Addendum POH-GGZ

In veel huisartspraktijken werkt een praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Deze praktijkondersteuner geeft zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Voor de POH-GGZ sluiten wij aparte prestaties af.

 Functie van de POH-GGZ

De POH-GGZ geeft zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Hierdoor is deze zorg dichtbij beschikbaar, zijn er mogelijkheden voor zelfmanagement en hoeven er minder patiënten doorverwezen te worden naar de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. 

Een volledige beschrijving van de functie van de POH-GGZ staat in het landelijke functie- en competentieprofiel.

In de geldende NZa beleidsregel Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg van de NZa vindt u meer informatie over de POH-GGZ.

 Prestatie voor POH-GGZ aanvragen

Voor de inzet van een POH-GGZ in uw praktijk sluit u een aparte prestatie af. Dit verloopt via de contractering van huisartsenzorg. De prestatie kan door individuele huisartsen, via een samenwerkingsverband, of op regionaal niveau via de zorggroep afgesloten worden. 

Prestatie aanvragen

Via de vragenlijst 'Huisartsenzorg aanvullende prestaties' in VECOZO kunt u de prestatie voor POH-GGZ indienen.

Voor de aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De grootte van uw praktijk
 • De personele inzet van de POH-GGZ in uren (inclusief kopie van de arbeidsovereenkomst van de POH-GGZ)
 • Eventuele extra inzet in de vorm van consultatie en e-health

Alle aanvragen worden vooraf beoordeeld. Bij een goedkeuring van de aanvraag bieden we u vanaf het eerstvolgende kwartaal het addendum aan in VECOZO. Hierin staan de looptijd en het tarief vermeld.

Extra uren binnen S3 aanvragen

Vanuit Segment 1 (S1) wordt 12 uur per week per 2.350 patiënten vergoed (vanaf 2024 is dit 16 uur per week). Wilt u extra uren beschikbaar maken voor de POH-GGZ? Dat is mogelijk binnen Segment 3 (S3). Via de vragenlijst 'Huisartsenzorg aanvullende prestaties' in VECOZO kunt u de extra uren aanvragen. We beoordelen deze aanvraag op de volgende punten:

 1. Het ter beschikking stellen van extra uren, consultaties en e-health moet een oplossing bieden voor onze verzekerden. 
  De aanvraag wordt niet goedgekeurd wanneer de extra middelen als overbruggingszorg worden ingezet en de oplossing in de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ ligt. Maak daarom bij de aanvraag inzichtelijk hoe de doorstroom van patiënten op dit moment verloopt. Eventueel voeren we graag een gesprek over een verbetering van de verwijsmogelijkheden of doorstroom.
 2. Business case rondom substitutie of wachtlijsten
  We vragen om een business case rondom substitutie (met vermelding met welke organisaties dit is afgestemd) en/of rondom aantoonbare reductie van wachtlijsten in de regio.
 3. Regionale ontwikkelingen
  De regionale zorginkoper beoordeelt of de extra inzet passend is binnen de regionale ontwikkelingen.

Aantal uren voor inzet POH-GGZ wijzigen

Wilt u gedurende de looptijd van het addendum meer of minder uren POH-GGZ inzetten? Vraag deze wijziging dan aan via hetzelfde formulier 'Huisartsenzorg aanvullende prestaties' in VECOZO. We adviseren u dit voor het eind van het kwartaal te doen. Wijzigingen gaan namelijk vanaf het eerstvolgende kwartaal in, en kunnen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.

 Tarieven

De inzet van de POH-GGZ wordt vergoed door:

 • Het declareren van specifieke consulten
 • Een aanvullende opslag op het inschrijftarief

De opslag op het tarief dekt daarbij zowel de kosten van de ondersteuner, de aanvullende managementtijd van de huisarts en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen. Het maximumtarief voor de opslag geeft binnen S1 ruimte om 12 uur per week per 2.350 patiënten een POH-GGZ in te zetten (vanaf 2024 is dit 16 uur per week). Wanneer er minder POH-GGZ wordt ingezet, wordt het tarief evenredig verlaagd. Vergoeding boven de 12 uur (vanaf 2024 16 uur) per 2.350 patiënten wordt afgesproken in S3, onderdeel Zorgvernieuwing. Meer hierover leest u in het hoofdstuk 'Extra uren binnen S3 aanvragen'. 

Consultatie en e-health declareren

De POH-GGZ kan een specialist (zoals een psycholoog of psychiater) raadplegen voor advies. Hiervoor kan de huisartsenpraktijk tariefafspraken maken met de betreffende specialist. Ook heeft de POH-GGZ de mogelijkheid om e-health in te zetten voor zelfmanagement.

Het tarief voor consultatie en e-health is gebaseerd op de te verwachten kosten. Daarom vragen we aan het eind van het kalenderjaar de werkelijke kosten op. Als deze lager zijn dan het gedeclareerde bedrag, dan vorderen we op basis van naberekening het verschil terug.

Prestatiecodes

 • De prestatiecode voor S1 is 11201
 • De prestatiecode voor S3 is 31343

Rekenvoorbeelden

In de geldende beleidsregel van de NZa vindt u enkele rekenvoorbeelden voor het tarief van de POH-GGZ.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam