Machtigingen

Voor sommige behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is vooraf toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt uw patiënt, onze verzekerde de zorgkosten vergoed. Om deze toestemming te verkrijgen, is een machtigingsaanvraag noodzakelijk.

Wanneer een machtigingsaanvraag?

Een machtiging is noodzakelijk bij:

 • Specialistische behandelingen met verblijf in het buitenland

  Voor het leveren en declareren van specialistische behandelingen met verblijf in het buitenland is een machtiging nodig. Zodoende vragen wij u vriendelijk het formulier 'Machtigingen gespecialiseerde GGZ met verblijf' in te vullen.

 • Specialistische behandelingen met verblijf

  Heeft u geen contract met ons, maar wilt u - in overleg met uw patiënt - gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bij een klinisch verblijf leveren en declareren? Dan vragen wij u vriendelijk het formulier 'Machtiging gespecialiseerde GGZ met verblijf' in te vullen.

 • Langdurige GGZ (bij een voortgezet verblijf)

  Voor het leveren en declareren van langdurige geestelijke gezondheidszorg (bij een voortgezet verblijf van 366 t/m 1095 dagen) is er een machtiging nodig. U kunt een machtigingsaanvraag indienen door gebruik te maken van het machtigingenportaal van VECOZO.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Waarom machtigingsaanvragen?

  Een machtigingsprocedure heeft als doel gepast gebruik van zorg te bevorderen, voorafgaand aan de zorg helderheid te geven over een vergoeding, terugdringen van eventueel aanbod gestuurde zorg, bijdragen aan de ambulantisering en borging van het gelijkheidsbeginsel. Deze doelen kunnen enkel bereikt worden door het uitvoeren van een machtigingsproces aangezien er geen minder ingrijpend alternatief voorhanden is om deze doelen te behalen. Hiermee wordt voldaan aan het beginsel van subsidiariteit.

  Om het machtigingsproces uit te kunnen voeren wordt enkel die inhoudelijke informatie opgevraagd die noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen beoordelen. Hiermee wordt voldaan aan het beginsel van proportionaliteit. We stellen inhoudelijke vragen ter beoordeling van het medisch noodzakelijk verblijf. Het opvragen van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van verzekering (c.q. zorgovereenkomst). Mocht de standaard informatie te summier zijn om een beoordeling te kunnen maken, dan wordt de mogelijkheid gebruikt om extra gegevens op te vragen. We voorkomen hiermee dat we op voorhand om teveel informatie vragen. We evalueren onze vragenlijst jaarlijks of naar aanleiding van signalen/klachten.

 • Ik heb geen overeenkomst met VGZ. Is er dan een machtiging nodig bij een klinisch verblijf SGGZ?

  Ja, indien u geen overeenkomst met ons heeft, is een machtiging noodzakelijk bij een klinisch verblijf tot en met 365 dagen (specialistische behandelingen). 

  Let op: wij vragen u vriendelijk om de machtigingsaanvraag in te dienen alvorens de behandeling start. Zo kunnen wij de aanvraag tijdig verwerken en is er vóór de behandeling duidelijkheid over (de hoogte van) de vergoeding. Machtigingsaanvragen die worden ingediend nadat de behandeling is gestart, nemen wij vanaf 1 januari 2020 niet meer in behandeling. Als uw machtigingsaanvraag (voor klinisch verblijf) niet is toegekend, zullen uw declaraties voor het aangevraagde klinisch verblijf helaas ook moet afwijzen.

  U kunt een machtigingsaanvraag indienen door de volgende stappen te doorlopen:

  1. Download het formulier 'Toestemming gespecialiseerde GGZ met verblijf' en vul - samen met uw patiënt - alle velden in
  2. Nadat u en uw patiënt het formulier volledig hebt ingevuld, slaat u het document op
  3. Vervolgens levert u eenvoudig en snel de machtigingsaanvraag bij ons aan door gebruik te maken van het formulier 'Machtiging gespecialiseerde GGZ met verblijf'
 • Ik heb een overeenkomst met VGZ voor specialistische GGZ. Is er voorafgaand een machtiging vereist bij een voortgezet verblijf van 366 tot en met 1095 dagen (langdurige GGZ)?

  Ja, voor een voorgezet verblijf van 366 tot en met 1095 dagen - ten laste van de zorgverzekeringswet - is een machtiging vereist.

  U kunt een machtigingsaanvraag voor het voorgezet verblijf (tweede jaar) en/of een verlengd voortgezet verblijf (derde jaar) indienen door gebruik te maken van het machtigingenportaal van VECOZO.

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam