Contractering regionale huisartsenorganisaties rond

09-11-2023
VGZ heeft contracten gesloten voor 2024 met 16 regionale huisartsenorganisaties in haar kernregio’s: Noord-Holland Noord, Midden-Holland, Zuid-Holland Zuid, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Noord-Limburg en Maastricht. Met deze contracten kunnen de regionale huisartsenorganisaties de chronische zorg in een bepaalde regio coördineren en uitvoeren. Ook kunnen ze initiatieven vormgeven binnen de eerstelijnszorg met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg te verbeteren.

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ: “We zijn blij dat we goede afspraken hebben gemaakt met de regionale huisartsenorganisaties over passende zorg. We zetten gezamenlijk in op initiatieven op het vlak van arbeidsmarktkrapte en het opleiden van personeel, Meer Tijd voor de Patiënt en digitalisering binnen de huisartsenpraktijken. Op basis van deze nieuwe afspraken kunnen we een vervolg geven aan onze intensieve samenwerking op het gebied van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de huisartsenzorg voor onze verzekerden.” Regionale Huisartsen Organisatie Cohesie: “Na enkele constructieve gesprekken was er snel consensus en hebben we de nieuwe afspraken voor 2024 – 2025 inmiddels vastgelegd. Cohesie heeft de afgelopen periode in samenspraak met VGZ veel initiatief genomen en heeft nog volop ideeën, bijvoorbeeld op het vlak van de continuïteit van huisartsenzorg. Het is fijn dat hier vanuit VGZ hulp voor wordt geboden, wordt meegedacht en dat het ook tot uiting komt in het nieuwe contract. Dat zien we als waardering en geeft veel energie om er samen de schouders onder te zetten want de uitdagingen zijn niet mis.

Landelijke uitrol Meer Tijd voor de Patiënt

Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak, ook in drukke tijden. Dit alles is van groot belang voor toekomstbestendige huisartsenzorg. VGZ is daarom als eerste zorgverzekeraar in 2016 gestart met het maken van afspraken over Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) met huisartsen. In 2022 deden al 7 regio’s mee. Uit de pilots komt naar voren dat de patiënttevredenheid hoger wordt. Het is prettig voor patiënten en zij voelen zich serieus genomen. Daarnaast ervaren huisartsen meer werkplezier en verwijzen zij patiënten minder vaak door naar medisch specialistische zorg of diagnostiek. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat MTVP voor elke huisarts beschikbaar komt. Ook voor 2024 zijn er met de regionale huisartsenorganisaties afspraken gemaakt om de praktijken te ondersteunen bij het uitvoeren van MTVP.

Digitalisering in de praktijk ter ondersteuning

Digitale oplossingen binnen de gezondheidszorg brengen veel mogelijkheden met zich mee. VGZ ziet dat digitalisering de huisartsenzorg kan ondersteunen en versterken. Daarom stimuleert VGZ de inzet van digitale (zorg)oplossingen die direct bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg. Zo kunnen de verzekerden van VGZ die huisartsenzorg nodig hebben, deze krijgen. Digitaal op afstand als dat kan en fysiek in de huisartsenpraktijk als het nodig is. VGZ zet bijvoorbeeld samen met eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg in op het digitale concept Gezond.nl. De patiënt kan de zorgvraag melden via een app. De patiënt krijgt direct antwoord van een van de huisartsen van Gezond.nl. Hierdoor is telefonisch contact overbodig. Wanneer nodig, plant de huisarts van Gezond.nl een fysiek consult bij de lokale praktijk bij de patiënt in de buurt. Bij deze lokale praktijk staat de patiënt ook ingeschreven.

Verminderen van werkdruk

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke opgave. Een stijgende zorgvraag door de vergrijzing, de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk en oplopende wachttijden, zijn de uitdagingen waar de zorgsector en ook de huisartsenzorg voor staat. Samen met zorgaanbieders zet VGZ in op zorgvernieuwingen die de druk op de huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgprofessionals verlagen. Zo zetten we in op het verminderen van administratieve lasten, zodat de zorgprofessionals meer tijd hebben voor het bieden van zorg.

Een mooi voorbeeld zijn de afspraken met de Zorggroep Zorroo in de regio Oosterhout. Hier heeft VGZ samen met Zorroo voorgaande jaren de arbeidsmarktproblematiek in kaart gebracht en een actieplan opgesteld. Ook is er een Taskforce samengesteld die zich ervoor inzet om regionaal de arbeidsmarktproblematiek terug te dringen. Praktijkhouders, waarnemers, AIOS en medewerkers van de zorggroep zetten zich er binnen de Taskforce voor in om de administratieve lasten terug te dringen. Dit doen zij door onnodige verwijzingen te beperken en de grenzen van de 1ste en 2de lijn beter af te bakenen. Ook wordt er actief ingezet op recruitment, onboarding en loopbaanbegeleiding van huisartsen en medewerkers in praktijken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam