresgegevens of rekeningnummer zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?
  Geef uw adreswijziging door aan Vektis. Wij nemen de gegevens uit Vektis automatisch over. Een wijziging van uw rekeningnummer geeft u door aan onze afdeling Contractmanagement.
 • Hoe gaat cVGZ om met een langere aflevertermijn i.v.m. een langdurig verblijf in het buitenland?

  In veel gevallen levert u de hoeveelheid af die u gewoonlijk zou leveren als niet naar het buitenland gaat. Meestal kan de verzekerde in het land van bestemming geneesmiddelen bij de apotheek halen. De rekening kan door de verzekerde bij cVGZ gedeclareerd worden. Daarbij geldt het artikel ‘buitenland’ in de polisvoorwaarden van de verzekerde. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u een uitzondering wilt maken en meer wilt leveren dan u gewoonlijk doet. Daar is geen toestemming van ons voor nodig. Meer hierover leest u hier.