Contractering 2020: Diagnostiek en trombosezorg

18-09-2019
Coöperatie VGZ werkt samen met zorgaanbieders aan zinnige zorg voor onze verzekerden. Zinnige zorg is beter voor de patiënt tegen lagere kosten. Op basis van onderzoek, concrete voorbeelden van aanbieders en nieuwe technologie zien we ook mogelijkheden op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg.

Integrale digitale diagnostiek

Als we kijken naar diagnostiek en trombosezorg in Nederland is er sprake van versnippering, een fors capaciteitsoverschot en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. Onderzoeken en analyses, voorbeelden uit het buitenland en initiatieven van aanbieders vormen de basis voor ons streven naar integrale digitale diagnostiek: zinnige diagnostiek, waarbij de kwaliteit wordt verhoogd en de kosten voor de samenleving worden verlaagd.

In ons beleid, gepubliceerd in april 2019, presenteerden we daarom de volgende aanpak: organisatie en coördinatie van diagnostiek op regionaal niveau, stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen eerste en tweede lijn en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt (in overleg met alle relevante betrokken partijen) voor duurzame diagnostiek. Met ingang van 2020 start VGZ daarom samen met aanbieders een transitie naar toekomstbestendige diagnostiek, met als einddoel dat er in 2022 in elke GHOR-regio één partij verantwoordelijk is voor de realisatie van integrale digitale diagnostiek voor al onze verzekerden.

Inkoopprocedure eerstelijnsdiagnostiek voor 2020

De eerste stap naar dit einddoel is gezet: VGZ heeft voor 2020 een offertetraject uitgezet. Zorgaanbieders zijn uitgenodigd een offerte in te dienen voor één of meerdere diagnostieksoorten in één of meer regio's. De offertes zijn getoetst in een verificatie- en beoordelingstraject. De toekenning is op basis van vooraf vastgestelde criteria gedaan. Op vrijdag 6 september 2019 zijn de inschrijvende partijen geïnformeerd over het resultaat van het offertetraject.

In negen GHOR-regio’s kon één regievoerende diagnostiekaanbieder worden aangewezen. In die regio’s neemt de gecontracteerde zorgaanbieder contact op met alle relevante partijen, waaronder aanvragers/huisartsen, om gezamenlijke afspraken te maken. In de overige regio’s worden aanbieders per deelsoort voor diagnostiek en trombosezorg gecontracteerd. Voor de namen van de voor 2020 geselecteerde diagnostiekaanbieders per GHOR-regio verwijzen we naar het overzicht op onze website.

Dit is de voorlopige situatie op basis van het offertetraject. Aanbieders die offertes indienden kunnen daar tot en met 27 september bezwaar tegen aantekenen. Naar aanleiding daarvan kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. De regionale verdeling en toewijzing is daarom uiterlijk medio oktober pas definitief.

Vervolg

De door ons gecontracteerde (regievoerende) diagnostiekaanbieders in de regio nemen zo spoedig mogelijk contact op met (een vertegenwoordiging van) relevante partijen in de regio (waaronder huisartsen) om afspraken te maken over de situatie met ingang van 2020. Deze afspraken worden vastgelegd in een door alle partijen ondertekende overeenkomst (Service Level Agreement).

Te denken valt aan afspraken over patiënt- en aanvrager-tevredenheidsonderzoeken, faciliteren van digitaal aanvragen, terugkoppelen van aanvraaggedrag, consultverlening, informatiedeling tussen partijen ter voorkoming van dubbele diagnostiek, tijdige uitslagen van onderzoeken, tijd tot afname/uitvoer van onderzoeken en de toegang tot het priknetwerk. We streven er naar om u als aanvrager meer invloed te geven op de wijze waarop de eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in uw eigen regio wordt vormgegeven.

Gevolgen voor verzekerden

Wij zullen u vanaf volgend jaar vragen om voor verzekerden van VGZ en de bij Coöperatie VGZ behorende merken, diagnostiek en trombosezorg aan te vragen bij door ons gecontracteerde aanbieders. Dit om te voorkomen dat verzekerden op basis van hun polisvoorwaarden de kosten voor diagnostiek niet volledig vergoed krijgen. Uiteraard informeren wij onze verzekerden hierover. We streven er naar om aanvragers op laagdrempelige wijze te informeren over door ons gecontracteerde aanbieders, zodat gerichte doorverwijzing mogelijk wordt. De wijze waarop we dit doen, willen we de komende periode samen met (een vertegenwoordiging van) huisartsen en de door ons gecontracteerde partijen verder uitwerken.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over wat dit betekent voor uw huisartsenpraktijk of uw patiënt? Bekijk dan deze pagina met daarop de belangrijkste vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam