Coöperatie VGZ en HKN introduceren oplossingsrichtingen tekort huisartsenzorg

11-02-2020
Om het toenemend tekort het hoofd te bieden en te anticiperen op toekomstbestendige huisartsenzorg, introduceren Coöperatie VGZ en HKN een programma bestaande uit verschillende oplossingsrichtingen. In eerste instantie gericht op de kop van Noord-Holland waar de urgentie hoog is, met de intentie om de oplossingen ook in andere regio’s toe te passen waar een dreigend tekort aan huisartsenzorg speelt. 

Regionale binding door opleidingsplaatsen en dependance huisartsenopleiding

Een van de eerste oplossingsrichtingen die wordt geïntroduceerd, is het aanbieden van opleidingsplaatsen in de regio. Een verkenning hiervoor is door VU/AMC en HKN positief bevonden, mede vanwege onderzoek waaruit blijkt dat afgestudeerden zich meer en langer vestigen in de regio waar zij zijn opgeleid. Daarom is er de intentie om per 1 september te starten met een regionale dependance van de huisartsenopleiding in de kop van Noord-Holland en zodoende de huisartsencapaciteit in de regio te vergroten. Leonie Steenvoorden, directeur HKN: “Regionaal opleiden versterkt de regionale binding. We hopen dan ook dat met de komst van de opleiding in de kop van Noord-Holland, we nieuwe afgestudeerde huisartsen aan onze regio weten te binden en zij zich permanent vestigen in onze regio.” 

De start van een dependance van de huisartsenopleiding is daarmee een van de eerste initiatieven van het programma om toekomstbestendige oplossingen te introduceren, die de druk op de huisartsenzorg verminderen. In samenwerking met een groot aantal regionale zorgverleners, werken Coöperatie VGZ en HKN verschillende oplossingsrichtingen uit.

Uitbreiding capaciteit en digitalisering

Zo heeft HKN, met ondersteuning van Coöperatie VGZ, in een situatie van schaarste een nieuwe huisartsenpraktijk opgericht om de continuïteit van zorg te waarborgen. Naast uitbreiding van de capaciteit, is er in het programma ook veel aandacht voor kansen op het vlak van digitalisering van huisartsenzorg, Zo wordt er nagedacht over het implementeren van digitale huisartsenpraktijken, waarbij er directe interactie is tussen dokter en patiënt, zonder dat dat hoeft te leiden tot een fysiek consult. Daardoor kan huisartsenzorg deels op afstand worden geboden. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar de juiste zorg op juiste plek door de juiste professional (dus samenwerking met GGZ, VVT en ziekenhuizen) en het verder stimuleren van zelfmanagement. Tomas Göbbels, senior inkoper VGZ: “We geloven naast de behoefte aan meer capaciteit, dat de zorg toekomstbestendig wordt door huisartsenzorg anders te organiseren. Door gebruik te maken van nieuwe digitale middelen en zorg over de schotten heen te organiseren. Door zo divers mogelijke oplossingen te introduceren, zorgen we dat we het mét elkaar regelen en we de oplopende werkdruk bij huisartsen en praktijkhouders verminderen.” 

De zorg anders organiseren

Andere onderdelen die binnen dit programma worden uitgewerkt, richten zich onder andere op verdere taakdelegatie in de huisartsenzorg en het anders organiseren van de zorg. Denk hierbij aan het inzetten van basisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en specialisten ouderenzorg (SOG) in de huisartsenpraktijk. Een aantal experimenten lopen hiervoor momenteel al in Den Helder en Grootebroek. Tezamen een rijkheid aan initiatieven en experimenten om te ontdekken hoe we het tekort aan huisartsenzorg in de breedte kunnen oplossen. Met de intentie om datgene dat werkt op te schalen en toe te passen in andere regio’s, passend bij de urgentie en de mogelijkheden die er in die regio zijn.

De zorg in de regio toekomstbestendig maken

Nederland kampt met een oplopend tekort aan huisartsenzorg met regionaal nijpende situaties. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is de verwachting dat in 2023 de helft van de regio’s een huisartsentekort heeft. In 2028 zou dat voor bijna alle regio’s gelden, misschien met uitzondering van Amsterdam en omgeving. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam