Uitvoeren en declareren van valrisicobeoordelingen

03-07-2024
Vanaf 1 januari 2024 kunnen verzekerden met een hoog valrisico in combinatie met onderliggend lijden (lichamelijk of psychisch) in aanmerking komen voor de vergoeding van valpreventie vanuit de zorgverzekeringswet. Daarom informeren we u als huisarts, specialist ouderengeneeskunde en/of POH ouderenzorg over wanneer u valbeoordelingen mag uitvoeren en hoe u deze beoordelingen kunt declareren. 

Nieuwe prestatie voor valrisicobeoordelingen voor ouderen

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn afspraken gemaakt over de ketenaanpak valpreventie voor ouderen. Op basis hiervan heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 1 januari 2024 een nieuwe prestatie toegevoegd in de Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg (TB/REG-24625-02).

Bekostiging afhankelijk van valrisico en onderliggend lijden

Afhankelijk van de valrisicobeoordeling wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de gemeente of de zorgverzekeringswet.

 • Is er sprake van een laag, midden of hoog valrisico zonder onderliggend lijden?
  Dan wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de gemeente

 • Is er sprake van hoog valrisico met onderliggend lijden (lichamelijk of psychisch)?
  Dan wordt de valpreventieve beweeginterventie uitgevoerd en bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet

Valrisicobeoordeling bij hoog valrisico

Valrisicobeoordelingen worden uitgevoerd als een patiënt op basis van een valrisicotest van VeiligNL een hoog valrisico heeft.

Is er op basis van deze test een laag of matig risico op vallen?
Dan hoeft er geen valrisicobeoordeling te worden uitgevoerd. U kunt de patiënt in dat geval verwijzen naar een valpreventieve beweeginterventie in het gemeentelijk domein.

Meldt een patiënt zich bij u zonder de uitkomst van een valrisicotest van VeiligNL?
Dan kunt u de test zelf bij uw patiënt afnemen. Deze test kunt u declareren als regulier consult.

Huisarts, SO en POH Ouderenzorg voeren beoordeling uit

Momenteel zijn alleen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en POH Ouderenzorg bevoegd om een valrisicobeoordeling uit te voeren. Waarschijnlijk wordt deze bevoegdheid dit jaar uitgebreid naar andere eerstelijnszorgverleners. Zodra hier op landelijk niveau meer over bekend is, informeren wij zorgaanbieders hierover.

Het declareren van valrisicobeoordelingen

Vanaf 1 januari 2024 kunnen valrisicobeoordelingen in VECOZO gedeclareerd worden. Afhankelijk van wie de beoordeling uitvoert, wordt er bij het declareren een andere prestatiecode gebruikt.

Zorgaanbieder Prestatiecode
 Huisarts 31457
 POH Ouderenzorg 31467
 Specialist Ouderengeneeskunde 31467

Voor de valrisicobeoordelingen hanteren we het maximale NZa-tarief van € 20,54 per 15 minuten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam