Uw gekozen zorgsoort:

Huisartsenzorg

U hebt als huisarts een belangrijke taak in de samenleving. U bent het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen en problemen op het gebied van gezondheid. Of dat nu lichamelijk of geestelijk is. U zorgt ervoor dat de patiënt zo goed mogelijk geholpen wordt bij zijn gezondheidsklachten. Dat gebeurt door behandeling of doorverwijzing.

Coöperatie VGZ ziet huisartsen als belangrijke gesprekspartners. In onze visie is samenwerking van het grootste belang om goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. U speelt daarin een grote rol. Goede en duidelijke afspraken in die samenwerking zijn onmisbaar.

Inkoopbeleid
Wat is het inkoopbeleid van Coöperatie VGZ?
Overeenkomsten
Wilt u een overeenkomst afsluiten met Coöperatie VGZ?
Declareren
Hoe regel ik een declaratie of vergoeding?

Vergelijk en Kies

Ga naar Vergelijk en Kies voor een overzicht met alle gecontracteerde zorgaanbieders bij Coöperatie VGZ.


Gerelateerde zorgsoorten

Ketenzorg
Farmacie
Diagnostiek
Paramedische zorg


Relevante links

Vecozo
Vektis
Uitvraagmodule Vecozo


Vragen over huisartsenzorg?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met het zorgaanbiedersloket voor huisartsen via 040 - 297 58 88.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Of stel uw vraag op de contactpagina.

 • AVG privacywetgeving: wat verandert er?

  Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG of ook wel GDPR). Deze Europese wet heeft voor verwerkers van persoonsgegevens met name gevolgen als het gaat om aantoonbaarheid van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en er komt ten opzichte van de huidige wetgeving een beperkt aantal rechten bij voor de betrokkene (patiënt of verzekerde). Als al aan de huidige wetgeving voldaan wordt is de overgang naar de AVG dan ook beperkt.

  Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met de zorgverzekeraar voor de gegevens die verstrekt worden?

  Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens verstrekt (de ene verantwoordelijke (partij) verstrekt gegevens aan de andere verantwoordelijke (partij)), maar het is niet zo dat de ene partij namens een andere partij activiteiten uitvoert waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Het is dus verstrekken en niet ‘namens verwerken’. Een verwerkersovereenkomst is dan ook niet noodzakelijk. Hieronder vindt u enkele situaties waarbij gegevens worden uitgewisseld tussen zorgaanbieder en verzekeraar.

  Gegevensverstrekking bij toestemming (machtiging)

  De patiënt machtigt de zorgaanbieder om namens hem een machtigingsverzoek van voldoende informatie te voorzien en deze naar de zorgverzekeraar te sturen. De zorgverzekeraar beoordeelt of zij niet meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is om een beoordeling van de aanvraag te doen. Verder veronderstelt de zorgverzekeraar dat als de zorgaanbieder de aanvraag namens de patiënt indient, deze ook gemachtigd is aanvullende vragen van de zorgverzekeraar te beantwoorden indien deze noodzakelijk zijn. De uitkomst van de machtigingsaanvraag stuurt de zorgverzekeraar naar de verzekerde, met een kopie naar de zorgaanbieder indien deze de aanvraag namens de patiënt ingediend heeft. Bij de machtigingsaanvraag acteert de zorgaanbieder dus als plaatsvervanger (gemachtigde) namens de patiënt als het gaat om delen van gegevens.

  Declareren en materiële controle

  Naast de verplichting als zorgaanbieder om een eigen (medische) administratie bij te houden heeft de zorgaanbieder ook nog de verplichting om op bepaalde momenten gegevens uit deze administratie te leveren aan de zorgverzekeraar. Dit is met name in het kader van de afwikkeling van de declaraties bij de verleende zorg en de wettelijke geregelde controle uit de zorgverzekeringswet. Wat er verstrekt moet worden is wettelijk geregeld en staat voor de declaratieverwerking en materiële controle beschreven in hoofdstuk 7 van de regeling zorgverzekering. De uitvoering van een materiële controle door de zorgverzekeraar is strikt geprotocolleerd om met name de privacy van de verzekerde te beschermen. Dit is ook de reden dat in stappen, waar noodzakelijk, steeds verder verdiepend gevraagd wordt om aanvullende gegevens, om zekerheid te krijgen op de criteria geleverd en meest aangewezen. De zorgaanbieder is verplicht om hieraan zonder voorbehoud medewerking te verlenen. Ook hier worden gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en niet zo zeer verwerkt namens de zorgverzekeraar.

 • Kan ik extra prestaties toevoegen aan de overeenkomst?

  Wilt u aanvullende prestaties toevoegen? Dat kan vier keer per jaar, steeds de eerste dag van het volgende kwartaal. Vul hiervoor onze vragenlijst in. Wilt u later in het jaar prestaties toevoegen aan de overeenkomst? Vraag deze prestaties dan eerst aan via Vecozo. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de prestatie per de eerste van het volgende kwartaal aan uw overeenkomst toegevoegd. Klik hier voor onze handleiding voor het aanvragen van extra prestaties. Voor meer informatie over het aanvragen van de prestatie S3 Zorgvernieuwing, verwijzen wij u graag naar deze pagina.

 • De link voor het indienen van de vragenlijst werkt niet. Wat nu?

  Neem contact op met het Zorgaanbiedersloket Huisartsenzorg via telefoonnummer: 040 - 297 58 88.

 • Wat zijn de prestatiecodes van de verschillende verrichtingen?

  Op onze website vindt u een overzicht van de: -

  - prestatiecodes voor huisartsen (2016) 

  - prestatiecodes voor huisartsen (2015)

 • Ik start als huisarts of neem een praktijk over. Hoe kom ik in aanmerking voor een overeenkomst?

  U komt in aanspraak voor een overeenkomst als u:

  • beschikt over een AGB-code;
  • beschikt over een Vecozo-certificaat;
  • U kunt een overeenkomst aanvragen door onze contractvragenlijst in te vullen.

  De inkoper beoordeelt uw ingevulde vragenlijst. Gaan wij akkoord? Dan ontvangt u de overeenkomst digitaal. Is uw aanvraag niet akkoord? Dan nemen wij contact met u op, om te bespreken wat hiervoor de reden is. Let op: u komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als u in loondienst werkzaam bent binnen een praktijk. Kijk op de pagina Contract voor meer informatie.

 • Welke gegevens heb ik nodig om de contractvragenlijst in te vullen?

  Voor het invullen van de contractvragenlijst heeft u de volgende gegevens nodig:

  • AGB-code zorgverlener;
  • AGB-code praktijk;
  • BIG-registratienummer en bewijs van inschrijving in het BIG-register;
  • Diploma;
  • Goedkeuring van de HAGRO;
  • Indien van toepassing: getekende verklaring van degene van wie u de praktijk overneemt.

  Kijk op de pagina Contract voor meer informatie.

 • Wanneer en hoe kan ik de overeenkomst accepteren?

  U kunt de overeenkomst accepteren zodra deze is klaargezet op de website van VECOZO. Log in met uw VECOZO-certificaat en uw zelfgekozen wachtwoord. Hier kunt u de aangeboden overeenkomst inzien en ondertekenen. Door de overeenkomst te ondertekenen, verklaart u dat u op geen enkele manier een goodwill heeft betaald aan degene van wie u de praktijk overneemt. U houdt zich hiermee ook aan de verplichting dat u zich minimaal 6 maanden van tevoren meldt bij Coöperatie VGZ wanneer u uw praktijk wilt beëindigen.

  Open de handleiding digitaal contracteren huisartsen. 

  Kijk op de pagina Contract voor meer informatie.

 • Waar kan ik de door Coöperatie VGZ gecontracteerde voorkeursaanbieders van laboratoriumdiagnostiek vinden?

  VGZ categoriseert diagnostiekaanbieders om verschillen tussen aanbieders inzichtelijk te maken. Ook stimuleert VGZ huisartsen om voor deze aanbieders te kiezen bij het aanvragen van hun laboratoriumdiagnostiek. Zo sturen we onze verzekerden naar aanbieders die het hoogst scoren op de drie K’s van VGZ: de beste kwaliteit en klantbeleving tegen de laagste kosten. Als huisartsen kiezen voor voorkeursaanbieders, draagt dat bovendien bij aan de betaalbaarheid van de zorg voor onze verzekerden. VGZ werkt hierbij met A en B aanbieders, waarbij de aanbieders die vallen binnen de A-categorie onze voorkeursaanbieders zijn voor 2018. 

  Binnenkort kunt u hier de lijst van voorkeursaanbieders 2018 raadplegen. 

   
 • Hoe vraag ik een Vecozo-certificaat aan?
  Het Vecozo-certificaat vraagt u aan via het digitale aanvraagformulier.
 • Hoe kan ik mijn IBAN-nummer wijzigen of doorgeven?
  U kunt hiervoor een e-mail sturen naar contractmanagement.rekeningnummers@vgz.nl
 • Klik hier voor de FAQ overeenkomst.
  Klik hier voor de FAQ overeenkomst.