Nieuw meerjarencontract Buurtzorg en Coöperatie VGZ

Samenwerking aan toekomstbestendige wijkverpleging bekrachtigd

23-05-2023

Op basis van de positieve ervaringen van de afgelopen jaren sluiten thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ opnieuw een meerjarencontract, nu voor de periode van 2023 tot 2026. De alliantiepartners van het Netwerk Zinnige Zorg werken al sinds 2020 samen aan toekomstbestendige wijkverpleging. Met de nieuwe meerjarenafspraak zetten zij hun ambitie voort om de wijkverpleging duurzaam door te ontwikkelen. Centraal in de samenwerking staan initiatieven waarbij cliënten worden ondersteund bij het zo zelfredzaam mogelijk blijven in de eigen thuisomgeving. "Als je kijkt naar de komende tien jaar, moeten we sommige dingen echt anders gaan doen. En dat moeten we vooral gezamenlijk doen”, aldus Jos de Blok bestuurder van Buurtzorg Nederland.

Zelfredzaamheid & preventie blijven centraal thema

Buurtzorg en VGZ zetten in hun samenwerking volop in op initiatieven die slim omgaan met de beschikbare capaciteit van het zorgpersoneel [video] en zorgpersoneel ontlasten. Dit is een grote uitdaging die speelt binnen de gehele zorgsector. Wijkverpleegkundigen van Buurtzorg werken vanuit het principe: “Hoe maak ik mijzelf overbodig?” Vanuit een focus op preventie en zelfredzaamheid van de cliënt en het netwerk is de verwachting dat de inzet van professionele uren verder kan worden teruggebracht. Corinne Tutein Nolthenius, Strategisch Alliantiemanager VGZ: “We kijken daarbij naar passende inzet van hulpmiddelen, sociale innovatie en zorgtechnologie. Een mooi voorbeeld hiervan in onze samenwerking is de palliatieve kit, die zorgt voor rust in allerlaatste fase van het leven van de cliënt, en tegelijkertijd wijkverpleegkundigen veel tijd en ergernis bespaart.”

Inzet van (zorg)technologie

Een ander belangrijk thema binnen de samenwerking is de inzet van (zorg)technologie. Zo onderzoeken Buurtzorg en VGZ welke technologieën van meerwaarde zijn in de thuissituatie van cliënten en hoe technologie slim geïntegreerd kan worden in het primaire proces. Een specifiek voorbeeld hiervan is Spraakgestuurd Rapporteren, een initiatief dat is uitgerold in samenwerking met softwareleveranciers Attendi en Ecare. Wijkverpleegkundigen hoeven na hun werkdag geen schriftelijke rapportages te verwerken. In plaats daarvan kunnen ze hun rapportages thuis bij de cliënt via een mobile device inspreken in het zorgdossier. De kwaliteit van de rapportages verbetert en de cliënt kan meeluisteren terwijl de rapportage wordt ingesproken. Het levert iedere wijkverpleegkundige ook nog een tijdswinst van 4 minuten op per rapportage per cliënt. Op deze manier kan de administratieve last jaarlijks bij zo’n 68.000 cliënten van Buurtzorg worden verlaagd.

Zorgzame buurten en wijken

Met het nieuwe meerjarencontract zetten Buurtzorg en VGZ in op het concept zorgzame buurten en wijken. Wijkverpleegkundigen staan dichtbij mensen in de wijk, komen achter de voordeur bij de mensen om wie het gaat en staan in contact met de naasten van cliënten. De visie van Buurtzorg en VGZ is dat het versterken van netwerken en steunsystemen een belangrijke factor is in het verminderen van de afhankelijkheid van professionele zorginzet. De alliantiepartners bekijken hoe ze deze beweging kunnen faciliteren en versterken, zodat er meer veerkracht in buurten ontstaat en er meer kan worden opgelost door informele zorg.

Netwerk Zinnige Zorg

Buurtzorg en Coöperatie VGZ maken deel uit van het Netwerk Zinnige Zorg. Dit innovatieve netwerk, een samenwerkingsverband tussen 12 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ, werkt samen aan het realiseren van toekomstbestendige zinnige zorg. De innovatieve partners die deel uitmaken van het netwerk gebruiken elkaars kennis en ervaring om slimme, nieuwe (digitale) zorg te ontwikkelen voor cliënten. Zij delen hun resultaten, nemen goede initiatieven van elkaar over en leren van en met elkaar.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam