Veelgestelde vragen - Diagnostiek & trombosezorg 2020

Over de uitkomst van het offertetraject hebben we van veel huisartsen en andere betrokkenen vragen gekregen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden. Ook vindt u hier meer informatie over de directe gevolgen voor uw praktijk en uw patiënt. 
 • In de eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in Nederland is momenteel sprake van een fors capaciteitsoverschot, grote versnippering en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. Veel van de aanbieders werken langs elkaar heen en hebben overlappende prik- en distributienetwerken. De extra kosten die dit veroorzaakt komen voor de rekening van de patiënt. Wij willen dit anders en zinniger organiseren. Ons doel is integrale, digitaal ondersteunde, zinnige en kosteneffectieve diagnostiek. Diagnostiek waarbij de kwaliteit wordt verhoogd en de kosten voor de samenleving worden verlaagd.

  Dit kan worden bereikt door schaalvergroting en een goede regionale organisatie van de diagnostiek over de lijnen en disciplines heen. Een goede organisatie behelst:

  • tijdige afname
  • goede bereikbaarheid van de prikposten
  • kwalitatief hoogstaande uitvoering van onderzoeken
  • tijdige uitslagen
  • beschikbaarheid van uitslagen voor alle betrokkenen (integraal) ook na verwijzing (voorkomen van dubbeldiagnostiek)
  • faciliteren van digitaal aanvragen
  • periodiek patiënt- en aanvragerstevredenheidsonderzoek  

  Verantwoordelijkheid voor dit toekomstbestendig integraal diagnostiek aanbod wordt het beste in één regio bij één onafhankelijke aanbieder belegd. Gekozen is voor de omvang van een GHOR regio.

  Er is gekozen voor de GHOR-regio's omdat dit niet samenvalt met bestaande adherentiegebieden van diagnostiekaanbieders en we dus geen bestaande aanbieders een voordeel geven op anderen. Ook kozen we hiervoor omdat dit relatief grote aantal regio's (25) wel leidt tot schaalvergroting, maar niet tot monopolievorming. In 9 regio's hebben we al een integrale digitale diagnostiekaanbieder kunnen selecteren, die in de komende jaren de toegezegde kwaliteitsdoelstellingen en digitale ontsluiting(en) moet waarmaken. In de overige 16 regio's contracteren we één of meer partijen die de eerstelijnsdiagnostiek zoveel mogelijk integraal aanbieden. Voor de komende jaren streven wij ook daar naar integrale aanbieders die de eerste- en de tweedelijnsdiagnostiek verbinden. 

 • Op onze website vindt u een actueel overzicht van gecontracteerde aanbieders per GHOR-regio. Vanaf half november is deze informatie ook beschikbaar in de zorgzoeker op postcodeniveau.
 • Per regio is de geselecteerde aanbieder ervoor verantwoordelijk een fijnmazig priknetwerk in te richten. Omwille van de efficiëntie kunnen eventuele dubbelingen uit het huidige netwerk verwijderd worden, maar de kwaliteit en toegankelijkheid van het netwerk mag voor verzekerden niet afnemen. Ook de gemiddelde reistijd zou niet noemenswaardig moeten toenemen. Informatie over de locaties en openingstijden van de prikposten staat op de website van de diagnostiekaanbieder. Omdat deze situatie per 1 januari 2020 ingaat, is deze informatie nu nog niet actueel. 
 • Met deze wijziging beoogt VGZ zowel de kwaliteit van de diagnostiek als de betaalbaarheid voor de patiënt te vergroten. Zo neemt dubbeldiagnostiek af, blijft het priknetwerk fijnmazig en toegankelijk, worden uitslagen digitaal uitgewisseld tussen de eerste en de tweedelijn en krijgt de patient inzicht in de eigen uitslagen. 
 • VGZ vraagt huisartsen om VGZ-verzekerden met ingang van 2020 door te verwijzen naar de door VGZ gecontracteerde diagnostiekaanbieder. Een andere optie voor de huisarts is om in overleg te treden met de diagnostiekaanbieder en deel uit te gaan maken van het priknetwerk van deze diagnostiekaanbieder. 
 • Als voordeel voor de huisartsen valt o.a. te denken aan: het eenvoudig digitaal aanvragen van betrouwbare diagnostiek van hoge kwaliteit, snelle digitale beschikbaarheid van uitslagen, goede ondersteuning bij interpretatie van de uitslagen, alle zorgverleners kunnen over dezelfde relevante informatie beschikken en inzage van de diagnostiek resultaten voor de patiënt. Daarnaast vragen wij de geselecteerde diagnostiekaanbieders om SLA's te sluiten met huisartsen en zorggroepen waarin kwaliteitsafspraken en niveau van dienstverlening worden vastgelegd.
 • VGZ streeft ernaar voor al onze verzekerden in elke regio diagnostiekzorg van een vergelijkbare, hoge kwaliteit te garanderen. De selectie van aanbieders vond plaats op basis van kwaliteitscriteria, integraliteit en prijs. Met integrale dienstverlening bedoelen we hier dat diagnostiekaanbieders die alle eerstelijnsdiagnostieksoorten aanbieden meer punten kregen dan offertes voor slechts één diagnostieksoort. Aanbieders die daarbij de regionale koppeling tussen eerstelijns en tweedelijnsdiagnostiek kunnen realiseren kregen nog meer punten voor integraliteit. Als een andere diagnostiekaanbieder is geselecteerd dan diegene waarmee u voorheen werkt, dan betekent dit dat VGZ voor uw regio een aanbod heeft geselecteerd dat hoger scoorde in de beoordeling.
 • VGZ vraagt diagnostiekaanbieder afspraken te maken met zorggroepen en huisartsen. Daarom zijn de grenzen van de GHOR-regio hierin niet heilig. In overleg met de betreffende diagnostiekaanbieders kan een zorggroep ervoor kiezen om alle aangesloten praktijken aan te laten sluiten bij één van de diagnostiekaanbieders in één van de GHOR-regio's waarin de zorggroep valt.
 • Het is mogelijk dat een deel van de patiënten van een huisarts in een andere GHOR-regio woont, of dat een deel van de huisartsen die zijn aangesloten bij een zorggroep in een andere GHOR-regio valt dan rest van de zorggroep.

  In het eerste geval mag de huisarts gewoon diagnostiek aanvragen bij de gecontracteerde partij in de GHOR-regio van de huisarts, wij accepteren zogeheten grensverkeer tot maximaal 2 procent.

  In het geval dat meerdere huisartsen van een zorggroep buiten de 'dominante' GHOR-regio vallen, dan kunnen deze huisartsen aansluiten bij de diagnostiekaanbieder die is geselecteerd in de hoofd-GHOR-regio van de zorggroep. De zorggroep kan dit afstemmen met de diagnostiekaanbieders, die de nieuwe regio-indeling moeten doorgeven aan VGZ.

 • Dat kan. Raadpleeg voor de contactgegevens de website van de gecontracteerde diagnostiekaanbieder in uw regio. 
 • Onderdeel van de afspraken met de gecontracteerde aanbieder is dat zij moet zorgdragen voor een fijnmazig priknetwerk. De betreffende huisartsenpraktijk kan contact opnemen met de diagnostiekaanbieder in de regio over de mogelijkheid om deel uit te maken van dit priknetwerk.
 • Wij informeren onze verzekerden zodra de toewijzing definitief is. Hierbij geven wij ook aan dat zij zowel bij ons als bij de nieuwe diagnostiekaanbieder terecht kunnen met vragen over dit onderwerp.
 • Zodra het diagnostiekaanbod per regio definitief is, zal VGZ haar verzekerden informeren. VGZ zal daarbij ook duidelijk aangeven waar verzekerden met hun vragen over dit onderwerp terecht kunnen, binnen VGZ en bij de gecontracteerde diagnostiekaanbieders. Huisartsen kunnen hier uiteraard naar verwijzen. Daarnaast verwachten wij dat door goede afspraken met de diagnostiekaanbieder er ook tijd bespaard kan worden in de huisartspraktijk. Bijvoorbeeld doordat het minder tijd zal kosten om uitslagen op te vragen, dat er een kort en eenduidig proces komt om aanvullende vragen bij uitslagen te stellen en doordat de vereiste digitale aansluiting tussen regio’s het aanvraagproces versimpelt.

 • VGZ streeft er naar om eventuele wisselingen zo beperkt mogelijk te houden. Echter, het einddoel van integrale digitale diagnostiek is nog niet in iedere regio meteen al in 2020 bereikbaar. Bovendien weegt VGZ natuurlijk mee hoe de diagnostiekaanbieders presteren. Als de aanbieders die nu geselecteerd zijn goed presteren, kan VGZ de overeenkomst verlengen.

 • De gemaakte afspraken met integrale digitale aanbieders hebben een doorlooptijd van maximaal vijf jaar. De afspraken met eerstelijns aanbieders hebben een doorlooptijd van maximaal twee jaar. Aan de hand van de overeengekomen criteria wordt jaarlijks geëvalueerd of de samenwerking wordt voortgezet. Ook de ervaringen van huisartsen met de geselecteerde partijen worden daarbij meegewogen.
 • Er is over het diagnostiekbeleid geen afstemming geweest met andere zorgverzekeraars, dat is niet toegestaan.
 • VGZ vraagt van diagnostiekaanbieders dat zij Service Level Agreements (SLA's) sluiten met aanvragers/zorggroepen. In die SLA's worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd. U kunt deze wensen ook kenbaar maken aan de nieuwe geselecteerde aanbieder. VGZ heeft hen geselecteerd op voorwaarde dat zij tenminste een vergelijkbaar dienstverleningsniveau bieden. Mocht dat in uw ervaring achterblijven, dan kunt u dat bij hen en bij ons aangeven. VGZ zal hierop dan acteren richting de diagnostiekaanbieder. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam