Zorg opschorten of beëindigen

Wilt u als zorgaanbieder zorg opschorten of beëindigen? Dan kunt u dit doen op grond van zwaarwegende redenen. We begrijpen dat dit zowel voor u als uw cliënt een vervelende situatie is. Op deze pagina helpen we u daarom graag met meer informatie over de procedure en een stappenplan.

Wanneer kunt u als zorgaanbieder zorg opschorten?

U kunt als zorgaanbieder zorg opschorten of beëindigen als er zwaarwegende redenen bestaan waardoor u de zorgverlening niet (meer) in redelijkheid uit kunt voeren. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke situaties. Het gaat dan vaak over levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Meer hierover leest u in ons Protocol "zorgopschorting en zorgbeëindiging".

Met de hulp van onderstaand stappenplan bepaalt u welke stappen in uw situatie met de cliënt nodig zijn. Wilt u als zorgaanbieder de zorg (nog) niet opschorten of beëindigen, maar is er wel een onwenselijke situatie ontstaan? Lees dan hier meer over onze tips en handvatten voordat u de procedure "zorgopschorting of zorgbeëindiging" start.

Stappenplan zorgopschorting en zorgbeëindiging

Wanneer het verlenen van zorg niet (meer) op een redelijke manier van u gevraagd kan worden, doorloopt u onderstaand stappenplan.

 1. Bespreek de situatie met andere professionals in uw vakgebied

  Om zorg te kunnen beëindigen of opschorten is het van belang dat u als zorgaanbieder de situatie heeft besproken met andere zorgaanbieders van andere disciplines of deskundigheidsniveaus (denk hierbij bijvoorbeeld aan een arts of casemanager).

 2. Breng uw cliënt schriftelijk op de hoogte van:

  • uw voornemen om de zorg op te schorten/te beëindigen
  • uw melding van dit voornemen bij ons als zorgverzekeraar

  Om zorg op te schorten of te beëindigen is het vereist dat uw cliënt minimaal één keer schriftelijk op de hoogte is gebracht van uw voornemen dit te doen, wanneer de situatie niet verandert. Uw melding aan de cliënt is hierbij voorzien van redenen en toelichting op uw voornemen.

  Daarnaast is het een vereiste dat u uw cliënt minimaal één keer schriftelijk op de hoogte stelt van uw melding bij ons als zorgverzekeraar. Uw cliënt moet weten dat wij (en eventueel andere betrokken partijen) zijn ingeschakeld om samen op te zoek gaan naar een oplossing.

 3. Heeft u alle stappen volledig doorlopen? Vul dan dit formulier in

  Wanneer u bovenstaande stappen volledig heeft doorlopen, dan kunt u het formulier "Zorgopschorting en Zorgbeëindiging" volledig invullen en bij ons indienen. Let op: u blijft als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de cliënt totdat er een passende oplossing is gevonden.


Veelgestelde vragen & antwoorden

 • U als zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de cliënt totdat er een passende oplossing is gevonden. Anders gezegd: u draagt er in ieder geval zorg voor dat al gestarte zorg wordt voortgezet of overgedragen totdat er een definitieve oplossing gevonden is.
 • Onder zorgopschorting wordt verstaan het weigeren van zorg voordat de zorglevering is begonnen. Als zorgaanbieder kunt u zorg opschorten om de volgende reden: 

  • De zorgaanbieder heeft zwaarwegende redenen waardoor de zorgverlening niet in redelijkheid uitgevoerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld op grond van eerdere ervaringen met de cliënt in de zorgverlening.

  Onder zorgbeëindiging wordt verstaan dat de ingezette zorg door de zorgaanbieder eenzijdig wordt stopgezet. Dit terwijl de zorgvraag nog wel actueel is. Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden. Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn:

  • Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgaanbieder in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit de handelwijze van familie van de cliënt.
  • Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie.
  • Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgaanbieder. 
  • Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.

  In de besluitvorming moeten de volgende afwegingen worden meegenomen:

  • Het belang van de cliënt tegen de belangen van medewerkers. 
  • Of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt.
 • Wanneer u het formulier "Zorgopschorting of zorgbeëindiging" volledig heeft ingevuld én van de gevraagde bijlages heeft voorzien, ontvangt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Ons team Zorgadvies en bemiddeling gaat vervolgens aan de slag met uw aanvraag. Zij voeren wederhoor uit bij de andere betrokken partijen en nemen mogelijk ook nog contact met u op wanneer er aanvullende informatie benodigd is.

  Wanneer het dossier compleet is en de aanvraag helder, wordt het team Medisch Advies van Coöperatie VGZ betrokken en geïnformeerd. Onze medisch adviseurs doen een uitspraak over de situatie en bepalen uiteindelijk of de reden voor zorgweigering of zorgbeëindiging gegrond is. Wij informeren u hierover en laten u tevens weten wat de vervolgstappen zijn.

  Na inzending van het formulier nemen we binnen 3 werkdagen contact met u op.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam