Uw overeenkomst in 2023

02-12-2022
Voor 2022-2023 is met u de tweejarige Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 afgesloten. Er wordt daarom voor 2023 geen nieuwe overeenkomst aangeboden. In VECOZO is uw Zorgovereenkomst geüpdatet. De tarieven voor 2023 zijn door ons op basis van NZa index aangepast. U kunt de geüpdatete tarieven in VECOZO raadplegen, zodat u per 1 januari de juiste tarieven kunt declareren. Naast de aanbiedingsbrief in VECOZO, informeren wij u ook in dit nieuwsitem over de wijzigingen in uw overeenkomst voor 2023.

 

In uw Zorgovereenkomst is in artikel lid 5 lid 1 het volgende opgenomen:

De Zorgverzekeraar honoreert de declaratie van de Zorgaanbieder ter zake van aan de verzekerde verleende zorg, zoals omschreven in artikel 1, op basis van de vigerende maximum tarieven zoals door de NZa vastgesteld. De Zorgaanbieder neemt de voorwaarden in acht die de NZa stelt aan declaratie van deze tarieven. Voor de prestaties met een vrij tarief dient de Zorgaanbieder te declareren conform de tarieven zoals in deze overeenkomst en bijbehorende addenda zijn opgenomen. Voor de prestaties ‘Stoppen met roken, Service & Bereikbaarheid, Praktijkmanagement, Zorg voor kwetsbare ouderen en de tarieven in Bijlage 2a Tarievenlijst Modernisering en Innovatieverrichtingen en Verbruiksartikelen’ geldt dat de tarieven per 2023 geïndexeerd worden (NZa index waar gecorrigeerd is voor jaar t-1). In het najaar 2022 zal de Zorgverzekeraar de Zorgaanbieder via Vecozo informeren over deze geïndexeerde tarieven per 1 januari 2023.

De NZa heeft de maximum tarieven 2023 geïndexeerd en opgenomen in de tariefbeschikking 2023. Hierbij bevestigen wij dat wij deze maximum tarieven voor 2023 zullen hanteren zoals afgesproken in de overeenkomst. Daarnaast indexeren wij per 2023 de S3 prestaties zoals in bovenstaand artikel genoemd. De indexatie inclusief inhaalindex die in de beleidsregel en bijbehorende tariefbeschikking is gepubliceerd bedraagt 6,83%.

Eerder heeft u van ons de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 ontvangen via VECOZO. Deze overeenkomst heeft u in VECOZO getekend. Aan de reeds eerder getekende overeenkomst in VECOZO zijn de tarieven vanaf 1 januari 2023 toegevoegd.

Wat betekent dit voor u?
Verhoging van de tarieven per 1 januari 2023 is van toepassing op de volgende onderdelen:

 • Prestaties in segment 1 welke ook zonder overeenkomst gedeclareerd mogen worden
 • Tarievenlijst M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen
 • POH GGZ
 • Praktijkmanagement
 • Zorg voor kwetsbare ouderen
 • Stoppen met roken
 • Service & bereikbaarheid

Omdat de overeenkomst en de addenda reeds door u zijn getekend en de verhoging van de tarieven conform het beleid is, waarbij VGZ de NZa indexatie toepast, zijn de overeenkomst en bovengenoemde addenda automatisch geaccepteerd om administratieve lasten te voorkomen. Ook worden de gewijzigde tarieven door ons gedeeld met de overige verzekeraars, als u heeft aangegeven dat wij de preferente verzekeraar zijn. Als u akkoord bent met de verhoging van de tarieven hoeft u niets te doen in VECOZO. Wel benadrukken wij graag het belang dat u de nieuwe tarieven in uw eigen systeem opneemt zodat de nieuwe tarieven in de declaraties per 1 januari 2023 juist bij ons worden ingediend.

Vervallen addendum Formularium gericht voorschrijven per 2023
In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 hebben wij met u een addendum gesloten in het kader van Formulariumgericht Voorschrijven. Landelijk is overeengekomen dat de landelijke prestatie Formularium gericht voorschrijven in 2022 voor het laatst op de huidige manier wordt gemeten en beloond. Het addendum Formularium gericht voorschrijven eindigt daarom op 31-12-2022. In Vecozo is bij dit addendum een bijlage toegevoegd waarin deze tekst is opgenomen. Er wordt door ZN en de LHV gewerkt aan een nieuwe landelijke prestatie. Hierbij wordt gedacht aan een prestatie FTO. Deze prestatie is landelijk nog niet volledig uitgewerkt.

Gewijzigd addendum Voorschrijven regionaal 2023
In de prestatie Voorschrijven regionaal is voor 2022 een onderdeel FTO opgenomen. Omdat Formularium gericht voorschrijven per 2023 stopt en er nog geen definitieve uitwerking is van de nieuwe landelijke prestatie, wordt voor 2023 alleen het addendum Voorschrijven regionaal aangeboden in VECOZO. De vergoeding voor FTO wordt ten opzichte van 2022 opgehoogd in verband met het vervallen van Formularium gericht voorschrijven.

Daarnaast zijn twee indicatoren in de diabetes indicatorenset met betrekking tot GLP-1 en SGLT-2 komen te vervallen en daarom is het tarief van de overige diabetesindicatoren opgehoogd.

Het addendum Voorschrijven regionaal had een looptijd tot en met 31-12-2022. Dit addendum wordt daarom opnieuw aangeboden voor 2023. Wij verzoeken u om dit addendum in VECOZO te accepteren.

Tot slot
Landelijk zijn we betrokken in de uitwerking van de afspraken in kader van het Integraal Zorgakkoord, bijvoorbeeld meer tijd voor de patiënt (MTVDP). Op dit moment zitten we als VGZ aan tafel bij ZN, LHV en InEen om de uitwerkingen op MTVDP in het IZA gezamenlijk vorm te geven. We ontwikkelen gezamenlijk een leidraad die naar verwachting eind 2022 gereed zal zijn. Zodra we hier meer over weten, informeren wij u.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam