Betaalbaarheid

Om de zorg op de lange termijn toegankelijk te houden is betaalbaarheid een belangrijk thema. Via ons inkoopbeleid leveren wij hier in samenwerking met onze zorgaanbieders een bijdrage aan. Dit doen we onder andere door aan te sturen op passende zorg en het borgen van onplanbare nachtzorg.

 Passende zorg 

Wij ondersteunen zorgaanbieders die de best mogelijke passende zorg leveren. Bij passende zorg denken we bijvoorbeeld aan het stimuleren van zelfredzaamheid van een cliënt door (technologische) hulpmiddelen in te zetten. Maar ook door ondersteuning vanuit de betrokken mantelzorg. Hierdoor is er minder fysieke zorg per cliënt nodig. Wat ervoor zorgt dat we meer cliënten van passende zorg kunnen blijven voorzien.  

Het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie zien wij als een belangrijk onderdeel van passende zorg. Het is voor iedereen van belang dat alle cliënten die het nodig hebben passende zorg ontvangen. Gezien de huidige arbeidsmarkt gaat het ene uur aan zorglevering dat niet zinnig is, helaas ten koste van een andere cliënt. Wij zien het dan ook als onze taak om toe te zien op een passende zorginzet, zowel bij gecontracteerde als ongecontracteerde wijkverpleging.

 Bekostiging en cliëntprofielen

Met onze visie en ons inkoopbeleid stimuleren wij de inzet van passende zorg. Een onderdeel hiervan is uiteraard ook onze inkoopsystematiek, per 2025 start de declaratie van cliëntprofielen in de wijkverpleging. Wij verwachten van onze zorgaanbieders dat ze het verpleegkundig proces aanpassen op de nieuwe cliëntprofielen, waar draagkracht en draaglast de basis is. We hopen hiermee nog meer kracht te kunnen zetten achter de beweging richting passende zorg. Transparantie over en inzicht in de inzet van (technologische) hulpmiddelen, overige interventies en de ureninzet per cliënt is hierbij essentieel.

 Onplanbare nachtzorg en zorgcoördinatie

Wij vinden het belangrijk dat de onplanbare nachtzorg (dagelijks van 23.00 tot 07.00 uur) goed geborgd is voor onze leden. Voor 2024 hebben we goede en passende afspraken kunnen maken met het overgrote deel van de regio’s. Waar in de regio voor 2024 nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, gaan we opnieuw het gesprek aan.

We hebben aanbieders van onplanbare nachtzorg in de regio geïnformeerd over de deadlines die gelden.

Onplanbare nachtzorg heeft veel raakvlakken met zorgcoördinatie en overlapt deels in de organisatie ervan. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders die onplanbare nachtzorg organiseren, goed afstemmen met de regionale zorgcoördinatievoorziening. We streven ernaar dat vanaf 2025 iedere regionale zorgcoördinatievoorziening de regionaal georganiseerde onplanbare nachtzorg weet te vinden voor zorgvragen ’s nachts en werkafspraken heeft hoe op andere tijdstippen wijkverpleging kan worden ingezet. Vanaf 2026 verwachten wij dat onplanbare nachtzorg en zorgcoördinatie met elkaar integreren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam