Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Gezamenlijke visie zinnige zorg

Ten behoeve van het regeerakkoord deelt het Netwerk Zinnige Zorg graag haar gezamenlijke visie op zinnige zorg en concrete punten/zinnen om op te nemen in het regeerakkoord zodat we samen de zinnige zorg-beweging versnellen. Het netwerk Zinnige Zorg levert graag continu, nu en tijdens de komende kabinetsperiode, een bijdrage aan het debat over het toekomstbestendig maken van de zorg in heel Nederland. Samen met de Tweede Kamer werken we graag aan de realisatie van de juiste randvoorwaarden voor (digitale) zinnige zorg: ‘Praktijkkennis op het gebied van hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen bij u aan tafel’.

Wij adresseren de volgende essentiële punten/zinnen om op te nemen in het regeerakkoord:

Gezamenlijk, met aandacht voor eenieders rol binnen dit zorgstelsel versnellen we de zinnige zorg-beweging én elimineren we minder gepaste zorg of evident schadelijke zorg.

 • Zorgaanbieders bepalen welke zorg best passend is

  Zorgaanbieders beoordelen zelf – en structureel – of zij zinnige zorg leveren én beoordelen samen met de patiënt of digitale of fysieke zorg het best passend is. Dit geldt voor de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en de derdelijnszorg.
 • Zorgverzekeraars hanteren stimulerende bekostigingsprikkels op innovatieve toekomstbestendige zorg

  Ze contracteren daarom selectief waarbij zorgaanbieders die zinnige zorg en digitalisering combineren een streep voor krijgen. Zorgverzekeraars routeren patiënten structureel naar deze zorgaanbieders.
 • Het Zorginstituut Nederland stimuleert actief de wetenschappelijke verenigingen

  Zodat zij richtlijnen realiseren die zinnige en digitale zorg sneller adopteren en voorschrijven als die veilig, effectief en doelmatig is.
 • De Nederlandse Zorgautoriteit bekostigt traditionele & fysieke zorg selectief en stimuleert zinnige & digitale zorg daar waar die veilig, effectief en doelmatig is.

  Daarnaast organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit elk kwartaal een reguliere tafel waar de bekostiging afgestemd wordt op de gewenste innovatieve dynamiek.
 • Cruciale informatie wordt opgenomen in alle schakels binnen het stelsel

  t.b.v. het patiënt en verzekerdenbelang (zorgadvies en -bemiddeling): richtlijnen – pakketaanspraken – zorginkoop – en declaratiegegevens.
 • De intensivering van de programma’s Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en Uitkomstgerichte Zorg zijn noodzakelijk

  zodat kwaliteitsinformatie en zorguitkomsten, spiegel- en benchmarkinformatie, publiekelijk en op begrijpelijke wijze beschikbaar kunnen worden gesteld.
 • De Zinnige Zorg strategie wordt met absolute focus doorontwikkeld in de WLZ zodat de benodigde ruimte en de benodigde bekostigingsprikkels ontstaan om te kunnen investeren in vernieuwing, flexibiliteit en innovatie.

  Hierbij ligt de nadruk op domeinoverstijgende financiering, het scheiden van woon- en zorgcomponenten en het stimuleren van de ontwikkeling van technologie en digitale toepassingsmogelijkheden.

Marktordening is noodzakelijk om competitie haar werk te laten doen: ter wille van de intrinsieke waarde van de zorg.

 • Een verlaging van het tariefpercentage ongecontracteerde zorg (Artikel 13) wordt gerealiseerd:

  Een verlaging van het tariefpercentage ongecontracteerde zorg (Artikel 13) wordt gerealiseerd:
 • Aanmerkelijke marktmacht fungeert als hinderpaal om te sturen op het effectueren van zinnige zorg.

  Monopoloïde structuren remmen het innovatieve vermogen en zorgen voor behoud van de status quo. De Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van VWS zorgen voor actief beleid, houden toezicht of grijpen in, Zorginstituut Nederland biedt transparantie en actuele data op zinnige zorg én zorgverzekeraars contracteren selectief op zinnige zorg. In gezamenlijkheid wordt zo het innovatieve vermogen gestimuleerd.

Versterk de samenhang, optimaliseer de ketensamenwerking, redeneer vanuit het zorgnetwerk rondom de patiënt én ontwikkel zorgpaden die zorgen voor connectie, verbinding en selectiviteit.

 • Een verlaging van het tariefpercentage ongecontracteerde zorg (Artikel 13) wordt gerealiseerd:

  Een verlaging van het tariefpercentage ongecontracteerde zorg (Artikel 13) wordt gerealiseerd:
 • Aanmerkelijke marktmacht fungeert als hinderpaal om te sturen op het effectueren van zinnige zorg.

  Monopoloïde structuren remmen het innovatieve vermogen en zorgen voor behoud van de status quo. De Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van VWS zorgen voor actief beleid, houden toezicht of grijpen in, Zorginstituut Nederland biedt transparantie en actuele data op zinnige zorg én zorgverzekeraars contracteren selectief op zinnige zorg. In gezamenlijkheid wordt zo het innovatieve vermogen gestimuleerd.
 • De Tweede Kamer en het Ministerie van VWS zetten de juiste standaarden neer voor een goede data-uitwisseling en datastandaardisatie

  waarbij toegewerkt wordt naar één ICT-infrastructuur. Stimuleer een goede data uitwisseling en dus een goed functionerende ICT-infrastructuur, waarbij gegevens eenmalig worden vastgelegd en ontsluiting en uitwisseling van gegevens adequaat zijn geregeld.
 • Zorgverzekeraars stimuleren de ketensamenwerking door de financiering aan te laten sluiten op een effectieve samenwerking

  Dit doen zij door het uitspreken van commitment, het helder afspreken van rollen en taken van alle ketenpartners en middels een samenhangende contractering.

Hoewel internationaal ons risicovereveningssysteem geldt als een van de beste van de wereld, wordt steeds duidelijker dat de verevening nog niet goed genoeg is en nadelig werkt voor verzekeraars die zich gezamenlijk met zorgaanbieders inzetten voor kwetsbare groepen.

 • Het is van groot belang dat de risicoverevening de komende jaren aanzienlijk wordt verbeterd

  zodat zij richtlijnen realiseren die zinnige en digitale zorg sneller adopteren en voorschrijven als die veilig, effectief en doelmatig is.

Aan de slag met de informatie?

Wij werken graag met u samen aan het verduurzamen van de zorg in heel Nederland. Wilt u meer informatie of wilt u met ons in contact komen? Stuur een e-mail naar Anke Nizet (Public Affairs manager Coöperatie VGZ).

De informatie op deze pagina gepresenteerd, is afkomstig uit een manifest. Dit is te downloaden als PDF.

Resultaten Netwerk Zinnige Zorg

Het Netwerk Zinnige Zorg heeft de transformatie naar zinnige zorg en gepast gebruik in Nederland op de kaart gezet. Het netwerk bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ.

 • Ontwikkelde 138 bewezen effectieve zinnige zorg initiatieven
 • Schaalde 173 keer bewezen effectieve zinnige zorg initiatieven op door heel Nederland,
 • Ontwikkelde 23 bewezen effectieve zinnige zorg initiatieven ontwikkelde voor betere zorg en lagere wachttijden in de GGZ,
 • Realiseerde een cultuurverandering op zinnige zorg en gepast gebruik
 • Stimuleerde én realiseerde een betere samenwerking in de zorgketen door gelijkgericht samen te werken met als doel: zinnige zorg voor de patiënt.

Video's delen

Alle video's zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam