Kwaliteit

Dat onze leden zorg ontvangen van goede kwaliteit is voor ons erg belangrijk. We kijken bij de contractering dan ook naar de kwaliteit van de zorg. Dit kent veel verschillende aspecten. We vinden het daarom belangrijk om te luisteren naar onze leden en in gesprek te gaan met onze zorgaanbieders. We sluiten daarbij aan bij het vigerende kwaliteitskader/kompas voor de wijkverpleging.

 Transparantie en ervaringen

Om de kwaliteit van zorg te borgen, stellen we (minimum)eisen aan onze zorgaanbieders. Deze eisen vindt u terug in de bijlage van ons inkoopbeleid 2025.

Het is daarbij belangrijk dat wij inzicht hebben in de kwaliteit van zorg die onze leden ontvangen. Transparantie daarover is essentieel. We verkrijgen belangrijke inzichten door te luisteren naar de ervaringen van cliënten. Bijvoorbeeld de ervaringen en beleving van cliënten die verzameld zijn in de PREM Wijkverpleging. Die inzichten helpen onze leden bij het kiezen van hun zorgaanbieder. Wij volgen hierbij de afspraken die in ontwikkeling zijn en worden vastgelegd in het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging (Kwaliteitskompas).

Kwaliteit van zorg en de bevindingen hier rondom zijn onderwerpen waarover we graag van gedachten wisselen met zorgaanbieders. Dit doen we onder andere samen met onze medisch adviseurs.

 Kwaliteitskader Wijkverpleging

Om de kwaliteit van zorg te borgen, volgen we het vigerende Kwaliteitskader/kompas Wijkverpleging. In de ambitie van het kwaliteitskader staat onder andere beschreven dat wijkverpleging goede zorg en ondersteuning zal bieden. Maar dat er ook een toenemend beroep moet worden gedaan op de zelfredzaamheid van de cliënt en de naasten. Oftewel we stimuleren zelfredzaamheid. We kijken daarbij naar wat een cliënt zelf kan. Eventueel met hulp van de omgeving en inzet van (technologische) hulpmiddelen. Vervolgens wordt bekeken wat er aanvullend nodig is aan fysieke zorg. Zoals beschreven is in het V&VN normenkader.

Op dit moment is er een kwaliteitskompas in ontwikkeling. Dit kompas zal waarschijnlijk het Kwaliteitskader wijkverpleging vervangen. Uiteraard sluiten wij ons aan bij dit kompas zodra het opgenomen is in het register van het Zorginstituut. Mocht dit nieuwe kompas leiden tot een wijziging van ons beleid, dan informeren wij onze zorgaanbieders hierover via onze website.

 Integraal aanbod wijkverpleging

Bij kwalitatief goede zorg vinden wij het belangrijk dat onze leden gebruik kunnen maken van een integraal zorgaanbod in de wijkverpleging. Ons uitgangspunt is dat we integrale zorg inkopen bij zorgaanbieders die alles in huis hebben: generalistische zorg waar het kan én specialistische zorg waar dat nodig is. Dit draagt bij aan een herkenbaar team rondom een cliënt en gaat versnippering tegen.

Van zorgaanbieders verwachten we daarbij dat ze alle onderdelen van de wijkverpleegkundige zorg kunnen leveren. En dat zij zich verantwoordelijk voelen voor een integraal zorgaanbod in hun regio. Dit zorgt ervoor dat onze leden de best passende wijkverpleging kunnen ontvangen wanneer dat nodig is. Maar ook ondersteunt dit bij het zo lang mogelijk verantwoord thuis blijven wonen. Dit zien wij als een belangrijk onderdeel van kwaliteit:

Kwaliteit van zorglevering met aandacht voor kwaliteit van leven.

 Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is onderdeel van het reguliere werk van wijkverpleegkundige teams. Deze zorg speelt zich in de laatste levensfase af. Het is hierbij extra belangrijk om aandacht te hebben voor passende inzet van zorg. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van mantelzorgers en vrijwilligers waar dit mogelijk is. Om zo, in samenwerking met het wijkverpleegkundige team, de benodigde zorg te kunnen leveren aan de cliënt in de thuissituatie.

Wij vinden het belangrijk dat onze leden altijd op deze zorg kunnen rekenen. Wij verwachten daarom dat iedere gecontracteerde zorgaanbieder deze zorg kan leveren. Daarbij is het belangrijk dat de intensieve zorg in de palliatieve fase door de wijkverpleegkundige - vanuit haar professie – wordt geïndiceerd. Dit is doorgaans slechts bij uitzondering en voor de duur van maximaal enkele dagen noodzakelijk. Wordt de palliatief terminale zorg niet thuis, maar in een intramurale setting verleend? Dan is het belangrijk dat alleen de feitelijk geleverde uren - besteed aan verpleging en verzorging - worden gedeclareerd.

 Ketenafspraken dementie

Casemanagement vinden wij een belangrijke voorwaarde om met dementie langer verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Een deskundig en vast aanspreekpunt is daarbij van belang. Daarom kopen wij dit in als aparte expertise, zie voor meer informatie hierover onze minimumeisen het inkoopbeleid 2025.

Wij volgen de afspraken binnen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de doorontwikkeling van casemanagement in dementiezorg en de organisatie van dementiezorg in netwerken dementie. In lijn hiermee borgen wij de ketenafspraken dementie binnen onze zorgkantoorregio’s.

 Medische kindzorg

Gezien de specifieke context en de zorgzwaarte van de intensieve zorg voor kinderen, vinden wij het belangrijk dat zorgaanbieders met expertise op dit gebied deze zorg verlenen. We kopen dit in als aparte doelgroep bij zorgaanbieders die ook zorg leveren aan andere doelgroepen onder de aanspraak wijkverpleging en/of zorgaanbieders die alleen kindzorg thuis leveren. Verpleegkundige dagopvang en verblijf voor kinderen kopen we in als specialistische zorg bij medische kindzorghuizen en verpleegkundige kinderdagverblijven.

 Ziekenhuisverplaatste zorg

Dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om passende zorg en meer regie op gezondheid voor onze leden. Want het blijkt steeds vaker mogelijk om zorg in de thuissituatie van de patiënt te leveren in plaats van in het ziekenhuis. ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ noemen we dat. Een fijn alternatief voor zowel de patiënt als voor de zorgaanbieder. Tegelijkertijd moeten we de druk op schaars (wijkverpleegkundig)personeel bewaken, de zorgkosten verlagen en natuurlijk garanderen dat de zorg veilig, verantwoord en van hoge kwaliteit blijft. Daarom hebben we kaders opgesteld waarbinnen ziekenhuisverplaatste zorg kan plaatsvinden.

 Thuismeten en Zorg Medische Centra (ZMSC)

Met thuismeten bedoelen we het op afstand monitoren van patiënten als onderdeel van een medische behandeling. Over het algemeen wordt thuismeten door de patiënt zelf in de thuissituatie gedaan. Thuismeten draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Het ondersteunt patiënten in het nemen van zelfregie en patiënten hoeven minder vaak fysiek naar de zorgaanbieder toe. Dat leidt tot slimmere inzet van schaarse capaciteit en het beperken van zorgkosten.  

Schaalvergroting

Om thuismeting toekomstbestendig in te zetten, is schaalvergroting van belang. Door schaalvergroting kan schaars personeel slimmer worden ingezet en kunnen investeringen in technologie gedeeld worden. Schaalvergroting wordt gerealiseerd door het inzetten op Zorg Medische Service Centra (ZMSC) waar de digitale component van hybride zorgpaden gecentraliseerd wordt. Van zorgaanbieders in de wijkverpleging wordt verwacht dat zij zich aansluiten bij een ZMSC in de regio. Bent u benieuwd hoe thuismeten en ZMSC's binnen de medisch specialistische zorg worden ingezet? Lees dan verder in onze visie op MSZ.

 Digitalisering

Met alle zorgverzekeraars hebben we voor het digitaliseren van de zorg gezamenlijke ambities opgesteld. Deze ambities staan opgenomen op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam