Netwerkafspraken en samenwerking

Regionale en landelijke netwerkafspraken zien we als de basis voor een integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociale domein en GGZ-aanbieders. Binnen deze samenwerking staan onze leden en hun klachten centraal. Om passende en doelmatige zorg te garanderen, verwachten we dat er concrete netwerkenafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het stimuleren van eigen regie en het optimaliseren van verwijsstromen.

 Het stimuleren van eigen regie

We vinden het belangrijk dat onze leden, waar dat mogelijk is, zelf keuzes maken over wat ze kunnen en willen. Daarom verwachten we van zorgaanbieders dat zij onze leden stimuleren om zoveel mogelijk zelf het initiatief en de regie te nemen in hun hulp- en/of zorgvragen.

Ook wij stimuleren onze leden om hier concreet mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van (online) zelfhulpprogramma’s die gericht zijn op mentale gezondheid. Door het stimuleren van eigen regie kunnen we het beschikbare zorgaanbod zo efficiënt en effectief mogelijk benutten.

 Optimaliseren van de verwijsstromen

Naast het stimuleren van eigen regie bij onze leden, werken we samen met huisartsen aan het optimaliseren van verwijsstromen. Door de inzet van digitale keuzeondersteuning, de doorontwikkeling van de rol van de POH-GGZ en de implementatie en (door-) ontwikkeling van een verkennend gesprek, werken we samen met huisartsen aan het verhelderen van de zorgvraag.

Duurzaam herstel door gerichter behandelen

Doordat zorgvragen concreter geïnventariseerd en onderzocht worden, kunnen GGZ-aanbieders gerichter behandelingen uitvoeren. En als behandelingen gerichter uitgevoerd worden, komt dit het duurzame herstel van cliënten ten goede. Door de hulp- en/of zorgvraag zowel voor als na de verwijzing naar geestelijke gezondheidszorg te verhelderen, ontvangen cliënten eerder de juiste zorg op de juiste plek.

We zetten in op het optimaliseren van verwijsstromen vóór de verwijzing, door:

 • Concrete afspraken te maken met Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH) GGZ over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de (nieuwe) verwijsstromen.
 • Praktijkervaringen en succesvolle initiatieven (Good Practices) op het gebied van efficiënte verwijsstromen met elkaar te delen en in te zetten.
 • Tools en functionaliteiten te ontwikkelen en in te zetten die de toeleiding naar het GGZ-zorgaanbod verbeteren. Bijvoorbeeld de keuzeondersteuning in ZorgDomein.
 • Op basis van landelijke afspraken in onze overeenkomsten met zorgaanbieders concrete afspraken te maken over de inzet van mentale gezondheidsnetwerken.

We zetten in op het optimaliseren van verwijsstromen ná de verwijzing, door:

 • Zorgaanbieders te stimuleren om verwijzingen naar GGZ-zorg breed te inventariseren op basis van het herstelondersteunende gedachtegoed. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de herstelondersteunde intake of soortgelijke instrumenten.
 • Bij cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in te zetten op het werken met resourcegroepen.
 • De effectiviteit van de geleverde zorg te evalueren aan de hand van spiegelinformatie (kwantitatieve data) en interviews (kwalitatieve data).
 • Zorgaanbieders te stimuleren om cliënten te behandelen op basis van het gedachtegoed van netwerkpsychiatrie.

 Domeinoverstijgend samenwerken 

Een goede integrale samenwerking tussen huisartsen, het sociale domein en GGZ-aanbieders is cruciaal om passende en doelmatige geestelijke gezondheidszorg te garanderen. We zijn ervan overtuigd dat het gedachtegoed van netwerkpsychiatrie uitkomst biedt.

Resultaatafspraken voor een goede integrale samenwerking

Om de samenwerking tussen de netwerkpartners te garanderen, maken we concrete resultaatafspraken. Deze komen voort uit landelijke en regionale afspraken en zijn nadrukkelijk gebaseerd op de grootste en belangrijkste opgaven en uitdagingen in de regio. Zo maken we bijvoorbeeld concrete afspraken over de inzet van de consultatiefunctie GGZ voor het sociale domein. Met de inzet van de consultatiefunctie kunnen gemeentelijke teams namelijk zelf cliënten met een complexe psychische klachten consulteren.

Voor goede integrale samenwerking maken we samen met netwerkpartners afspraken over de implementatie, monitoring en de betaaltitels. We volgen hierbij de landelijke afspraken en vastgestelde bekostigingssystematiek van De Nederlandse GGZ, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Een voorbeeld hiervan zijn mentale gezondheidsnetwerken.

 Mentale gezondheidsnetwerken

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken om per 2025 mentale gezondheidsnetwerken en verkennende gesprekken te contracteren. Een landelijk programma van brancheorganisaties, NZa, ZiNL en VWS bereidt de oplevering van de landelijke randvoorwaarden voor regionale implementatie voor, met als resultaat handvatten voor de inhoud, een bekostigingstitel en (naar verwachting) een gezamenlijke leidraad contractering, uiterlijk op te leveren per 1 juli 2024. Zorgverzekeraars nemen de uitwerking van dit traject mee in de contractering 2025 mits oplevering plaatsvindt vóór 1 juli 2024.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam