Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten gezamenlijk in op digitale zorg dichtbij de patiënt

26-09-2022
Zorgverzekeraars Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis participeren in het initiatief van de Santeon ziekenhuizen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan ook achter dit initiatief. Als eerste stap starten de Santeon ziekenhuizen vanaf eind oktober met de gezamenlijke centrale thuismonitoring van coronapatiënten.

 

De Santeon ziekenhuizen* ontwikkelen met elkaar een digitaal zorgplatform. Hier kunnen patiënten terecht voor hybride zorg: digitaal en in de thuisomgeving als het kan, fysiek in het ziekenhuis als het nodig is. Op het zorgplatform, dat samen met digitale partners BeterDichtbij, Luscii en Sananet wordt ontwikkeld, kunnen patiënten terecht voor digitale zorg, zoals thuismonitoring, eenvoudig en veilig contact en begeleiding. Het initiatief van de Santeon ziekenhuizen sluit aan op het recent gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin is de ambitie uitgesproken om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden, onder meer door middel van opschaling van de digitale transformatie. Zo wordt bijgedragen aan passende zorg.

Samenwerking op grote schaal

Samenwerking op zo’n grote schaal tussen ziekenhuizen op het gebied van digitalisering is uniek. Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: “Met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals is een drastisch andere werkwijze nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Door het bundelen van onze krachten en onze jarenlange ervaring met waardegedreven zorg profiteren patiënten van alle kennis en expertise die voorhanden is in de Santeon ziekenhuizen. Met de gezamenlijke inzet van digitale zorg kunnen we patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment én op de juiste manier bieden. Digitale zorg betekent ook meer persoonlijke zorg: we kunnen zorg op maat bieden aan elke patiënt en de patiënt heeft meer regie. Digitale zorg ontlast de zorgprofessional en geeft ruimte om meer tijd te besteden aan de patiënt en geeft ruimte om die tijd te besteden aan patiënten die juist zorg in het ziekenhuis nodig hebben.” 
De digitale diensten komen op termijn ook beschikbaar voor andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken, thuiszorgorganisaties en andere ziekenhuizen.

Transformatiegelden

Zorgverzekeraars Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en Zilveren Kruis steunen deze ontwikkeling en stellen inhoudelijke kennis en transformatiegelden beschikbaar om kennisdeling, opschaling en samenwerking in de regio mede mogelijk te maken. De transformatiegelden zijn bedoeld voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Roland Eising, senior manager zorginkoop bij Zilveren Kruis: “Het mooie van dit initiatief is dat het op relatief grote schaal is, en tegelijkertijd zeer effectief. Hierdoor verwachten we dat zowel patiënt als zorgprofessional hier direct profijt van hebben. Die combinatie is echt het resultaat van samenwerking en gebundelde krachten."

Cas Ceulen, Chief Health Officer van Coöperatie VGZ: "Digitalisering draagt eraan bij dat patiënten meer betrokken zijn en meebeslissen over hun zorg. Zij ervaren meer vrijheid, terwijl het zorgpersoneel tegelijkertijd wordt ontlast en hun werkplezier wordt vergroot. Gezien de uitdagingen waarvoor we staan in de zorg zijn dit soort initiatieven meer dan welkom. Wij ondersteunen daar als zorgverzekeraars graag bij met transformatiegelden en met een actieve bijdrage in het implementatietraject." Ook de andere zorgverzekeraars zijn uitgenodigd om te participeren in dit initiatief, maar alle patiënten van alle zorgverzekeraars zullen gebruik kunnen maken van het platform, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij zitten.

Stevig fundament

Pieter de Bey, directeur van Santeon: “Er zijn in de afgelopen jaren tal van goede voorbeelden van digitale zorg ontwikkeld, door het hele zorgveld en ook bij de Santeon ziekenhuizen. Daar bouwen we op voort. Elke zorgaanbieder moet nu te vaak het wiel opnieuw uitvinden en dezelfde obstakels overwinnen. We zien in Santeon verband een kans om digitale zorg op landelijk niveau goed neer te zetten. En de samenwerking met de zorgverzekeraars en de inbreng van hun expertise op een onderwerp als callcenters is daarbij een belangrijke versneller. We beschikken met onze zeven topklinische ziekenhuizen over de noodzakelijke schaalgrootte in patiëntvolume en data. Dit vormt een stevig fundament en stelt ons in staat om grote stappen te zetten in het bieden van digitale zorg.”
Sjoerd Niehof, klinisch fysicus en voorzitter medische staf in Maasstad Ziekenhuis en daarnaast portefeuillehouder digitale zorg binnen de medische staven van de Santeon ziekenhuizen, vult aan: “Voor en met onze patiënten geven we de digitale toekomst van de zorg vorm. In Santeon verband en samen met zorgverzekeraars en zorgverleners kunnen we de kansen maximaal benutten. Dit is niet morgen nodig, maar vandaag, zodat we weer tijd krijgen voor de patiënten die het nodig hebben. Samen staan we sterk.”

Thuismonitoring coronapatiënten

Als eerste stap in de digitalisering starten de Santeon ziekenhuizen vanaf oktober met de centrale thuismonitoring van coronapatiënten, in samenwerking met Luscii. Dit sluit aan bij het advies dat het landelijke expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen op 10 juni jl. aan het ministerie van VWS heeft gegeven. Jürgen Hölters, longarts in CWZ en medisch manager transmurale zorg: “Vanuit de vorige coronagolven weten we dat de druk op de ziekenhuiszorg per regio heel verschillend is. Door elkaar te helpen, ontlasten we de ziekenhuizen waar de druk op dat moment het hoogst is. Thuismonitoring is bij uitstek iets waar we elkaar goed in kunnen ondersteunen. Door met elkaar de zorg thuis voor COVID-patiënten veilig en efficiënt in te richten, kunnen we de druk op de zorg en zorgverleners verlichten en ruimte vrijmaken in de ziekenhuizen voor patiënten die de faciliteiten binnen de muren van het ziekenhuis echt nodig hebben.” 

 *De Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam