Vincent van Gogh start ggz-leertuin met VGZ

05-12-2016
Vincent van Gogh start een leertuin met de titel ‘Samenspel’. In de leertuin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) die bijdragen aan de transformatie van de ggz en de kosten per cliënt reduceren. Meer mensgerichte zorg, die tot stand komt in samenspel met de omgeving van de cliënt, is daarbij het uitgangspunt. Vincent van Gogh en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben hiervoor een overeenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar. 
De ggz staat onder druk: de groeiende zorguitgaven en de discussie over de zorgkwaliteit vragen om een antwoord. Met de leertuin proberen Vincent van Gogh en VGZ daar een bijdrage aan te leveren. De filosofie achter de leertuin is dat kwaliteitsverbetering de beste weg is naar beheersbare kosten.
In de leertuin 'Samenspel' werken de initiatiefnemers, samen met ketenpartners, toe naar een GGZ, waarin de cliënt centraal staat, vanuit een andere kijk op psychisch lijden. Oplossingen die bijdragen aan betere zorg én betaalbaarheid zijn bijvoorbeeld: aanvulling van de 1-op-1-behandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen. 
 

Maatschappelijke opdracht

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh: “We werken vanuit een triple-aim gedachte. We verbeteren de kwaliteit van zorg; we verbeteren de gezondheid van de inwoners en we verlagen de zorgkosten. Dat is onze maatschappelijke opdracht. Dit is een memorabel moment, omdat we samen met VGZ en de inhoudelijke ketenpartners deze handschoen oppakken. We kunnen dit alleen realiseren in nauwe samenwerking met elkaar.”
 

Cliënt echt centraal

Henriette Mensinga Wieringa, voorzitter Cliëntenraad: “De Client staat echt centraal in deze leertuin. De zorginnovaties worden voor en door cliënten ontwikkeld. We participeren vanaf het begin. Door de betrokkenheid van cliënten en ook ervaringsdeskundigen bij deze innovaties zal het lukken om in de zorg het verschil te laten tellen.”
 

Ruimte voor  zinnige zorg ideeën

Ab Klink, lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Net als in andere leertuinen willen we samen met Vincent van Gogh een klimaat creëren waarbij er ruimte is voor zorgverleners om ideeën aan te dragen voor zinnige zorg. We willen meer mensgerichte zorg, in samenspel met de omgeving, centraal stellen. Dat leidt vaker tot herstel en daarmee houden we ook kosten in de hand. We zetten ons in voor betere zorg, gedragen en ontwikkeld door artsen en andere zorgverleners. Patiëntgerichte zorg van hoge kwaliteit houdt de zorg betaalbaar, nu en in de toekomst. De afgelopen jaren zijn op dat terrein in Venray al mooie resultaten geboekt en ik verwacht veel van onze samenwerking de komende vijf jaar.”

Zorginnovaties

We richten ons op innovatieve oplossingen die de kwaliteit van zorg gaan verbeteren en tegelijkertijd de totale ggz-kosten in de keten verlagen. Bij de voorbereiding van de leertuin is de basis gelegd voor samenwerking tussen behandelaars, huisartsen, praktijkondersteuners ggz en ervaringsdeskundigen, plus de betrokken gemeenten in de regio.Gezamenlijk zijn er vijf ambities geformuleerd:
1. Cliënten steunen in het voeren van regie over benodigde formele en informele hulp;
2. intensieve zorg op maat voor ‘veelgebruikers’;
3. flexibel werken in een netwerk rondom de cliënt;
4. vaker inzetten op niet-medische interventies;
5. opsporen en voorkomen van vermijdbare verwijzingen naar basis- en  specialistische ggz.
 
Op grond van deze vijf ambities worden nieuwe innovaties bedacht. De eerste zeven innovatie worden momenteel geïmplementeerd, in samenspel met de ketenpartners. De komende periode wordt de impact van deze innovaties onderzocht. Wanneer innovaties succesvol blijken, worden ze opgeschaald, zowel binnen als buiten Vincent van Gogh.
 

Samenspel: partners in de leertuin

Vanuit een brede coalitie van ketenpartners gaan we dit in samenspel handen en voeten geven. We werken samen met twee pilot-gemeenten: Horst a/d Maas en Venlo. Daarnaast zijn cliënten, ervaringsdeskundigen, huisartsen (Cohesie), POH-ggz (Provico), Synthese en Zelfregiecentrum betrokken en worden waar nodig andere ketenpartijen benaderd.
 

Over Vincent van Gogh

Vincent van Gogh is met 10.000 cliënten de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen in Noord- en Midden Limburg en delen van Brabant. Vincent van Gogh behandelt en begeleidt mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen en werkt nauw samen met cliënten en familie of naasten aan herstel en maximale deelname aan de samenleving. Alles vanuit de motto’s ‘herstel is haalbaar’ en ‘wonen doe je thuis’.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam