Veelgestelde vragen over afschaffing machtigingenbeleid

Het machtigingenbeleid voor (chronische) fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie (oedeemtherapie) is op 1 januari 2023 afgeschaft. Lees hierover meer in het nieuwsbericht of vind hieronder direct antwoord op veelgestelde vragen. 

Algemeen

 • In de afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd met paramedische zorgaanbieders. Naast dialoogsessies over de toekomst van paramedische zorg hebben we geluisterd naar ervaringen rondom ons beleid. Tijdens deze gesprekken ging het veelvuldig over het machtigingenbeleid. Met dit beleid willen we vooraf duidelijkheid geven over de vergoeding van behandelingen. Dit beschermt patiënten dus vooraf tegen onverwachte zorgkosten. Dit beleid leidt echter ook tot een ongewenste toename van de administratieve last. Daarom hebben we besloten het machtigingenbeleid beweegzorg per 1 januari 2023 af te schaffen. Lees meer in het bericht 'Afschaffing machtigingenbeleid beweegzorg'.
 • Ja, voor zowel gecontracteerde zorgaanbieders als niet-gecontracteerde zorgaanbieders is het machtigingenbeleid per 1 januari 2023 afgeschaft.
 • Het is sinds 1 januari 2023 niet meer nodig om een machtiging aan te vragen voor:
  • Fysiotherapie
  • Oefentherapie
  • Huidtherapie (specifiek voor het behandelen van lymfeoedeem en littekens)

  U kunt dus direct starten met de behandeling.

  De bijbehorende indicaties van bovengenoemde behandelingen staan ook vermeld in bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (Artikel 2.6, lid 2)
 • Net als voorgaande jaren worden uw declaraties vanaf 1 januari 2023 op basis van ons reguliere proces gecontroleerd. Onderdelen van dit reguliere controleproces zijn onder andere formele en materiële controles. Deze controles geven ons inzicht in de mate waarin de geleverde zorg rechtmatig was (conform bijlage 1 van het besluit zorgverzekering, artikel 2.6, lid 2).

  Let op/ongewijzigd beleid:
  U dient altijd de afgegeven verklaring voor diagnose in eigen beheer te hebben. Indien uw declaraties op basis van het reguliere proces worden gecontroleerd (zie hiervoor ons controleplan), geeft deze verklaring een duidelijk beeld van de doelmatigheid van de geleverde zorg.

  Meer informatie over ons reguliere controleproces kunt u nalezen in het Controleplan.
 • Sinds 1 januari 2023 hoeft u geen machtiging meer aan te vragen voor:
  • Fysiotherapie
  • Oefentherapie
  • Huidtherapie (specifiek voor het behandelen van lymfeoedeem en littekens)

  U beoordeelt zelf of de situatie van onze verzekerde voldoet aan de voorwaarden en u informeert de verzekerde hierover. U declareert behandelingen vanaf 1 januari 2023 zonder machtigingsnummer.

  Let op/ongewijzigd beleid:
  U dient altijd de afgegeven verklaring voor diagnose in eigen beheer te hebben. Indien uw declaraties op basis van het reguliere proces worden gecontroleerd (zie hiervoor ons controleplan), geeft deze verklaring een duidelijk beeld van de doelmatigheid van de geleverde zorg.
 • In de meeste gevallen zijn verklaringen van diagnose maximaal 12 maanden geldig. Uitzonderingen hierop zijn chronische aandoeningen die op basis van medische noodzaak zijn opgenomen in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u de zogenaamde ‘chronische lijst’ in bijlage 1 raadplegen. De regels voor bewaartermijnen van verklaringen van diagnoses zijn vastgelegd in artikel 454, lid 3 van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw beroepsorganisatie kan u hier meer informatie over geven.

Machtigingen

 • Nee, de termijn voor het indienen van machtigingsaanvragen is definitief gesloten.

  Bij de aankondiging van de afschaffing van het machtigingenbeleid hebben wij twee termijnen vastgesteld voor het indienen van machtigingsaanvragen voor behandelingen die gestart zijn vóór 1 januari 2023. Deze termijnen hadden het doel een correcte afhandeling van lopende behandelingen te garanderen: 

  • Machtigingen voor behandelingen die gestart zijn tussen 1 december 2021 en 30 november 2022 konden vóór 1 december 2022 aangevraagd worden. 
  • Machtigingen voor behandelingen die gestart zijn na 30 november 2022 en doorlopen in 2023 konden tot uiterlijk 1 februari 2023 aangevraagd worden.

  Sinds 1 februari 2023 kunnen er dus geen machtigingen meer aangevraagd worden.

Declareren

 • Als een lopende behandelreeks voor een chronische indicatie doorloopt in 2023, is het vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig om in de declaratie het machtigingsnummer te vermelden. Bij het indienen van desbetreffende declaraties kunt u het daarvoor bestemde veld dus leeg laten. Dit veld wordt door Vektis aangeduid als 'rubriek 406'. Raadpleeg de berichtstructuur van de Vektis Standaardisatie.

  Let op/ongewijzigd beleid:
  Deze administratieve einddatum is niet van invloed op wettelijke termijnen die gelden voor het behandelen van chronische indicaties. U blijft zelf verantwoordelijk voor het hanteren van deze wettelijke termijnen. Meer informatie hierover leest u in bijlage 1, Chronische indicaties.

 • Wanneer u in 2023 samen met een andere praktijk een behandelreeks voor een chronische indicatie verzorgt, hoeft u hier geen machtiging meer voor aan te vragen.

  Let op/ongewijzigd beleid:

  1. U dient altijd de verklaring van diagnose en medische noodzaak (opgesteld door een erkend verwijzer zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden) in eigen beheer te hebben. Hierin dient de verwijzer aan te geven wat de medische noodzaak is voor behandeling bij twee praktijken (raadpleeg hiervoor de NZa beleidsregels). Voor vragen over de beoordeling van medische noodzaak kunt u contact opnemen met uw beroepsorganisatie (SKFKNGF of VvOCM). Indien uw declaraties op basis van het reguliere proces worden gecontroleerd (zie hiervoor ons controleplan), geeft deze verklaring een duidelijk beeld van de doelmatigheid van de geleverde zorg.
  2. Samen met de andere praktijk stelt u een behandelplan vast. Dit afgestemde behandelplan legt u vast in het Elektronisch Patiënten Dossier.
 • Indien u in 2023 een behandelreeks voor een chronische indicatie overneemt van een andere praktijk hoeft u hier geen machtiging meer voor aan te vragen. U kunt dus gelijk starten met declareren.

  Let op/ongewijzigd beleid:
  1. U dient altijd de verklaring van diagnose van een erkend verwijzer van de andere praktijk over te nemen en in eigen beheer te hebben. Door deze verwijzing te documenteren, kunt u aantonen dat de behandelreeks (met CSI-codes 008 en 001) doorloopt. Indien uw declaraties op basis van het reguliere proces worden gecontroleerd (zie hiervoor ons controleplan), geeft deze verklaring een duidelijk beeld van de doelmatigheid van de geleverde zorg. Voor meer informatie over het declareren van een chronisch traject kunt u terecht op de pagina Overzicht indicatiecodes (CSI).
  2. U kunt pas een declaratie indienen ná de laatste declaratiedatum van de andere praktijk.
 • Wij kunnen u niet adviseren over het selecteren van een juiste diagnosecode of over de aanspraak zoals is opgenomen in bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (Artikel 2.6, lid 2).

  Raadpleeg hiervoor de DCSPH-lijst en de beleidsregels van de NZa. Voor vragen over het selecteren van de diagnosecode of over de beoordeling van aanspraak conform bijlage 1 verwijzen wij u naar uw beroepsorganisatie (SKF, KNGF of VvOCM).

 Ongewijzigd beleid: verklaring van diagnose (verwijzing)

U dient altijd de verklaring van diagnose (opgesteld door een erkend verwijzer) in eigen beheer te hebben. Een verklaring van diagnose is volledig als onderstaande elementen staan opgenomen:

 • Naam, geboortedatum en klantnummer van de patiënt
 • De verwijsdatum
 • De medische indicatie/diagnose
 • Naam en discipline of AGB-code van de erkend verwijzer
 • Handtekening en/of stempel van de erkend verwijzer

Een erkend verwijzer is een huisarts, basisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist, verpleegarts, revalidatiearts, sportarts, tandarts, AVG arts, verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA).


Ook een arts-assistent of huisarts in opleiding is een erkend verwijzer, zolang duidelijk is dat deze werkzaam is onder supervisie van een arts. 

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag via het contactformulier

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam