Terugkoppeling knelpunten Hulpmiddelenzorg

22-12-2022


In de afgelopen maanden hebben wij verschillende gesprekken gevoerd met huisartsen over knelpunten rondom Hulpmiddelenzorg. We zijn met deze opgehaalde punten aan de slag gegaan. Nog niet alle acties zijn afgerond. Maar we geven graag alvast een tussentijdse terugkoppeling.

Deze terugkoppeling bevat de volgende onderwerpen:

 • Afspraken met leveranciers over leveringen hulpmiddelen
 • Voorschrift voor leverancier
 • Voorschrift meegeven aan patiënt
 • Een spoedkatheter declareren met beleidscode
 • Eigen voorraad van o.a. verbandmiddelen
 • Zorgdomein update
 • Bereikbaarheid leveranciers

Afspraken met leveranciers over leveringen hulpmiddelen

In de gesprekken ontvingen we signalen dat verbruikshulpmiddelen te laat werden geleverd, waardoor de zorg in de knel kwam. We willen u meenemen in de afspraken die we hebben gemaakt met leveranciers.

Met de leveranciers is afgesproken dat ze passende hoeveelheden leveren, in overleg met onze verzekerde. Als huisarts dient u het hulpmiddel functioneringsgericht voor te schrijven. 

Verbruikshulpmiddelen hebben de volgende levertijd:
 • Reguliere levering: levertijd van 24 uur
 • Spoedleveringen (voor bijvoorbeeld katheters, incontinentiemateriaal en stomamateriaal): levertijd van 4 uur
In de landelijke werkgroep Administratieve Lastenverlichting zijn stroomschema’s opgenomen om verschillende situaties in kaart brengen. Meer informatie over deze werkgroep vindt u op de website van (Ont)Regel de Zorg


Klacht over de levertijd
Klopt de levertijd van een hulpmiddel niet? Meld dit dan via het formulier Levertijd verbruikshulpmiddelen op onze website

Voorschrift voor leveranciers

Leveranciers geven aan dat voorschriften niet altijd compleet zijn. Dit kan leiden tot onjuiste leveringen. Daarom zijn er via ‘Het Roer Gaat Om’ afspraken gemaakt over wat er inhoudelijk op het recept moet staan. U vindt de minimale gegevens hieronder op een rijtje.

 • Gegevens patiënt
 • Gegevens behandelaar
 • Het af te leveren middel
 • Het gebruik (dagdosis)
 • De hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt)
 • De indicatiecode (lijst indicatiecodes)

Voorschrift meegeven aan patiënt

In de gesprekken met huisartsen kwam ook naar voren dat er onduidelijkheid was over het meegeven van het voorschrift aan de patiënt. U heeft 2 mogelijkheden.

 1. U kunt het voorschrift meegeven aan de patiënt. De patiënt kan hiermee zelf de bestelling plaatsen bij een hulpmiddelenleverancier, online of telefonisch.
 2. U kunt er ook voor kiezen de bestelling zelf te plaatsen bij de leverancier. In de toekomst kan dit via Zorgdomein. 

Een spoedkatheter declareren met prestatiecode

Nog niet in alle gevallen is de rechtstreekse prestatiecode voor het declareren van de spoedkatheter bekend bij huisartsen. U kunt een spoedkatheter rechtstreeks bij ons declareren. Gebruik hiervoor de prestatiecode: 12906. Wij vergoeden de spoedkatheter tegen kostprijs. Het is daarom belangrijk dat u het bedrag van de katheter aan de declaratie koppelt. U hoeft de factuur zelf niet mee te sturen. 

Eigen voorraad van o.a. verbandmaterialen

Als huisarts dient u een eigen voorraad aan te houden voor onder andere verbandmaterialen. Op deze manier kunnen patiënten voor een eerste behandeling, behandeld worden door de huisarts. Dit valt onder de praktijkkosten. Vervolgbestellingen gaan via de patiënt. 

Zorgdomein update 

Nog niet alle hulpmiddelenleveranciers staan goed in Zorgdomein opgenomen. We hebben actief contact met Zorgdomein voor de toevoeging van hulpmiddelenleveranciers. Ook huisartsen worden betrokken bij de inrichting hiervan. 

Bereikbaarheid leveranciers

We ontvangen signalen dat hulpmiddelenleveranciers niet allemaal even goed bereikbaar zijn. We zijn hierover in gesprek met de betreffende leveranciers. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam