Zorgvernieuwing

Met de prestatie Zorgvernieuwing bieden wij u de mogelijkheid om uitvoering te geven aan vernieuwingsprojecten in het kader van de modernisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van de huisartsenzorg. 

Kwaliteit van zorg en kostenbeheersing

Door middel van zorgvernieuwing bieden we u als huisarts de mogelijkheid te innoveren en kwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren. Hierdoor dragen we bij aan zinnige zorg waarbij kwaliteit en zorg en kostenbeheersing elkaar versterken. De kenmerken van een potentieel vernieuwingsproject zijn:

 • het project valt niet onder een van de regelingen zoals genoemd in onze overeenkomst met u 
 • het project wordt niet gefinancierd op een andere manier en is ook niet eerder door ons gefinancierd

De vernieuwingsprojecten kunnen op verschillende manieren gefinancierd worden.

Doel van het vernieuwingsproject

Het vernieuwingstraject dient minimaal één van de onderstaande onderwerpen te bevorderen:

 • Doelmatigheid
 • Continuïteit en kwaliteitsverbetering van zorg
 • Het verbeteren van de patiëntvriendelijkheid
 • Voorkomen van onnodige en duurdere tweedelijns gezondheidszorg

Voorwaarden deelname Zorgvernieuwing

Financiering van de prestatie Zorgvernieuwing is mogelijk indien aan de onderstaande randvoorwaarden is voldaan:

 

 • U heeft een ondertekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg met VGZ
 • De prestatie / het vernieuwingsproject dient naar het oordeel van VGZ binnen de beroepsgroep te worden beschouwd als vernieuwend en minimaal één van hierboven beschreven onderwerpen tot doel te hebben
 • De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie en/of levering van de prestatie ligt, conform overeengekomen randvoorwaarden, bij de huisarts(en)
 • De resultaatdoelstelling binnen de prestatie Zorgvernieuwing is gekoppeld aan de volgende voorwaarde:
  1. Resultaat als uitkomst is relevant, meetbaar en toetsbaar (resultaat-outcome)
  2. In overleg kan hier van afgeweken worden, in dat geval geldt: uitvoering als uitkomst is initiërend en stimulerend (proces-outcome)

Aanvraagprocedure en looptijd

De prestatie, het vernieuwingsproject kan alleen worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier via de digitale contracteeromgeving VECOZO van VGZ. Op basis van de informatie uit het aanvraagformulier wordt beoordeeld of wij financieringsmogelijkheden zien voor het vernieuwingsproject. Wanneer wij geen potentie zien in het vernieuwingsproject ontvangt u hierover per e-mail een bericht, inclusief onderbouwing van dit besluit. Wanneer wij wel potentie zien in het vernieuwingsproject ontvangt u van ons bericht om aanvullende informatie aan te leveren. 

Wij streven ernaar uw project binnen zes te weken te beoordelen. Mocht dit niet lukken, ontvangt u tijdig van ons een bericht.  

Honorering en tarief

De huisarts dient conform het door VGZ opgestelde format een begroting in waarin alle kosten zijn opgenomen. Bij goedkeuring stelt VGZ de maximale bijdrage aan het project vast en wordt een tarief bepaald.

Bij de prestatie Zorgvernieuwing worden vooraf prestatie-indicatoren vastgelegd als bijlage bij de overeenkomst, zodat na de projecttijd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen zijn behaald. Tussen- en eindevaluaties dienen ingepland te worden en de verkregen informatie dient gedeeld te worden met VGZ. Op basis van deze informatie wordt mede bekeken of dit project voortgang kan vinden.

Wanneer de doelen zijn behaald is daarmee de financiering definitief rond. Indien de doelstelling niet of gedeeltelijk is behaald dan behoudt VGZ het recht het uitgekeerde tarief geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Bij een positieve evaluatie van het project kan deze mogelijk in aanmerking komen als Good Practice.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam