Aanvullende informatie contractaanbod Preventieve voetzorg 2024

Voor 2024 bieden we zorgaanbieders een nieuwe overeenkomst en tariefbijlage aan. Bij het bepalen van ons contractaanbod en de nieuwe tarieven hebben we rekening gehouden met verschillende factoren en belangen.

Hoe komen we tot ons contractaanbod en de tarieven?

Met ons inkoopbeleid en ons contractaanbod willen we samen met zorgaanbieders een bijdrage leveren aan toegankelijke en betaalbare paramedische zorg. De inzichten en ervaringen van zorgaanbieders zijn cruciaal om dit gezamenlijke doel te bereiken. Daarom zijn we continu in gesprek met praktijken en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld via dialoogsessies en webinars.

Tijdens deze gesprekken gaven zorgaanbieders bijvoorbeeld aan dat er beperkte investeringsruimte is voor regionale samenwerkingen, vanwege onder andere hoge energiekosten. Ook ontvingen we signalen over de arbeidsmarktkrapte en de wens van werkgevers om de lonen van werknemers te verhogen. Om tegemoet te komen aan deze signalen, verhogen we de tarieven. Daarnaast hebben we als zorgverzekeraar de opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze leden. Dat is juist in deze tijd, waarin de kosten voor het dagelijkse leven hoog zijn, een belangrijk aandachtspunt geweest bij het vaststellen van de tarieven.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat toekomstbestendige zorg over meer gaat dan alleen de tarieven. Zo werken we aan duurzame relaties en samenwerkingen met zorgaanbieders door verschillende meerjarige overeenkomsten aan te bieden. Ook willen we een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van de administratieve last. Daarom hebben we dit jaar de machtigingsvereiste voor (chronische) fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie afgeschaft. In 2024 gaan we samen met de beroepsgroep weer op zoek naar mogelijkheden om de administratieve last en werkdruk verder te verlagen, zodat paramedische zorgaanbieders meer tijd over houden voor hun patiënten.

Hoe is ons tarief opgebouwd?

Ons tariefvoorstel voor 2024 is gebaseerd op de maximum NZa-tarieven 2024. De meeste regionale huisartsenorganisaties die preventieve voetzorg leveren, ontvangen een tariefvoorstel op basis van de prijsindexcijfers van de NZa.

Voor individuele zorgaanbieders wijken we iets af van deze maximumtarieven. De reden hiervoor is dat we samenwerking van zorgaanbieders willen stimuleren bij de zorg van patiënten met een chronische indicatie, bijvoorbeeld bij diabetes mellitus. Daarom geven we de voorkeur aan het contracteren van deze zorgaanbieders via een regionale huisartsenorganisatie en niet via individuele overeenkomsten. We stimuleren individuele aanbieders van preventieve voetzorg hiermee om zich aan te sluiten bij een regionale huisartsenorganisatie.

Waar werken we samen naartoe?

Het toepassen van zinnige, passende zorg is een belangrijke manier om de paramedische zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) geeft hier op landelijk niveau richting aan. In ons contractaanbod stimuleren we passende zorg door Good Practices en FIT-initiatieven aan te moedigen. Dit zijn bewezen en succesvolle voorbeelden van zinnige en doelmatige zorg.

Bovendien werken we in onze kernwerkgebieden aan de uitdagingen uit de regiobeelden. Dit doen we samen met verschillende paramedische samenwerkingsverbanden. In 2024 willen we deze regiobeelden uitwerken tot een concreet regionaal plan. In navolging van de tariefsverhoging hebben we in dit regionale plan extra aandacht voor de investeringsruimte voor regionale samenwerkingen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam