Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017

17-04-2020
Sinds februari van dit jaar is door Coöperatie VGZ intensief overlegd met huisartsen en hun vertegenwoordigers over de Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg voor 2016. Dat heeft er toe geleid dat vandaag de definitieve overeenkomst kon worden aangeboden voor een periode van twee jaar: de overeenkomst geldt in principe voor 2016 én 2017. 
VGZ is blij met het resultaat dat bovendien aansluit op de landelijke afspraken in het zogenoemde Zomerakkoord tussen huisartsen en zorggroepen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Coöperatie VGZ hechtte veel belang aan het voeren van een open gesprek tussen alle betrokkenen. Daarmee is een basis gelegd voor een goede samenwerking in de toekomst.

Korte en langere termijn

Na de onrust en ontevredenheid onder huisartsen over het contract voor 2015 zijn we actief het gesprek aangegaan met huisartsen en hun belangenverenigingen (LHV, VPHuisartsen en Ineen). De dialoog die volgde leverde ons veel inzichten op. In het nieuwe contract hebben we gezocht naar de ruimte die er is om overbodige procedures te verminderen, te kiezen voor meer gelijkwaardige overlegvormen en afspraken over de beoordeling van de kwaliteit van de zorg. In het contract voor 2016-2017 betekent dat onder meer: minder formulieren, een drastisch ingekort contract (waarin loze of onnodig dwingende bepalingen zijn geschrapt) en een gezamenlijke visie op de toekomst.
 
Nieuw is dat per regio afspraken gemaakt kunnen worden over een deel van de bekostiging: zo kunnen we samen, aansluitend bij regionale innovaties en behoeften, afspraken maken over betere en betaalbare zorg in de regio.
Bij het nieuwe contract is een leeswijzer gemaakt met een toelichting op het contract en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van dit jaar.
 

Bestuurlijke afspraken

In het contract hebben we niet aan alle individuele verzoeken gehoor kunnen geven, maar door de modulaire opzet hebben huisartsen of huisartsengroepen wel veel keuzemogelijkheden wat betreft het aanbieden van bepaalde vormen van zorg. Bovendien hebben we ons uiteraard te houden aan landelijke wetgeving en de in 2014 gemaakte bestuurlijke afspraken over de bekostiging van de huisartsenzorg.
Op een aantal punten wordt de komende tijd met alle partijen verder gesproken over de langere termijn. Dit geldt met name voor het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op kwaliteitsbeleid (waarbij ook het oordeel van patiënten wordt betrokken) en het opstellen van bouwstenen voor een basiscontract voor huisartsen die door alle zorgverzekeraars gehanteerd kunnen worden (wat ook weer tot minder bureaucratie kan leiden).
 

Regiobijeenkomsten

Van 13 tot en met 20 oktober organiseert VGZ een serie regiobijeenkomsten met huisartsen over het contract voor 2016-2017. Daar geeft VGZ een toelichting op de overeenkomst en hebben huisartsen de mogelijkheid om vragen te stellen.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam