Vincent van Gogh en Coöperatie VGZ sluiten 5-jarencontract op het vlak van langdurige geestelijke gezondheidszorg

13-04-2023

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ ondertekenden vandaag een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen. 


Beide organisaties zijn alliantiepartners van het Netwerk Zinnige Zorg en werken al sinds 2016 samen aan geestelijke gezondheidszorg op het vlak van de Zorgverzekeringswet. Ze hebben nu ook een gezamenlijke ambitie binnen de Langdurige Zorg: betere gezondheid van cliënten door meer cliënten te helpen met hetzelfde aantal zorgprofessionals. Het uitgangspunt hierbij is meer inzetten op ondersteuning in de thuissituatie in plaats van in een traditionele 24-uurs verblijfssetting. Zo werken VGZ en Vincent van Gogh samen aan toekomstbestendige én cliëntgerichte langdurige geestelijke gezondheidszorg.

VGZ sluit hiermee de eerste meerjarenafspraak met een ggz-aanbieder binnen de Langdurige Zorg. Vanaf 2024 worden alle zorgkantoren en Wlz-aanbieders in Nederland gestimuleerd om meerjarige contracten te sluiten. Dat heeft minister Conny Helder recent nog benadrukt. Vincent van Gogh en VGZ zien de noodzaak van meerjarig samenwerken om zo de langdurige zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze overeenkomst biedt Vincent van Gogh en VGZ de ruimte om te investeren in nieuw zorgaanbod, kwaliteit, innovatie en technologie.

Meer cliënten helpen met minder medewerkers en middelen

De groep mensen met een ‘blijvende zorgvraag’ die eerst in aanmerking kwam voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kan sinds 2021 zorg vanuit de langdurige ggz krijgen. Dit zorgt voor een sterke toename van deze groep cliënten voor de zorgkantoren van Coöperatie VGZ en dus ook voor Vincent van Gogh. Met deze samenwerking spelen de partijen in op de toenemende schaarste aan medewerkers, middelen en de groei in cliënten. Zij willen dit realiseren zonder lineair toenemende zorgkosten. Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij VGZ: “Met het strategisch samenwerkingsverband zetten VGZ en Vincent van Gogh in op langdurige geestelijke gezondheidszorg die aansluit bij de behoefte van cliënten én duurzaam toegankelijk is. Zinnige zorg en digitalisering staan hierbij centraal.”

Digitalisering in de plaats van klinische voorzieningen

Digitalisering krijgt in de samenwerking tussen Vincent van Gogh een VGZ een prominente plek. Hans van Noorden: “Het is niet toekomstbestendig om meer klinische voorzieningen te bouwen. Door digitalisering in te bouwen, kun je geestelijke gezondheidszorg juist beter integreren in het dagelijks leven en netwerk van de cliënt, thuis in de wijk.”

Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO: “Wij geloven er bij Vincent van Gogh in dat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij wil als de cliënt direct de juiste zorg en begeleiding krijgt in de eigen omgeving, passend bij de persoonlijke situatie. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol: hoe stelt zorgtechnologie de cliënt in staat om meer eigen regie over zijn of haar leven te voeren.”

Zo is Vincent van Gogh bezig met de ontwikkeling van een digitaal ontmoetingsplein waar cliënten ook naast het buurthuis of wijkteam anderen kunnen ontmoeten. Dit biedt ruimte om ervaringen uit te wisselen en geeft cliënten houvast. Ook kunnen cliënten en naasten er informatie vinden over psychische aandoeningen. Een ander voorbeeld is de Miles, een middel waarmee cliënten kunnen oefenen met hun autonomie en bewegingsvrijheid. Dit ‘slimme’ zorghorloge kan cliënten digitaal begeleiden en zorg op afstand bieden. Dit zijn slechts twee voorbeelden van digitale hulpmiddelen waarbij technologie en sociale innovatie worden samengebracht in het leven van cliënten.

Woon-zorg-leefconcepten

Een ander belangrijk thema binnen de samenwerking is ‘woon-zorg-leefconcepten’. Het antwoord op de toenemende zorgvraag binnen de langdurige zorg is volgens VGZ en Vincent van Gogh niet méér klinische voorzieningen bouwen, maar juist zoveel mogelijk een thuis organiseren voor cliënten in de wijk. Zodat ze hun leven daar verder kunnen vormgeven. Ook in de nacht kunnen cliënten op afstand contact opnemen met zorgprofessionals, die deel uitmaken van een nachtzorgteam. Jolande Tijhuis: “Het doel van de woon-zorg-leefconcepten is de zelfredzaamheid, veerkracht en vitaliteit van onze cliënten op individueel en wijkniveau verbeteren en onnodige zorg voorkomen. En het biedt ook voordelen voor de zorgprofessionals, die op afstand kunnen ondersteunen.” VGZ en Vincent van Gogh werken hierin samen met andere netwerkpartners, zoals woningcoöperaties en het sociaal domein.

Netwerk Zinnige Zorg

Vincent van Gogh maakt deel uit van het Netwerk Zinnige Zorg. Dit innovatieve netwerk, een samenwerkingsverband tussen 12 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ, werkt samen aan het realiseren van toekomstbestendige zinnige zorg. De innovatieve partners die deel uitmaken van het netwerk gebruiken elkaars kennis en ervaring om slimme, nieuwe (digitale) zorg te ontwikkelen voor cliënten. Zij delen hun resultaten, nemen goede initiatieven van elkaar over en leren van en met elkaar.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam