Samenwerken aan toekomstbestendige zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg in Nederland van hoge kwaliteit is en toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De druk op de zorg neemt toe. Vergrijzing leidt tot een stijgende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt loopt verder op. Ook hebben we te maken met stijgende kosten voor zorgaanbieders en onze leden. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen periode gezien dat we door samenwerking oplossingen kunnen vinden voor gezamenlijk ervaren knelpunten.

Een uitnodiging aan zorgaanbieders

Coöperatie VGZ zet zich in om de zorg voor onze leden goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Ons inkoopbeleid 2025 is een uitnodiging aan zorgaanbieders. We willen intensief samenwerken aan kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van zorg. We moeten zoeken naar een balans tussen de belangen van onze leden én zorgprofessionals. Laten we samen werken aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen.

Bekijk de video over onze visie op zorginkoop 2025:

Impactvolle transformatie  

We geloven dat de beweging richting toekomstbestendige zorg alleen mogelijk is als we dat samen doen met onze partners. Met hen werken wij in en rond de zorg actief aan een impactvolle transformatie van het zorglandschap. In het eerste jaar onder het Integraal Zorgakkoord hebben we samen met zorgaanbieders, het zorgkantoor, gemeenten en de andere grote zorgverzekeraars de regiobeelden en -plannen voor de inrichting van de (acute) zorg gemaakt in de 7 stuurregio’s van VGZ. Er zijn tientallen impactvolle plannen opgeleverd waarvan een groot deel inmiddels de eerste, snelle toets heeft doorstaan en sommige al de finale toets op basis waarvan transformatiegeld kon worden verstrekt. In verschillende regioplannen wordt ook de samenhang gezocht met het sociaal domein. Dit is de goede en gewenste beweging die nodig is om de groeiende zorgvraag op te vangen met minder zorgprofessionals. Onze innovatiemanagers, medisch adviseurs en zorginkopers gaan richting 2025 weer met zorgaanbieders in gesprek over de vraag hoe we die beweging vertalen naar positieve impact op toegankelijkheid en betaalbaarheid. 

De hoofdpunten van onze inkoopplannen 2025 zijn:

 • Toekomstbestendige zorg 

  Als aanjager van toekomstbestendige zorg willen we de transformatie in de zorg versnellen en de zorg toekomstbestendig maken. Hierdoor maken we de zorg in Nederland passend en houden we haar toegankelijk voor iedereen.
 • Meer grip

  We willen de instroom beperken door onze leden meer grip te geven op hun gezondheid en – als het nodig is – op de zorg die ze krijgen. Daardoor zijn ze ook zelf meer partner in hun eigen behandeling. Niet elke zorgvraag vraagt direct om een medisch antwoord. Soms zijn onze leden beter geholpen met zelfzorg of ondersteuning in het sociaal domein.

 • Meer zelf, meer thuis, meer digitaal

  Digitalisering blijft een speerpunt in de benadering van VGZ. Digitaal als het kan, fysiek als het moet. Het uniformeren en digitaliseren van zorgpaden en het uitwisselen van gegevens op basis van standaarden maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders efficiënter en effectiever. Zorg wordt daarmee minder tijd- en locatieafhankelijk en dragen bovendien bij aan duurzame zorg, doordat patiënten minder reisbewegingen maken. Door slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen, blijft capaciteit beschikbaar voor die patiënten die het nodig hebben.

 • Arbeidsmarkt

  We stimuleren zorg en vernieuwingen die de druk op zorggebruik– en daarmee de druk op personeel en kosten – verlagen.

 • Duurzaamheid

  We stimuleren initiatieven om de zorg te verduurzamen en bovenal mensen gelijke kansen te geven op goede gezondheid en zorg. Passende of zinnige zorg is ook duurzame zorg. Onnodig medicijngebruik, onnodig reizen, onnodig behandeld worden is niet duurzaam. Deze twee belangrijke aspecten in de richting voor de komende jaren gaan gelijk op. Duurzaamheid is voor ons samen te vatten in drie thema’s: gezond, gelijk en groen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam