Uw gekozen zorgsoort:

Wijkverpleging

Op deze pagina vindt u als zorgaanbieder informatie over de zorg die onder de aanspraak wijkverpleging valt.

Inkoopbeleid raadplegen

Alles over ons inkoopbeleid wijkverpleging.
Informatie voor ZZP'ers
Alles over de inkoopcriteria voor ZZP'ers
Informatie over contracten

Alles over contracten en overeenkomsten.

Declaraties indienen
Voor een snelle afhandeling van uw declaraties.

Vergelijk en Kies

Ga naar Vergelijk en Kies voor een overzicht met alle gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging bij Coöperatie VGZ.

Relevante links

Vecozo
Vektis 

 
 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Ik wil meer weten over het intrekken van de beleidsregel MSVT

  In deze factsheet MSVT staan de belangrijkste veranderingen beschreven naar aanleiding van het intrekken van de beleidsregel MSVT.

  Bekijk de MSVT factsheet 201712220 (pdf)

 • Ik ben op zoek naar het Wondzorgkader 2019

  VGZ zal bij publicatie van het definitieve Kwaliteitskader Complexe Wondzorg van het Wondplatform Nederland (verwachting zomer 2018), in overweging nemen of deze standaard het VGZ Wondzorgkader kan vervangen. VGZ zal hierover via de website communiceren. 

  Bekijk het Wondzorgkader 2019

 • Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen.

  Uw rekeningnummer kunt u wijzigen middels het wijzigingsformulier (pdf). U kunt dit formulier versturen door onderaan het formulier op de button ‘verzenden’ te klikken. Bijlagen voegt u toe met de paperclip. Lukt het digitaal versturen niet? Mail het formulier dan naar contractmanagement.rekeningnummers@vgz.nl.

 • Hoe pas ik mijn contactgegevens aan?
  Dit kan via Vektis. Wijzigingen in Vektis worden automatisch doorgevoerd in onze administratie.
 • Wat gebeurt er als mijn declaraties het met Coöperatie VGZ overeengekomen plafond overschrijden?

  Sinds 2015 met de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zvw spreken wij plafondafspraken af. We treden met elkaar in overleg zodra 70% van het Zorgkostenplafond in het eerste half jaar is bereikt en uiterlijk 1 september 2017 indien de verwachting is dat het Zorgkostenplafond zal worden overschreden.

  Als u het plafondbedrag overschrijdt, blijven wij in eerste instantie doorbetalen. Omdat alles boven het plafondbedrag voor uw rekening komt, vorderen we deze kosten achteraf terug.​ 

 • Hoe wordt de benchmark vastgesteld?

  We stellen 3 groepen samen op basis van de hoogte van het zorgkostenplafond 2017. Iedere groep kent zijn eigen doelmatigheidsnormen. Per 2018 verfijnen we deze met een correct op Sociaal Economische Status (SES)-score en leeftijd: 

  • gemiddeld aantal maanden wijkverpleging per cliënt (doorlooptijd);
  • kosten van de geleverde wijkverpleging per cliënt;
  • aantal uren wijkverpleging per cliënt

  We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende behoren.

 • Hoe kun je in aanmerking komen voor een Plus contract?

  We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende behoren. Aanbieders die op minimaal twee van de drie indicatoren tot de 25% best scorende horen, komen in aanmerking voor een Plus-contract.

  Mochten wij twijfels hebben over de financiële gezondheid – en hiermee samenhangend de continuïteit van zorg voor onze verzekerden – van de aanbieder die in aanmerking komt voor een Plus-contract, dan vragen wij hierover aanvullende informatie op bij de betreffende instelling. Mede op basis van deze informatie kunnen wij besluiten om wel of geen Plus-contract aan te bieden.

 • Samenloop Wlz en Zvw: wat verandert er?

  Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen. 

  Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

  Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) zullen bij het afwijzen van declaraties u zoveel mogelijk helpen dit op te lossen. Om het afwijzen van declaraties te voorkomen, adviseren wij u om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – uw cliënt te vragen of deze in een Wlz-instelling ‘verblijf met behandeling’ ontvangt.