Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Inkoopbeleid

Samen met u werken we aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijn die gericht is op zinnige zorg. Op deze pagina leest u wat dat betekent voor het inkoopbeleid. 

Hoofdpunten van het inkoopbeleid 2022

De wijkverpleging is een essentiële schakel in de zorg in de wijk, die mensen in staat kan stellen langer zelfredzaam te zijn. Tegelijkertijd staat de toegankelijkheid van de wijkverpleging onder druk door toenemende personeelstekorten en vergrijzing. In het inkoopbeleid voor de wijkverpleging zetten wij daarom maximaal in op zinnige zorg. We moedigen initiatieven aan die de wijkverpleegkundige tijd besparen, zelfredzaamheid van de cliënt stimuleren en doelmatigheid bevorderen. Daarmee verminderen we de hoge druk op wijkverpleegkundigen.

De hoofdpunten van ons inkoopbeleid zijn:

 • Bevordering zelfredzaamheid
 • Samenwerking in de keten
 • Integere en transparante bedrijfsvoering

Meer over deze hoofdpunten en onze inkoopcriteria ziet u in onderstaande video en leest u in ons inkoopbeleid

Een vergelijking tussen zorgaanbieders

Wij zien het als onze rol om zorgaanbieders te blijven stimuleren tot bevordering van de zelfredzaamheid van klanten. Dit doen wij door zorgaanbieders te vergelijken op basis van relevante indicatoren die hier mee samenhangen. We continueren daarom de methode van gedifferentieerde zorginkoop voor 2021. Wij verfijnen onze benchmark methodiek. De omvang van de afspraak is niet langer het vertrekpunt van de vergelijking. De uitkomsten van de benchmark wordt per aanbieder gecorrigeerd voor bepaalde kenmerken van de populatie die u als aanbieder bedient, zoals onder andere:

 • leeftijd;
 • geslacht;
 • sociaaleconomische status;
 • doelgroepen.

Verder worden in de benchmark de volgende indicatoren van de aanbieder meegenomen:

 • gemiddeld aantal uren wijkverpleging per klant;
 • het huidige tarief.
Samen met u werken we aan zinnige zorg!
Benieuwd naar voorbeelden in de wijkverpleging?

Inkoopcriteria voor ZZP'ers

Vanaf 2019 geven wij ZZP'ers de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst zorg te verlenen. Een deel van de niet-gecontracteerde zorg heeft te maken met ZZP'ers die zorg verlenen. Deze zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten. We willen onze klanten graag de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van dergelijke zorg. Deze mogelijkheid zorgt voor houvast bij zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten en helpt ons bij het streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan.

Om een overeenkomst af te sluiten, worden een aantal aanvullende inkoopcriteria gesteld. Denk hierbij onder andere aan beschikking over het KIWA Keurmerk en het voldoen aan de eisen van de WKKGZ. Bekijk hier alle aanvullende inkoopcriteria voor ZZP’ers. Meer weten over hoe je als ZZP’er het gehele jaar door een overeenkomst met ons gaat? Lees het op de pagina Overeenkomsten.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag over het inkoopbeleid er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

 • In de inkoopvoorwaarden staat dat minimaal 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven moet staan in het Kwaliteitsregister van V&V. Waarom is dit zo en hoe gaat VGZ er mee om wanneer wij ons eigen kwaliteitssysteem hanteren?

  Als zorgverzekeraar willen we goede zorg inkopen voor onze verzekerden. Dit houdt onder andere in dat zorgaanbieders bevoegd en bekwaam zijn. Een eenduidig begrip van kwalitatief goede zorg is hierbij van groot belang. Als zorgverzekeraar volgen wij hierin de definitie en visie van de beroepsgroep V&VN. Het Kwaliteitsregister V&V is het enige instrument waarmee deskundigheidsbevordering onafhankelijk wordt getoetst (ten tijde van het opstellen van de inkoopvoorwaarden). Daarom hebben wij in de inkoopvoorwaarden opgenomen dat minimaal 40% van de verpleegkundigen en verzorgenden ingeschreven moet staan in het onafhankelijke Kwaliteitsregister V&V.

  Bent u van mening dat u op een andere manier de onafhankelijke toetsing van de deskundigheidsbevordering van uw zorgverleners geborgd heeft? Dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper. Wij ontvangen graag een beschrijving van:

  • Het kwaliteitssysteem dat u hanteert om op individueel niveau bij te houden welke activiteiten in het kader van deskundigheidsbevordering zijn ondernomen door de verplegenden en verzorgenden.
  • Hoe u toetst of de verplegenden en verzorgenden die de zorg verlenen bevoegd en bekwaam zijn en blijven.
  • De wijze waarop uw organisatie de onafhankelijke toetsing borgt.

  Onze afdeling Medisch Advies beoordeelt vervolgens of uw alternatieve invulling van deze inkoopvoorwaarde wel of niet geaccepteerd wordt.


 • In de inkoopvoorwaarden staat dat VGZ de persoonlijke AGB-code van niveau 5-verpleegkundigen (en hoger) in vaste loondienst kan opvragen. Waarom is dat nodig?

  Indicaties dienen volgens ons inkoopbeleid 2020 te worden gesteld door een hbo-verpleegkundige die in vaste (loon)dienst is van de instelling. Voor ZZP’ers die niet (minimaal) niveau 5 hebben, geldt dat zij een schriftelijk vastgelegde samenwerking moeten hebben met een hbo-verpleegkundige die indicaties stelt. Deze indicerend verpleegkundige blijft ook betrokken bij de uitvoering van de zorg in het kader van het cyclisch verpleegkundig proces. Om te kunnen toetsen of daadwerkelijk aan deze eis uit het inkoopbeleid wordt voldaan is het mogelijk dat wij de persoonlijke AGB-codes opvragen van ZZP’ers waar een samenwerkingsverband mee is overeengekomen.
 • Als inkoopvoorwaarde heeft VGZ opgenomen dat in geval van spoed de aanrijdtijd van een medisch verantwoordelijke maximaal 15 minuten bedraagt, en dat er binnen 30 seconden een reactie via bijvoorbeeld telefoon of beeldbellen moet zijn. Hoe gaat VGZ om met deze voorwaarde?

  De zorgaanbieder die de onplanbare zorg levert moet binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn indien de vraag daartoe aanleiding geeft. Indien er sprake is van een verhoogd risico op onplanbare zorg, is dit beschreven in het zorgplan van de cliënt. Wanneer de zorgaanbieders regionale afspraken maken over de onplanbare zorg, dient het zorgdossier beschikbaar te zijn voor de zorgaanbieder die de onplanbare zorg levert, zeker bij cliënten met een verhoogd risico op onplanbare zorg.
 • Hoeft er bij PTZ geen schriftelijke terminaliteitsverklaring meer aangeleverd te worden?

  In het kader van het verlichten van de administratieve lasten voor huisartsen hoeft er in het geval van PTZ niet langer een schriftelijke terminaliteitsverklaring aangeleverd te worden. Wel moet uit het zorgdossier van de verzekerde blijken dat door de arts is vastgesteld dat de resterende levensverwachting minder dan drie maanden bedraagt.
 • Is er alleen sprake van aanspraak op PTZ bij een levensbedreigende ziekte?

  Ja, er bestaat alleen aanspraak op PTZ wanneer er door een arts is vastgesteld, op basis van het somatisch ziektebeeld, dat de resterende levensverwachting minder dan drie maanden bedraagt. Dit hoeft niet te blijken uit een terminaliteitsverklaring. In het zorgdossier moet te herleiden zijn dat een arts heeft vastgesteld dat de resterende levensverwachting minder dan drie maanden bedraagt.
 • In het kader van een doelmatige inzet van PTZ moeten de mantelzorger(s) en/of vrijwilligers betrokken moeten worden. Wat als deze er niet zijn?

  VGZ hecht veel waarde aan een doelmatige inzet van zorg om de beschikbare middelen binnen de wijkverpleging zo goed mogelijk te besteden. Daarom vinden wij het belangrijk dat het sociale vangnet van de verzekerde meegenomen wordt in het zorgplan. Dit is voor palliatieve thuiszorg niet anders. Het kan echter in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat er geen mantelzorgers of vrijwilligers zijn die kunnen ondersteunen in de palliatieve fase. In dat geval moet u als aanbieder op doelmatige manier professionele inzet van zorg realiseren. Echter, er is slechts bij uitzondering én gedurende maximaal enkele dagen behoefte aan intensieve (24-uurs) wijkverpleegkundige zorg. Dit geldt ook indien er geen mantelzorger of vrijwilliger betrokken is.
 • Hoe wordt nazorg voor de nabestaanden na overlijden van de cliënt gefinancierd?

  In de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om zorg te declareren die geleverd is na overlijden van de patiënt. Een eenmalig nazorggesprek door de eerst verantwoordelijke verpleegkundige is verdisconteerd in het tarief.
 • Hoe kan ik experimentbekostiging binnen de wijkverpleging aanvragen?

  Alleen pluscontractanten komen in aanmerking voor experimentbekostiging binnen de wijkverpleging. U kunt hierover in gesprek gaan met uw regionale zorginkoper.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam