Innovatie in de wijkverpleging

In 2023 is er budget vrijgemaakt voor zorgaanbieders om betere zorg tegen lagere kosten te kunnen creëren en de arbeidsmarkt te stimuleren. Tot en met 22 maart 2023 kon u hierover afspraken maken met ons, wanneer er aan de voorwaarden werd voldaan. 

Meer over de prestatie Belonen op maat

We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. We streven daarbij steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige en zinnige zorg. Zorgaanbieders zijn degenen die nieuwe initiatieven die leiden tot zinnige zorg écht kunnen bedenken en toepassen. Daarom hebben we voor 2023 budget beschikbaar gesteld, in de vorm van de prestatie Belonen op maat.

Voorwaarden bij het aanvragen van de prestatie

Tot en met 22 maart konden zorgaanbieders in aanmerking komen voor de prestatie Belonen op maat, mits voldaan werd aan de volgende voorwaarden:

 • Uit de benchmark over het jaar 2021 is gebleken dat uw organisatie in Top, rang 2, 3, 4, 5 of 6 heeft gescoord.
 • Het initiatief dat u aandraagt, wordt gestart met één of meerdere doelen:
  - Verbeteren van doelmatigheid (met dezelfde personele inzet meer cliënten in zorg)
  - Verhogen van productiviteit (en daarmee het verminderen van arbeidsmarktproblematiek)
  - Verbeteren van de kwaliteit van zorg
  - Bijdragen aan innovatie en goed werkgeverschap
 • Toegekende middelen kunnen worden ingezet op één van de volgende onderwerpen:
  - FIT initiatieven waarmee de bedrijfskosten structureel verlaagd worden
  - Inzet projectleider bij het implementeren van het werken met thuiszorgtechnologie
  - Implementatie van een Good Practice zoals door VGZ in haar inkoopbeleid gepubliceerd
  - Of een vergelijkbaar initiatief dat voldoet aan de voorwaarden ter beoordeling aan VGZ
 • In de aanvraag wordt duidelijk hoe de innovatie een integraal onderdeel wordt en blijft van het zorgproces of hoe de innovatie het zorgproces faciliteert.
 • De aanvraag moet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd zijn.
 • Er vindt geen dubbele financiering plaats.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam